Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning - årsverk m.m. (aggregert)

Definisjon

Rapporten viser flere forhold:

- For personer som har avlagt doktorgrad (har disputert) beregnes gjennomsnittstall for antall brutto og netto årsverk som disse personene har brukt i løpet av sin utdanningsperiode. Data omfatter personer i organisert doktorgradsutdanning (dvs ikke dr.philos.), og begrenset til de personer som institusjonen har arbeidsgiveransvaret for. Bruttotid beregnes fra finansieringsdato (startdato) til innleveringsdato for avhandlingen. Nettotid beregnes på samme måten, men med fratrekk av antall dager som er rapportert i feltet "Fratrekk". - Videre omfatter rapporten antall avbrutte doktorgradsavtaler (basert på dato for avbrudd) i løpet av rapporteringsåret/semesteret.

- Rapporten viser også antall aktive doktorgradsavtaler med oppstart (basert på finansieringsdato) mer enn 60 måneder (5 år) tidligere i forhold til dato for innlevert avhandlig.

Disse dataene ble før 2011 rapportert som aggregerte data, men fra 2011 beregnes dette av DBH basert på individdata for avlagte doktorgrader og personer i doktorgradsprogrammer. Merk at data fordeles på arbeidsgiverinstitusjon, og ikke institusjonen som har tildelt graden.

For personer i doktorgradsprogrammer som skifter til en ny institusjon, bør hele doktorgradsforløpet benyttes for beregning av årsverk, altså tiden ved begge institusjonene.

Avrunding

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018.

For å unngå at enkeltindivider kan bli identifisert, er det blitt foretatt avrunding på enkelte tall i rapportene som inneholder individdata.

Vi har basert avrunding på følgende prinsipper:

  • Alle tall er avrundet til nærmeste 5.
  • Kravene over gjelder antall personer og heltidsekvivalenter.
  • Økonomi og arealdata er ikke avrundet.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Studieprogramkode char(12)
Finansieringskilde char(10)
Antall kandidater totalt int
Antall kandidater kvinner int
Antall årsverk brutto float
Antall årsverk brutto - kvinner float
Antall årsverk netto float
Antall årsverk netto - kvinner float
Antall avbrutte avtaler int
Antall avbrutte avtaler - kvinner int
Antall gamle avtaler int
Antall gamle avtaler - kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet data gjelder for. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

Angir hvilket semester de rapporterte data gjelder for.
 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Finansieringskilde

Kode for hvilken finansieringskilde tilsatte med doktorgradsavtaler finansieres under. Kodene er:
Kode: Navn:
EGEN - Egen budsjettramme
NFR - Norsk forskningsråd
ANDRE - Andre eksternfinansierte
I tilfelle en person har flere kilder, benyttes hovedfinansieringskilden i rapporteringen.

Antall kandidater totalt

Antall avlagte doktorgrader i organisert doktogradsutdanning der institusjonen har arbeidsgiveransvaret for det aktuelle rapporteringssemesteret.

Antall kandidater kvinner

Tilsvarende tall for antall kvinner.

Antall årsverk brutto

Gjennomsnittlig brutto årsverk for personer som har avlagt doktorgrad. Brutto årsverk beregnes fra finansieringsdato til dato for innlevert avhandling.

Antall årsverk brutto - kvinner

Tilsvarende beregning av brutto årsverk for kvinner.

Antall årsverk netto

Gjennomsnittlig netto årsverk for personer som har avlagt doktorgrad.Netto årsverk tilsvarer perioden fra finansieringsdato til dato for innlevert avhandling, minus fratrekk for antall dager brukt på permisjoner, pliktarbeid, spesialistutdanning eller ordinær utdanning (hentet fra feltet "Fratrekk" i tabellen for avlagte doktograder).

Antall årsverk netto - kvinner

Tilsvarende tall for netto årsverk for kvinner.

Antall avbrutte avtaler

Antall avbrutte doktorgradsavtaler for rapporteringssemesteret. Beregnes på grunnlag av feltet dato for avbrudd i tabellen personer i doktogradsprogrammer.

Antall avbrutte avtaler - kvinner

Tilsvarende tall for avbrutte avtaler for kvinner.

Antall gamle avtaler

Antall doktorgradsavtaler som har gått over 5 år eller mer, med utgangspunkt i dato for finansiering 5 år eller mer ift. rapporteringsåret, og som fortsatt er aktiv som ph.d.-student uten å ha levert doktogradsavhandlingen.

Antall gamle avtaler - kvinner

Tilsvarende beregning for kvinner.