Alle tilsatte (aggregert)

Definisjon

I denne tabellen rapporteres alle tilsatte (omregnet til årsverk) som institusjonen har arbeidsgiveransvaret for. Årsverk beregnes som prosentandel av hel stilling (utlønningsprosent) og skal gjenspeile personalsituasjonen per 1.10 det enkelte år. Tilsatte fordeles på fast og midlertidig, på egenfinansiert og ulike typer eksternt finansiert tilsatte.

Type finansiering:
1: Finansiert av Norges Forskningsråd
2: Finansiert av arbeidsmarkedstiltak
3: Finansiert av andre finansieringskilder
4: Finansiert over institusjonenes grunnbudsjett/grunnfinansiering

For statlige institusjoner omfattes tilsatte for punkt 4 årsverk hvis lønn finansieres av institusjonens årlige grunnbevilgninger over departementets statsbudsjett, og der institusjonen har arbeidsgiveransvaret. For private institusjoner omfatter dette tilsatte som finansieres over institusjonens grunnfinansiering (tildelinger fra departementet, fra eier, skolepenger etc).

Tilsatte som omfattes av kode 1, 2 og 3 representerer alle eksternt finansiert tilsatte, dvs. som ikke er lønnet over grunnbevilgningene/grunnfinansieringen og som dermed er lønnet av eksterne finansieringskilder, og hvor institusjonen har arbeidsgiveransvaret. Personer som får sin lønn forskottert av utdanningsinstitusjonen, og der utgiftene refunderes av institusjonen som representerer den eksterne finansieringskilden, skal på grunn av utdanningsinstitusjonens arbeidsgiveransvar tas med i rapporteringen.
Tilsatte som har permisjon med lønn, vikarer i den permittertes stilling og andre midlertidig tilsatte tas med i rapporteringen. Tilsatte som er i fødselspermisjon/adopsjonspermisjon, men som tar ut redusert permisjon, f.eks. 80 prosent, rapporteres, i dette eksempelet, som 0.8 årsverk. Åremålsstillinger skal rapporteres som midlertidige stillinger.

Personer som er tilsatt på timebasis; timelærere, hjelpelærere etc., samt personer som er i permisjon uten lønn, skal ikke rapporteres i denne tabellen. Personer på ventelønn skal ikke rapporteres, da disse ikke jobber lengre ved institusjonen. Sivilarbeidere skal ikke rapporteres, siden det ikke fattes vedtak i tilsettingsorganer om at de er tilsatt ved institusjonen, og følgelig har ikke institusjonen et normalt arbeidsgiveransvar for dem. Videre omfattes de ikke av hovedtariffavtalen, og får følgelig ikke ordinær lønn i stilling osv.

Stipendiater rapporteres alltid sommidlertidig tilsatte. Stipendiater opprettes som åremålsstillinger i tjenestemannslovens forskrifter, og i forslaget til ny Universitets- og høgskolelov. Bare tilsatte i rektorstilling/prorektorstilling skal rapporteres i stillingskoden for rektor/prorektor. Valgte rektorer/prorektorer skal rapporteres i den stillingskoden de er tilsatt i, både til DBH og Sentralt tjenestemannsregister, eksempelvis høgskolelektor eller førsteamanuensis.

Enkelte stillinger har ingen stillingskode i lønnsplanen. For denne typen stillinger kan lokale stillingskoder benyttes. For professor II anmodes det å benytte stillingskoden 9301.

Denne tabellen ble rapportert for perioden 1988-2014. Fra og med 2015 videreføres tidsserien på bakgrunn av ny rapportering for tilsatte på individnivå.

Bruk av data

Benyttes bl.a. i ulike virksomhetsmål.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Kapittel (utgått!) char(4)
Tilsettingforhold char(1)
Stillingstype int
Finansieringskilde int
Stillingskode char(4)
Antall årsverk float
Antall kvinner float

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet for når opplysningene gjelder. Data skal gjenspeile personalsituasjonen per 1.10 det enkelte år. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Kapittel (utgått!)

Denne variabelen er utgått - rapporteres ikke. 

Tilsettingforhold

Det opereres med to tilsettingsforhold, gyldige verdier:
- F: Personen er tilsatt i fast tilsetningsforhold
- M: Personen er tilsatt i midlertidig stilling i henhold til lovverk: Tjenestemannsloven § 3a,b,c,d,e,f; Universitets- og høgskoleloven § 6-6 og Tjenestemannsloven § 5 b gir adgang til midlertidig tilsetting i bistilling i inntil 20 % av full stilling; Universitets- og høgskoleloven § 6-5 og Tjenestemannslovens forskrift § 6 åpner for midlertidig tilsetting for inntil tre år der det ikke melder seg godt nok kvalifiserte søkere.

For personer som har et fast tilsettingsforhold i bunn,men som er midlertidig tilsatt i en annen stilling, rapporteres i det tilsettingsforholdet vedkommende har på rapporteringstidspunktet, dvs uavhengig av om vedkommende har permisjon e.l. fra en annen stilling ved institusjonen.

Dette kan være personer som er fast tilsatt i faglige stillinger som professor, førsteamanuensis, dosent, høgskolelektor m.f., og som er midlertidig tilsatt som rektor, prodekan, dekan, instituttleder, postdoktor, stipendiat (ikke uttømmende liste). Disse rapporteres som midlertidige i stillingskoden for rektor etc.

Stillingstype

Det opereres med to koder for stillingstype:
- Kode 1: Samtlige tilsatte med unntak av professor II
- Kode 2: Professor II
Denne variabelen er nødvendig for å kunne skille ut professor II, siden denne stillingen ikke har en egen stillingskode. Imidlertid anmodes det om at stillingskoden 9301 benyttes for professor II.

Finansieringskilde

Det opereres med fire finansieringskilder, hvorav de tre første er eksterne finansieringskilder:
Kode 1: Finansiert av Norges Forskningsråd
Kode 2: Finansiert av arbeidsmarkedstiltak
Kode 3: Finansiert av andre finansieringskilder
Kode 4: Finansiert over institusjonenes grunnbudsjett/grunnbevilgning

For statlige institusjoner omfattes tilsatte for punkt 4 årsverk hvis lønn finansieres av institusjonens årlige grunnbevilgninger over departementets statsbudsjett, og der institusjonen har arbeidsgiveransvaret. For private institusjoner omfatter dette tilsatte som finansieres over institusjonens grunnfinansiering (tildelinger fra departementet, fra eier, skolepenger etc).

Tilsatte som omfattes av kode 1, 2 og 3 representerer alle eksternt finansiert tilsatte, dvs. som ikke er lønnet over grunnbevilgningene/grunnfinansierigen og som dermed er lønnet av eksterne finansieringskilder, og hvor institusjonen har arbeidsgiveransvaret. Personer som får sin lønn forskottert av utdanningsinstitusjonen, og der utgiftene refunderes av institusjonen som representerer den eksterne finansieringskilden, skal på grunn av utdanningsinstitusjonens arbeidsgiveransvar tas med i rapporteringen. Det opereres med fire finansieringskilder, hvorav de tre første er eksterne finansieringskilder:
Kode 1: Finansiert av Norges Forskningsråd
Kode 2: Finansiert av arbeidsmarkedstiltak
Kode 3: Finansiert av andre finansieringskilder
Kode 4: Finansiert over institusjonenes grunnbudsjett/grunnbevilgning

For statlige institusjoner omfatter punkt 4 tilsatte som finansiert via institusjonens årlige grunnbevilgninger over departementets statsbudsjett. For private institusjoner omfatter dette tilsatte som er finansiert over institusjonens grunnfinansiering (tildelinger fra departementet, fra eier, skolepenger etc).

Tilsatte som omfattes av kode 1, 2 og 3 representerer alle eksternt finansiert tilsatte, dvs. som ikke er lønnet over grunnbevilgningene/grunnfinansieringen og som dermed er lønnet av eksterne finansieringskilder, og hvor institusjonen har arbeidsgiveransvaret. Personer som får sin lønn forskottert av utdanningsinstitusjonen, og der utgiftene refunderes av institusjonen som representerer den eksterne finansieringskilden, skal på grunn av utdanningsinstitusjonens arbeidsgiveransvar tas med i rapporteringen.

Dersom en person er finansiert over flere finansieringskilder rapporteres personen som flere rekker.

Stillingskode

Stillingskoden i lønnsplanen, 1013, 1067 etc. Stillingskoden som den tilsatte er tilsatt i. For private høgskoler med stillinger som ikke kan tilpasses lønnsplanheftet i staten må det opprettes særskilte koder (ta kontakt med NSD/DBH).

Instituttledere som er valgt i en periode rapporteres med stillingskoden instituttleder (kode 1475)

En person rapporteres over flere rekker dersom personen har tilsetninger i flere stillingskoder.

Antall årsverk

Totalt antall årsverk for den aktuelle stillingskoden ved rapporteringsenheten (institusjon, avdeling, institutt etc.) 

Antall kvinner

Antall årsverk - kvinner, for den aktuelle stillingskoden.