DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

Alle tilsatte (aggregert)

Definisjon

Denne tabellen inneholder en tidsserie for tilsatte (omregnet til årsverk) som institusjonen har arbeidsgiveransvaret for. Årsverk beregnes som prosentandel av hel stilling (utlønningsprosent) og skal gjenspeile personalsituasjonen per 1.10 det enkelte år. Tilsatte fordeles på fast og midlertidig, på egenfinansierte og eksternt finansierte tilsatte.

Type finansiering:
1: Finansiert av Norges Forskningsråd
2: Finansiert av arbeidsmarkedstiltak
3: Finansiert av andre finansieringskilder
4: Finansiert over institusjonenes grunnbudsjett/grunnfinansiering

For statlige institusjoner omfattes tilsatte for punkt 4 årsverk hvis lønn finansieres av institusjonens årlige grunnbevilgninger over departementets statsbudsjett, og der institusjonen har arbeidsgiveransvaret. For private institusjoner omfatter dette tilsatte som finansieres over institusjonens grunnfinansiering (tildelinger fra departementet, fra eier, skolepenger etc).

Tilsatte som omfattes av kode 1, 2 og 3 representerer alle eksternt finansiert tilsatte, dvs. som ikke er lønnet over grunnbevilgningene/grunnfinansieringen og som dermed er lønnet av eksterne finansieringskilder, og hvor institusjonen har arbeidsgiveransvaret. Personer som får sin lønn forskottert av utdanningsinstitusjonen, og der utgiftene refunderes av institusjonen som representerer den eksterne finansieringskilden, skal på grunn av utdanningsinstitusjonens arbeidsgiveransvar tas med i rapporteringen.
Tilsatte som har permisjon med lønn, vikarer i den permittertes stilling og andre midlertidig tilsatte tas med i rapporteringen. Tilsatte som er i fødselspermisjon/adopsjonspermisjon, men som tar ut redusert permisjon, f.eks. 80 prosent, rapporteres, i dette eksempelet, som 0.8 årsverk.

Personer som er tilsatt på timebasis; timelærere, hjelpelærere etc., samt personer som er i permisjon uten lønn, skal ikke rapporteres i denne tabellen. Personer på ventelønn skal ikke rapporteres, da disse ikke jobber lengre ved institusjonen. Sivilarbeidere skal ikke rapporteres, siden det ikke fattes vedtak i tilsettingsorganer om at de er tilsatt ved institusjonen, og følgelig har ikke institusjonen et normalt arbeidsgiveransvar for dem. Videre omfattes de ikke av hovedtariffavtalen, og får følgelig ikke ordinær lønn i stilling osv.

Stipendiater rapporteres alltid som midlertidig tilsatte. Stipendiater opprettes som åremålsstillinger i tjenestemannslovens forskrifter, og i forslaget til ny Universitets- og høgskolelov. Bare tilsatte i rektorstilling/prorektorstilling skal rapporteres i stillingskoden for rektor/prorektor. Valgte rektorer/prorektorer skal rapporteres i den stillingskoden de er tilsatt i, både til DBH og Sentralt tjenestemannsregister, eksempelvis høgskolelektor eller førsteamanuensis.

Enkelte stillinger har ingen stillingskode i lønnsplanen. For denne typen stillinger kan lokale stillingskoder benyttes.

Merk: Denne tabellen ble rapportert for perioden 1988-2014. Fra og med 2015 videreføres tidsserien på bakgrunn av ny rapportering for tilsatte på individnivå, der det blant annet er introdusert en egen variabel for tilsatte i åremålsstiling. Merk også at før 2019 er alle professor II plassert på egne stillingskoder (9301 og 8013). Fra og med 2019 håndteres professor II på samme måte som andre kategorier bistillinger, og må derfor skilles ut i rapporten ved hjelp av variabelen stillingstype (ordinær/bistilling).

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Tilsettingsforhold char(1)
Stillingstype int
Finansieringskilde int
Stillingskode char(4)
Antall årsverk float
Antall kvinner float

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode for identifikasjon av institusjoner.

Avdelingskode

Seks-sifret kode. De tre første siffrene identifiserer enheter på nivå 2 ("fakultetsnivå"), de tre siste identifiserer enheter på nivå 3 ("instituttnivå"). Koden '000000' benyttes dersom data rapporterteres for institusjonen som helhet.

Årstall

Årstallet for når opplysningene gjelder. Data skal gjenspeile personalsituasjonen per 1.10 det enkelte år. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Tilsettingsforhold

Det opereres med to tilsettingsforhold. Gyldige verdier:

- F: Personen er tilsatt i fast tilsettingsforhold
- M: Personen er tilsatt i midlertidig stilling i henhold til Lov om statens ansatte mv.
(I data rapportert for 2001 og tidligere benyttes koden A - Uspesifisert ansettelsestype)

Det henvises til Statsansatteloven, spesielt til § 9.Fast og midlertidig ansettelse, § 10.Åremål for statsansatte, og § 17.Opphør av midlertidig ansettelse og åremål for statsansatte.
Videre Universitets- og høyskoleloven § 6-5 åpner for midlertidig tilsetting for inntil tre år der det ikke melder seg godt nok kvalifiserte søkere. § 6-6 gir adgang til midlertidig tilsetting i bistilling i inntil 20 % av full stilling. Det kan ansettes på åremål i bistilling. Åremålsperiodene kan være fra to til seks år.

Personer som har et fast tilsettingsforhold i bunn, men som er midlertidig tilsatt i en annen stilling, rapporteres i det tilsettingsforholdet vedkommende har på rapporteringstidspunktet, dvs som midlertidig stilling. Dette uavhengig av om vedkommende har permisjon e.l. fra en annen stilling ved institusjonen. Det kan være personer som er fast tilsatt i faglige stillinger som professor, førsteamanuensis, dosent, høgskolelektor mfl., og som er midlertidig tilsatt som rektor, prodekan, dekan, instituttleder, postdoktor, stipendiat mfl. Disse rapporteres som midlertidige i stillingskoden for rektor osv.

Stillingstype

Det opereres med to koder for stillingstype:
- Kode 1: Samtlige tilsatte med unntak av professor II
- Kode 2: Professor II
Denne variabelen er nødvendig for å kunne skille ut professor II, siden denne stillingen ikke har en egen stillingskode. Imidlertid anmodes det om at stillingskoden 9301 benyttes for professor II.
Merk: Fra og med 2019 må variabelen stillingstype benyttes for å skille ut professor II, da stillingskoden 9301 ikke lenger benyttes for samtlige institusjoner.

Finansieringskilde

Det opereres med fire finansieringskilder, hvorav de tre første er eksterne finansieringskilder:
Kode 1: Finansiert av Norges Forskningsråd
Kode 2: Finansiert av arbeidsmarkedstiltak
Kode 3: Finansiert av andre finansieringskilder
Kode 4: Finansiert over institusjonenes grunnbudsjett/grunnbevilgning

For statlige institusjoner omfattes tilsatte for punkt 4 årsverk hvis lønn finansieres av institusjonens årlige grunnbevilgninger over departementets statsbudsjett, og der institusjonen har arbeidsgiveransvaret. For private institusjoner omfatter dette tilsatte som finansieres over institusjonens grunnfinansiering (tildelinger fra departementet, fra eier, skolepenger etc).

Tilsatte som omfattes av kode 1, 2 og 3 representerer alle eksternt finansiert tilsatte, dvs. som ikke er lønnet over grunnbevilgningene/grunnfinansierigen og som dermed er lønnet av eksterne finansieringskilder, og hvor institusjonen har arbeidsgiveransvaret. Personer som får sin lønn forskottert av utdanningsinstitusjonen, og der utgiftene refunderes av institusjonen som representerer den eksterne finansieringskilden, skal på grunn av utdanningsinstitusjonens arbeidsgiveransvar tas med i rapporteringen. Det opereres med fire finansieringskilder, hvorav de tre første er eksterne finansieringskilder (kode og navn):
1: Finansiert av Norges Forskningsråd
2: Finansiert av arbeidsmarkedstiltak
3: Finansiert av andre finansieringskilder
4: Finansiert over institusjonenes grunnbudsjett/grunnbevilgning

For statlige institusjoner omfatter punkt 4 tilsatte som finansiert via institusjonens årlige grunnbevilgninger over departementets statsbudsjett. For private institusjoner omfatter dette tilsatte som er finansiert over institusjonens grunnfinansiering (tildelinger fra departementet, fra eier, skolepenger etc).

Tilsatte som omfattes av kode 1, 2 og 3 representerer alle eksternt finansiert tilsatte, dvs. som ikke er lønnet over grunnbevilgningene/grunnfinansieringen og som dermed er lønnet av eksterne finansieringskilder, og hvor institusjonen har arbeidsgiveransvaret. Personer som får sin lønn forskottert av utdanningsinstitusjonen, og der utgiftene refunderes av institusjonen som representerer den eksterne finansieringskilden, skal på grunn av utdanningsinstitusjonens arbeidsgiveransvar tas med i rapporteringen.

Dersom en person er finansiert over flere finansieringskilder rapporteres personen som flere rekker.

Stillingskode

Stillingskoden i lønnsplanen, 1013, 1067 etc. Angir stillingskoden som den tilsatte er tilsatt i.

Se oversikt over alle stillingskodene her. For private høyskoler som har stillinger som ikke kan tilpasses lønnsplanheftet i staten må det opprettes særskilte koder (ta kontakt med oss).

Instituttledere som er valgt i en periode rapporteres med stillingskoden instituttleder (kode 1475)

En person rapporteres over flere rekker dersom personen har tilsetninger i flere stillingskoder.

Antall årsverk

Totalt antall årsverk for den aktuelle stillingskoden ved rapporteringsenheten (institusjon, avdeling, institutt etc.) 

Antall kvinner

Antall årsverk - kvinner, for den aktuelle stillingskoden.