Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram (aggregert)

Definisjon

Utvekslingsstudenter omfatter utenlandske studenter som studerer i Norge og norske studenter som studerer i utlandet på grunnlag av utvekslingsavtaler/kvoteprogram.

Utvekslingsstudenter på phd-nivå og studenter på avtaler med varighet mindre enn 3 måneder rapporteres, men gis ikke uttelling for ift. finansieringssystemet, og er ikke synliggjort i rapporten. Studenter som omfattes av studiesentra i utlandet skal ikke rapporteres.

Det presiseres at utveksling mellom norske institusjoner (nasjonal utveksling) skal ikke rapporteres.

Presisering gjort av Kunnskapsdepartementet 3.3 2016 angående ERASMUS+:
All utveksling på Erasmus+ program, inkludert praksis og individbaserte avtaler, skal rapporteres i kategorien ERASMUS+.

Presisering gjort av Kunnskapsdepartementet 6.3 2017, angående utvekslingsstudenter der den utenlandske institusjonen ikke selv arrangerer eksamen:
For utreisende utvekslingsstudenter på alle typer varige formaliserte utvekslingsavtaler (dvs. unntatt individbaserte avtaler) der den utenlandske institusjonen ikke arrangerer eksamen, men der studentene tar de relevante eksamener ved hjemmeinstitusjonen, skal fra og med 2017 rapporteres av hjemmeinstitusjonen og gis uttelling på ordinær måte. Dette gjelder alle typer institusjonsorganiserte utvekslingsavtaler, inkludert praksisopphold (f.eks. sykepleier-, barnevernspedagog-, lærerstudenter med avtaler tilknyttet sykehus, bedrift, NGO).

En utvekslingsstudent/kvotestudent som har en avtale som går over til et nytt år, rapporteres kun i det semesteret som avtalen utløper. F.eks. dersom utvekslingsperioden varer fra oktober 2010 terminerer i februar 2011, skal studenten rapporteres i vårsemesteret 2011.

Det skilles mellom to utvekslingskategorier:
1. Institusjonsorganiserte program: Dette er varige formaliserte studentutvekslingsprogram mellom norske og utenlandske institusjoner innen høyere utdanning som representerer et tilbud til institusjonens studenter. Dette omfatter også studenter under kvoteordningen, der studentene får lån fra Statens lånekasse. Se definisjon av variabelen Utvekslingsavtale nedenfor for hvilke avtaler som inngår her og hvilke koder de skal registreres med.
Alle institusjonsorganiserte program inngår som data til departementets finansieringsmodell.

2. Individbaserte avtaler: Dette er en avtale mellom to institusjoner (hjemmeinstitusjon og vertsinstitusjon) om en individuell student om et forhåndsgodkjent studieopphold som inngår som en del av studentens grad ved hjemmeinstitusjonen. Som eksempel er såkalte "free-movers". Denne typen avtaler vil ikke være knyttet til et varig formalisert utvekslingsprogram som definert ovenfor. For rapportering av alle individbaserte avtaler benyttes koden INDIVID i kolonnen for avtale. Se definisjon av Utvekslingsavtale nedenfor. Individbaserte avtaler teller ikke med i finansieringsmodellen.

Angående kvotestudenter. Status som kvotestudent har man så lenge man har finansiering fra Lånekassen og dermed inngår i ”kvoten” lærestedet har fått tildelt for opptak av kvotestudenter. Kvotestudenter kan få støtte i inntil ett år til forsinkelse. I slike forsinkelsestilfelle med støtte fra Lånekassen rapporterer institusjonen studenten til DBH ift. tidspunktet kvotestudenten er ferdig med graden.

Data rapporteres på studieprogramnivå og på semesterbasis. Vårsemester: Terminerte avtaler 01.01 - 30.6. Høstsemester: Terminerte avtaler 01.07 - 31.12.

Bruk av data

Data brukes i finansieringssystemet, med unntak av individbaserte avtaler og personer i doktorgradsprogrammer som studerer på grunnlag av formaliserte utvekslingsavtaler.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Studieprogramkode char(12)
Type char(5)
Landkode char(2)
Utvekslingsinstitusjon char(120)
Utvekslingsavtalekode char(60)
Antall totalt int
Antall kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Firesifret kode utarbeidet av NSD for identifikasjon av hver enkel institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2; fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene identifiserer enheter på nivå 3; institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Type

Det skilles mellom to studentstyper:
1. Utenlandske studenter som studerer ved en institusjon i Norge (innreisende studenter). For denne typen studenter registreres for en gitt utvekslingsavtale koden/verdien 'UTENL' i denne variabelen.

2. Norske studenter tilknyttet institusjonen som studerer ved en institusjon i utlandet (utreisende studenter). For disse studentene registreres for en gitt utvekslingsavtale koden/verdien 'NORSK' i denne variabelen. 

Landkode

Det benyttes SSBs 3-sifrede tallkode.
For innreisede studenter fra utlandet benyttes landkoden til landet hvor den utenlandske utvekslingsinstinstitusjonen studentene kommer fra er lokalisert.
For utreisende studenter fra Norge benyttes landkoden til landet der den utenlandske utvekslingsinstitusjonen ligger og der studenten reiser til. Hvis landkoden er ukjent gis verdien 990.
For oversikt over gyldige landkoder, jmf: http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/landkoder.action 

Utvekslingsinstitusjon

Navnet på den utenlandske institusjonen utvekslingsavtalen gjelder for. Dersom denne er ukjent, registreres verdien "Uspesifisert institusjon".

Utvekslingsavtalekode

Kode for utvekslingsavtale. Gyldige koder er angitt her: http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/avtalekoder.action.

Antall totalt

Totalt antall utvekslingsstudenter på den aktuelle avtale. 

Antall kvinner

Antall kvinnelige utvekslingsstudenter på den aktuelle avtale.