Søknadsdata – kompetanse og poeng

Definisjon

Dette er søkere til høyere utdanning og deres søknadsprioriteringer, kompetansegrunnlag, ulike typer opptakspoeng fra videregående skole, samt informasjon om geografisk bakgrunn, statsborgerskap, utdanningsbakgrunn m.m. Data omfatter både opptak via Samordna opptak (NOM-opptaket) og opptak som foregår lokalt ved institusjonene. Lokalt opptak er gjerne videreutdanninger, masterprogrammer der opptaket går utenom Samordna opptak, men det kan også være grunnstudier som normalt kunne vært søkt via SO, men som på grunn spesielle opptakskriterier og opptaksprøver foregår lokalt, eksempelvis kunstutdanning og opptak på en del private høgskoler.

For lokale opptak er det ikke obligatorisk å rapportere opptakspoeng fra videregående skole, da dette ikke nødvendigvis ligger inne i det lokale studieadministrative systemet. For detaljert spesifikasjon av de ulike opplysningene i tabellen, jmf. forklaringen av variablene nedenfor.

Rapportering: 15. mars (vårdata) og 15 oktober (høstdata).

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Årstall for studiestart int
Semester for oppstart int
Studiestart tinyint
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Opptaksmodellkode varchar(10)
Studietypekode char(12)
Landkode for statsborgerskap varchar(3)
Landkode for utdanningsbakgrunn varchar(3)
Fylkenr char(2)
Kvalifisert tinyint
Prioritet tinyint
Opptakstype char(1)
Kompetanse tinyint
Kvote varchar(20)
Karakterpoeng decimal(6,2)
Realfagspoeng decimal(6,2)
Språkpoeng decimal(6,2)
Andre poeng decimal(6,2)
Tilbud om opptak smallint
Akseptert tilbud smallint
Møtt til studiestart smallint
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Studentens identifikator varchar(30)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode for identifikasjon av institusjoner.

Avdelingskode

Seks-sifret kode. De tre første siffrene identifiserer enheter på nivå 2 ("fakultetsnivå"), de tre siste identifiserer enheter på nivå 3 ("instituttnivå"). Koden '000000' benyttes dersom data rapporterteres for institusjonen som helhet.

Årstall

Angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Årstall for studiestart

Angir årstall for studiestart, som for de aller fleste programmer vil være det samme som Årstall og Semester. Men for visse programmer vil studiestart være det kommende år/semester. Eksempelvis kan ”Årstall” og ”Semester” være rapportert som 2008 høst, mens Årstall for studiestart og Semester for studiestart vil bli rapportert som 2009 vår. Dette dataelementet gjenspeiler mao. tilfelle der opptaket/studentkullet har studiestart det kommende semester ift. søknadsprosessen. Denne informasjonen har vært etterspurt, og det er derfor lagt inn et dataelement som belyser omfanget av dette.
NB: Jmf. også forklaringen av dataelementet Studiestart.

Semester for oppstart

Semester for oppstart til studiet. Jmf. forklaring av dataelementet Årstall for studiestart.

Studiestart

Her angis dataverdi for om studiet har oppstart før eller etter rapporteringstidspunktet for uttak av data (frist 15.3 for vårsemester og 15.10 for høstsemester). Hensikten er å imøtekomme behovet for å synliggjøre omfanget av opptak til programmer som har studiestart en tid etter rapporteringstidspunktet. Søkere på slike programmer vil dermed ikke bli rapportert som registrert student dette rapporteringssemesteret.

Gyldige verdier:
1: Programmet har studiestart innen rapporteringstidspunktet (dvs. at søkeren vil bli rapportert som registrert student dette semester).
2: Programmet har studiestart etter rapporteringstidspunktet (dvs at søkeren ikke vil bli rapportert som registrert student dette semester).

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er viktig at fødselsnummeret er gyldig iht. reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist.

For utenlanske studenter uten fødselsnummer genererer FS et "fiktivt" midlertidig fødselsnummer der man kan lese alder og kjønn.

Skandinaviske personer har ikke krav om opprettelse av et norsk fødselsnummer. Det kan dermed benyttes fødselsnummer fra det aktuelle landet (10 siffer).

For private institusjoner som ikke har et studieadministrativt system: Dersom fødselsnummer ikke er avklart, hovedsakelig på grunn av nye studenter fra utlandet, registreres det et midlertidig nummer slik: Fødselsdato (ddmmyy, 6 siffer) + første bokstav i fornavnet (1 siffer) + institusjonskoden til institusjonen (4 siffer). Tilsammen blir dette 11 siffer.

Eksempel: En person har fødselsdato 1. mai 1985, har fornavnet Per Kristian, og institusjonens identifikatorkode er 8227. Nummeret registreres da som: 010585P8227.

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Studentens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)

Opptaksmodellkode

Lokal kode for opptaksmodell.

Studietypekode

Lokal kode for studietypen (i de lokale studieadministrative systemene kalt "studium").

Landkode for statsborgerskap

Landkode for personens statsborgerskap. Det benyttes SSBs 3-sifrede landkode for statsborgerskap. For norsk statsborgerskap benyttes koden for Norge, som er 0. For ukjent land benyttes koden 990. Oversikt over gyldige landkoder finnes på http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/landkoder.action.

Landkode for utdanningsbakgrunn

Det benyttes SSBs 3-sifrede landkode for landet der søker har sin utdanningsbakgrunn fra videregående skole. Land for utenlandsk utdanning blir eksportert fra Samordna Opptak til FS. Dersom en søker har flere utdanningsbakgrunner fra videregående skole rapporteres landkoden for den prioriteringen som SO har satt, slik at data blir identisk med SO-tallene.
For norsk utdanningsbakgrunn benyttes koden for Norge, som er 0. For ukjent land benyttes koden 990. Koden 990 benyttes også for søknader til opptak som foregår lokalt ved institusjonen.

Fylkenr

Nytt felt fra 2019. Fylket som søkerens/studentens folkeregistrerte bostedskommune tilhører. For studenter med norsk statsborgerskap der kommunenummeret er ukjent benyttes koden 99. For utenlandske søkere benyttes koden 98.

Kvalifisert

Angir om en søker er kvalifisert eller ikke.
Gyldige verdier:
0: Ikke-kvalifisert søker
1: Kvalifisert søker
Personer som har oppgitt mangelfulle opplysninger for å bli vurdert gis verdi 0: Ikke kvalifisert søker.

Prioritet

Søkers prioritet på det aktuelle studieprogrammet. Verdiene 1-N benyttes både for NOM-opptak via Samordna opptak (SO) og for lokale opptak. Prioritet over 20 representerer supplement-opptaket (restetorget) i SO.

Opptakstype

Det skilles på søknadsdata via SO-opptaket og lokale opptak ved institusjonen.
Gyldige verdier:
N: Søkere via SO (NOM-opptaket).
L: Lokale opptak ved den enkelte institusjon.

Lokalt opptak kan også være søkere til studier som normalt ville falle inn under NOM-opptaket, men som er basert på spesielle opptakskriterier, som kunstutdanninger, musikkutdanninger eller andre studier som baserer opptak på opptaksprøver. Lokale opptak omfatter også opptak til studieprogrammer der det kreves en grunnutdanning innen høyere utdanning i bunn, som masterprogrammer, videreutdanninger, påbygninger etc. Opptaket kan også være lokalt dersom nye studier er etablert for sent til å inngå i NOM-opptaket.
Samme studietype/opptaksenhet kan søkes både via NOM-opptak og lokalt opptak.

Det er et krav at data for NOM-opptaket er identisk med SO-statistikken.

Kompetanse

Her er angitt hvilket kompetansegrunnlag en søknad er vurdert etter.
Gyldige verdier:
1: GSK - personer som søker på grunnlag av generell studiekompetanse
2: Realkompetanse - personer som ikke nødvendigvis har GSK, men søker på grunnlag av realkompetanse fra yrkesliv etc
3: Grunnutdanning - personer som søker på grunnlag av en fullført grunnutdanning på universitets- og høgskolenivå, f.eks. søkere til masterprogrammer, videreutdanninger, påbygninger etc.
4: Yrkesfag (Y-vei-grunnlag) - personer som søker på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev.
5: Mangelfull informasjon - personer der kompetansegrunnlaget ikke kan spesifiseres pga. mangelfull informasjon fra søker.

Yrkesfag (Y-vei) vil si at man kan bli tatt opp til enkelte utdanninger på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev. Dette kompetansegrunnlaget for opptak er nytt fra 2007. Behandlingen av disse søkerne er ikke standardisert.

Dersom en og samme søker både har GSK- og Y-vei-kompetanse, rapporteres kompetansegrunnlaget som søkeren er vurdert etter.

Dersom søker ønsker å få behandlet sin søknad på grunnlag av realkompetanse, men blir ikke vurdert som kvalifisert, rapporteres vedkommende som verdi 2. I variabelen Kvalifisert vil vedkommende bli rapportert som Ikke kvalifisert (verdi 0).

Kvote

Kvoten en søker blir vurdert etter. Kun en kvote pr. person. Søkeren teller som primærsøker i hver kvote.
Gyldige verdier:
For NOM-opptaket: Rapporteres på de kvoteinndelinger/koder som til enhver tid er i brukt i SO.
I tillegg kommer:
Kode L: Denne koden benyttes for lokalte opptak.
Kode U: Benyttes dersom kvoten ikke kan spesifiseres, f.eks. pga. mangelfull opplysninger fra søker.
For studenter som får tilbud om opptak via SO rapporteres den kvoten som vedkommende er kommet inn på. For studenter som ikke får tilbud om opptak rapporteres ordinær kvote.

Karakterpoeng

Søkers antall karakterpoeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. For NOM-opptaket beregnes og rapporteres dette som i Samordna opptak.

Dataverdien NULL benyttes dersom data ikke foreligger/dersom poengene ikke ligger inne i det studieadministrative systemet, samt for ikke-kvalifiserte søkere.

For søkere som har fått tilbud om studieplass regnes poengene på grunnlag av reglene for kvoten vedkommende er tatt opp i, og som fremkommer i variabelen ”Kvote”. For søkere som ikke har fått tilbud om studieplass benyttes reglene for ordinær kvote.

Det tas ikke hensyn til eventuelle forbedringer av enkeltkarakterer som er foretatt etter søknadstidspunktet. Samtlige søkere har et antall karakterpoeng, men bare noen av søkerne har andre typer poeng.

For lokale opptak med kompetansegrunnlag 3 (Grunnutdanning) er det poeng fra videregående skole som skal rapporteres, ikke karakterer fra selve grunnutdanningen.

For utenlandske søkere rapporteres det som ligger inne i FS/Mstas, men data for disse vil ikke bli benyttet i karakterberegninger i dbh-rapporter.

Realfagspoeng

Søkers antall realfagspoeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. For NOM-opptaket beregnes og rapporteres dette som i Samordna opptak.
Dersom en søker ikke har realfagsspoeng gis dataverdien 0.

Dataverdien NULL benyttes dersom data ikke foreligger/dersom poengene ikke ligger inne i det studieadministrative systemet, samt for ikke-kvalifiserte søkere.

For søkere som har fått tilbud om studieplass regnes poengene på grunnlag av reglene for kvoten vedkommende er tatt opp i, og som fremkommer i variabelen ”Kvote”. For søkere som ikke har fått tilbud om studieplass benyttes reglene for ordinær kvote.

Språkpoeng

Søkers antall språkpoeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. For NOM-opptaket beregnes og rapporteres dette som i Samordna opptak.
Dersom en søker ikke har realfagsspoeng gis dataverdien 0.

Dataverdien NULL benyttes dersom data ikke foreligger/dersom poengene ikke ligger inne i det studieadministrative systemet. I tillegg benyttes verdien for ikke-kvalifiserte søkere.

For søkere som har fått tilbud om studieplass regnes poengene på grunnlag av reglene for kvoten vedkommende er tatt opp i, og som fremkommer i variabelen ”Kvote”. For søkere som ikke har fått tilbud om studieplass benyttes reglene for ordinær kvote.

Det tas ikke hensyn til eventuelle forbedringer av enkeltkarakterer som er foretatt etter søknadstidspunktet. Samtlige søkere har et antall karakterpoeng, men bare deler av søkere har andre poeng.

For utenlandske søkere rapporteres det som ligger inne i FS/Mstas, men data for disse vil ikke bli benyttet i poengberegninger i dbh-rapporter.

Andre poeng

Andre tilleggspoeng fra videregående skole på søknadstidspunktet. For NOM-opptaket beregnes og rapporteres dette som i Samordna opptak.
Dersom en søker ikke har andre poeng gis dataverdien 0.

Dataverdien NULL benyttes dersom data ikke foreligger/dersom poengene ikke ligger inne i det studieadministrative systemet, samt for ikke-kvalifiserte søkere.

”Andre poeng” kan bestå av flere typer tilleggspoeng (inkludert kjønnspoeng, poeng for opptaksprøver, alderspoeng). Det rapporteres de tilleggspoengene som iht. spesifikke regler inngår i samlet poengsum, og som søker konkurrerer med innenfor angitt kvote. Eksempelvis kan en student ha avtjent verneplikt og gjennomført en folkehøgskole, som hver for seg gir 2 tilleggspoeng. I dette tilfelle får søkeren iht. regler uttelling for 2 poeng, ikke 4.

For søkere som har fått tilbud om studieplass regnes poengene på grunnlag av reglene for kvoten vedkommende er tatt opp i, og som fremkommer i variabelen ”Kvote”. For søkere som ikke har fått tilbud om studieplass benyttes reglene for ordinær kvote.

Tilbud om opptak

Disse data viser hvilke studietyper/opptaksenhet en søker har fått tilbud om studieplass.

Gyldige verdier:
0: Har ikke fått tilbud om studieplass
1: Har fått tilbud om studieplass
For opptak via Samordna opptak må data samsvare med "tilbud sendt" i SO-statistikken.

Akseptert tilbud

Angir om personen har akseptert tilbudet om opptak eller ikke ved rapporteringstidspunktet.

Gyldige verdier:
0: Ikke akseptert opptak.
1: Akseptert opptak.
Søkere som ikke har fått tilbud om opptak gis også verdien 0.

Møtt til studiestart

Angir om personen har møtt til studiestart eller ikke ved rapporteringstidspunktet. Tilgjengelig fra 2008.

Gyldige verdier:
0: Ikke møtt
1: Møtt
Søkere som ikke har fått tilbud om opptak gis også verdien 0.

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Studentens identifikator

Studentens lokale identifikator. Dersom institusjonen ikke opererer med en egen studentidentifikator settes verdien til NULL.