Ferdige kandidater (aggregert)

Definisjon

Dette er personer som har gjennomført en gradgivende og/eller vitnemålsgivende utdanning med utgangspunkt i godkjente kandidatbenevnelser gitt av departementet på grunnlag av forskrift av 16.12 2005 om grader og yrkesutdanninger. I tillegg omfatter dette praktisk-pedagogisk utdanning.

Avrunding

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018.

For å unngå at enkeltindivider kan bli identifisert, er det blitt foretatt avrunding på enkelte tall i rapportene som inneholder individdata.

Vi har basert avrunding på følgende prinsipper:

  • Alle tall er avrundet til nærmeste 5.
  • Kravene over gjelder antall personer og heltidsekvivalenter.
  • Økonomi og arealdata er ikke avrundet.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Kvalifikasjonskode char(20)
Studieprogramkode char(12)
Antall totalt int
Antall kvinner int
Kjønn bit

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

Data for vårsemesteret (semester 1) omfatter kandidater som har fått sensur i tidsperioden 1. februar - 31. august, og data for høstsemesteret(semester 3) omfatter sensurer i tidsperioden 1. september - 31.januar. 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Kvalifikasjonskode

Den lokale koden for kvalifikasjonen som benyttes i det studieadministrative systemet.

Studieprogramkode

Studieprogramkoden for det studieprogrammet som kandidaten har fulgt. Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Antall totalt

Antall kandidater totalt for den aktuelle grad. 

Antall kvinner

Antall kvinnelige kandidater for den aktuelle grad. 

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne