Ferdige kandidater (aggregert)

Definisjon

Tabellen omfatter personer som har fullført en gradgivende og/eller vitnemålsgivende utdanning. For oversikt over godkjente gradsbenevnelser, se Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler.

Personer som har avlagt doktorgrad rapporteres i en egen tabell. De er ikke inkludert i denne tabellen.

For at en institusjon skal kunne tildele en grad eller utstede vitnemål for fullført utdanning, må minst 60 av studiepoengene som skal inngå i grunnlaget for graden være avlagt ved institusjonen (tilknytningskravet). Ved godskriving eller fritak av utdanning og/eller annen kompetanse som tidligere har inngått i grunnlaget for en grad eller som del av en grad eller yrkesutdanning, må en student i tillegg avlegge minst 60 nye studiepoeng, det vil si studiepoeng som ikke har inngått i den tidligere (godkjente) graden, ved institusjonen før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad. Institusjonene kan selv fastsette krav om inntil 90 nye studiepoeng for bestemte utdanninger. Det kan gjøres unntak for fellesgrader. Se Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning for mer informasjon.

Data innrapporteres 15. oktober (vårsemester) og 15. februar (høstsemester).

Fra og med 2010 høst videreføres denne tabellen ved å aggregere data rapportert i tabellen Oppnådde kvalifikasjoner. Se dokumentasjon av denne tabellen for gjeldende datoavgrensninger for vår- og høstsemesteret.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Kvalifikasjonskode char(20)
Studieprogramkode char(12)
Antall totalt int
Antall kvinner int
Kjønn bit

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode for identifikasjon av institusjoner.

Avdelingskode

Seks-sifret kode. De tre første siffrene identifiserer enheter på nivå 2 ("fakultetsnivå"), de tre siste identifiserer enheter på nivå 3 ("instituttnivå"). Koden '000000' benyttes dersom data rapporterteres for institusjonen som helhet.

Årstall

Angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

Data for vårsemesteret (semester 1) omfatter kandidater som har fått sensur i tidsperioden 1. februar - 31. august, og data for høstsemesteret(semester 3) omfatter sensurer i tidsperioden 1. september - 31.januar. 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Kvalifikasjonskode

Den lokale koden for kvalifikasjonen som benyttes i det studieadministrative systemet.

Studieprogramkode

Studieprogramkoden for det studieprogrammet som kandidaten har fulgt. Institusjonens lokale kode/identifikator for studieprogrammer. Jmf. tabellen Studieprogram.

Antall totalt

Antall kandidater totalt for den aktuelle grad. 

Antall kvinner

Antall kvinnelige kandidater for den aktuelle grad. 

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne