DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

Registrerte studenter

Definisjon

Dette er samtlige registrerte studenter ved institusjonen. Studentene må ha registrert seg og betalt semesteravgift for rapporteringssemesteret. Når en student har en utdanningsplan, skal denne være bekreftet før studenten er å betrakte som registrert student. Personer i doktorgradsprogrammer inkluderes ikke i denne tabellen.

I rapporten telles en student med på kun ett enkelt program (programmet som er markert som «hovedprogram» for vedkommende) innenfor hver institusjon. Tabellen gir dermed en korrekt hodestatistikk på institusjonsnivå. Studenter som er registrert på mer enn én institusjon innenfor samme semester vil telle med flere ganger.

I DBH opereres det med to studentkategorier: Studenter (S) og Personer uten studierett (P). Se nærmere beskrivelse av disse lenger nede i variabellisten.

For registrerte studenter på studieprogram som er organisert i et samarbeid med annen utdanningsinstitusjon, er det institusjonen hvor studenten er registrert som skal rapportere studentene.

Merk: Denne tabellen ble rapportert frem til og med 2009 vår. For 2009 høst ble tidsserien oppdatert med en egen rapportering på individnivå. Fra og med 2010 høst videreføres tidsserien ved hjelp av ny rapportering av registrerte studenter på individnivå. Det er kun oppføringen med studentens hovedprogram som overføres. Studenter i permisjon overføres ikke.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Studentkategori char(1)
Studieprogramkode char(12)
Antall totalt int
Antall kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode for identifikasjon av institusjoner.

Avdelingskode

Seks-sifret kode. De tre første siffrene identifiserer enheter på nivå 2 ("fakultetsnivå"), de tre siste identifiserer enheter på nivå 3 ("instituttnivå"). Koden '000000' benyttes dersom data rapporterteres for institusjonen som helhet.

Årstall

Angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

Angir hvilket semester de rapporterte data gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for vårsemesteret, må det stå dataverdien 1 i denne variabelen. 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studentkategori

Det opereres med to studentkategorier:
Studenter (kode = 'S')
Personer uten studierett (kode = 'P')

Følgende kriterier benyttes som grunnlag for å definere studentkategoriene:

1. Har studie- og undervisningsrett. Med har studie- og undervisningsrett menes at studenten på grunnlag av opptak eller iht. regelverk har fått tilbud om studieplass, og dermed fått studierett på minst ett studieprogram ved institusjonen. Studenten gis adgang til å delta i all undervisning, veiledning, laboratorieøvelser, oppgaveevalueringer etc. tilknyttet studieplaner på studieprogrammet som studenten har fått studierett.

2. Har eksamensrett. Med har eksamensrett menes at studenten på grunnlag av studie- og undervisningsrett, samt gjeldende lovverk, gis adgang til å fremstille seg til eksamen.

En student regnes i kategorien "student" (S) dersom vedkommende har minst én gyldig studierett ved institusjonen. En student som har fått studierett på et studieprogram, men som melder seg opp til eksamen i et emne tilhørende et annet studieprogram der vedkommende ikke har studierett, rapporteres som student (S) på det studieprogram vedkommende har fått studierett. En person uten studierett (P) har ikke studie- og undervisningsrett ved noe studieprogram ved institusjonen, men har rett til å fremstille seg til eksamen iht. lovverk.

I tabellform:
Studenter (S) Personer uten studierett (P)
Har studie- og undervisningsrett JA NEI
Har eksamensrett JA JA

Studieprogramkode

Koden til studieprogrammet som studenten er registrert på. Institusjonens lokale kode/identifikator for studieprogrammer. Jmf. tabellen Studieprogram.

Antall totalt

Antall registrerte studenter totalt innenfor den aktuelle studentkategori på det enkelte studieprogram. Jmf. forklaringen ovenfor. 

Antall kvinner

Antall kvinnelige registrerte studenter innenfor den aktuelle studentkategori på det enkelte studieprogram.