Utenlandske studenter

Definisjon

Utenlandske studenter er personer som studerer ved universiteter og høyskoler i Norge, og som har utenlandsk statsborgerskap. En student skal telle med kun på ett program, jmf. tabellen Registrerte studenter.

Oversikt over land og de kodene som brukes ved rapportering er tilgjengelig her.

Avrunding

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018.

For å unngå at enkeltindivider kan bli identifisert, er det blitt foretatt avrunding på enkelte tall i rapportene som inneholder individdata.

Vi har basert avrunding på følgende prinsipper:

  • Alle tall er avrundet til nærmeste 5.
  • Kravene over gjelder antall personer og heltidsekvivalenter.
  • Økonomi og arealdata er ikke avrundet.

Bruk av data

Data benyttes for å gi oversikt over utenlandske studenter fordelt på bl.a. land og verdensdel.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Studieprogramkode char(12)
Landkode char(2)
Antall totalt int
Antall kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Dersom data registreres på institusjonsnivå brukes verdien '000000' for avdelingskode. Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

Angir hvilket semester de rapporterte data gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for vårsemesteret, må det stå dataverdien 1 i denne variabelen. 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studieprogramkode

Koden til det studieprogrammet som studenten er opptatt til. Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Landkode

Landkoden til landet som den utenlandske studenten har sitt statsborgerskap. Det benyttes to-sifret bokstavkode.

Antall totalt

Antall studenter totalt med statsborgerskap i landet oppgitt under variabelen landkode. 

Antall kvinner

Antall kvinnelige studenter med statsborgerskap i landet oppgitt under variabelen landkode.