Etterutdanning

Definisjon

Denne tabellen utgikk i 2013.

Med etterutdanning menes kortere kurs som sikter mot fornyelse og ajourføring av en grunnutdanning, uten å gi formell kompetanse. Etterudanningskurs er ikke eksamensrettet og gir ikke formell kompetanse i form av studiepoenguttelling - eksempelvis timebasert kurs- eller seminarvirksomhet.

Det er bare etterutdanningskurs som institusjonen er faglig ansvarlig for som skal rapporteres, ikke eksempelvis randsoneinstitusjonenes tilbud.

Virksomhet som også faller utenom etterutdanningsbegrepet (og som dermed ikke skal rapporteres til NSD) vil være fagdager, humanioradager, teknologidager, forskningspresentasjoner, gjesteforelesninger, lørdagsuniversitet etc. Kurs som går over årskiftet slik at det berører to kalenderår, skal rapporteres kun for ett av årene, og da fortrinnsvis for det året det avsluttes.

Beregningen som benyttes for antall studentårsverk er sum(antall deltakere* antall undervisningstimer / 1500)

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Kursnavn char(100)
Studiumkode char(12)
Antall undervisningstimer float
Antall deltakere int
Målgruppe tinyint
Organisering tinyint
Finansiering tinyint

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet for når kurset er arrangert. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Kursnavn

Navnet på etterutdanningskurset.

Studiumkode

Koden til studiet som studieprogrammet/kvalifikasjonen relateres til. Se tabellen Studium.

Dersom studiumkode ikke kan spesifiseres/er ukjent/blank skal denne rapporteres med verdien ANNET.

Antall undervisningstimer

Her spesifiseres varighet i form av antall undervisningstimer for det enkelte etterutdanningskurs.

Antall deltakere

Totalt antall deltakere på etterutdanningskurset. 

Målgruppe

Det skilles mellom følgende målgrupper for det enkelte etterutdanningskurs :
1. Offentlig sektor (stat, fylke, kommune, skole etc)
2. Privat sektor (private bedrifter og organisasjoner)
3. Blandet (målgruppen er både offentlig og privat sektor)

Organisering

Det skilles mellom følgende organiseringformer
1. Undervisning ved institusjonen.
Verdien 1 gis til kurs der undervisningen foregår ved institusjonens/avdelingens ordinære lokaliteter, på "campus".

2. Desentraliset undervisning.
Verdien 2 gis for kurs der undervisningen avholdes utenfor institusjonens lokaliteter (offentlige etater, bedrifter, hoteller, studiesentra etc.). Det er vanligvis ordinær kunnskapsformidling mellom lærer og kursdeltaker. Tekniske hjelpemidler blir i liten grad benyttet til formidling av lærestoff og til reell toveis fjernkommunikasjon som støtte for læringsprosessen.

3. Fjernundervisning, med eller uten samlinger.
Verdien 3 gis for fjernundervisning, dvs. undervisning i kurs hvor lærer og kursdeltaker er adskilt i rom og/eller tid. Tekniske hjelpemidler benyttes til formidling av lærestoff og til reell toveis fjernkommunikasjon, til støtte for læringsprosessen. 

Finansiering

Følgende finansieringsformer registreres :
1. Intern finansiering (Kurs som er 100 prosent finansiert over instituisjonens grunnbevilgning)
2. Ekstern finansiering (Kurs som er 100 prosent finansiert av eksterne organisasjoner; offentlige instituisjoner, bedrifter etc.)
3. Blandet intern/ekstern finansiering (Kurs som har en blandingsfinansiering av interne og eksternt midler)