Budsjettforslag (nettobudsjetterte institusjoner)

Definisjon

Dette er institusjonenes budsjettforslag/budsjettframlegg til bevilgende myndigheter for nettobudsjetterte institusjoner.
Nettobudsjetterte institsjoner skal registrere følgende klasser:
341 Inntekter fra UFDs eget kapittel
633 Energi
634 Offentlige avgifter, bygninger, lokale
635 Leie av lokaler
636 Renholdstjenester og renovasjon
637 Vakttjenester
638 Driftsrekvisita

Budsjettforslaget gjelder 2 år frem i forhold til regnskapet. F.eks. rapporteres regnskapet for 2002, vil budsjettforslaget være for 2004. Data rapporteres for institusjonen som helhet.

Tallene rapporteres i antall hele tusen, uten bruk av skilletegn (punktum, komma) for å skille f.eks. antall hele millioner fra antall hundre tusener ('100' = hundre tusen kr., '1000' = en million, '10000' = ti millioner etc.).

Budsjettforslaget kan registreres manuelt i et regneark som oversendes NSD.

Bruk av data

Utgifter - budsjettforslag benyttes i tabell 8.2.4a og 8.2.4.b i UFD's budsjettrundskriv.

Variablene

Variabel Type
Utlån til primærbrukere int
Utlån til andre int
Nedlasting fulltekst int
Nedlasting arkiv int
Innkjøpskostnad int
Årsverk totalt decimal(8,3)
Årsverk tjenestetilbud decimal(8,3)
60 stp enheter decimal(38,6)
Årsverk tilsatte decimal()
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Klasse char(10)
Beløp int

Forklaring til variablene

Utlån til primærbrukere

Antall utlån fra bibliotekets samlinger til primærbrukerne. Antalll utlån inngår i beregningen av indikator 2. Utlån og nedlastninger per primærbruker. (Felt 208 i biblioteksstatistikken).

Utlån til andre

Antall utlån fra bibliotekets samlinger til andre instanser/personer enn primærbrukerne. (Felt 210).

Nedlasting fulltekst

Fulltekstdatabaser er databaser med samlinger av originaltekster, for eksempel bøker, periodika, rapporter, tidsskriftartikler, musikalier, kartografisk eller grafiske dokumenter, musikk, film og AV-dokumenter der hele eller vesentlige deler av dokumentet er tilgjengelig elektronisk for institusjonens ansatte og studenter. Dette kan være fra internasjonale databaser som institusjonene gjennom sine bibliotek har kjøpt tilgang til.

Antall nedlastinger fra fulltekstdatabaser inngår i beregningen av indikator 2. Utlån og nedlastninger per primærbruker.

Nedlasting arkiv

Dette er åpent tilgjengelige arkiv for lagring av en institusjons eller en gruppe institusjoners publikasjoner i elektronisk utgave, slik som e-trykk, tekniske rapporter, avhandlinger, datasett, pedagogiske ressurser og lignende. Omfatter doktorgradsavhandlinger, studentoppgaver, ulike typer vitenskaplige publikasjoner (fagfellevurderte og andre), avisartikler, grått materiale, serier og rapporter, forskningsrapporter osv.

Antall nedlastinger fra institusjonens arkiv inngår i beregningen av indikator 2. Utlån og nedlastninger per primærbruker. (Felt 219).

Innkjøpskostnad

Totale innkjøpskostnader til samlingene. Disse kostnadene inngår i beregningen av indikator 3. Innkjøpskostnad per primærbruker. (Felt 245).

Årsverk totalt

Antall årsverk i løpet av året i bibliotekstjenesten, totalt. (Felt 238).

Årsverk tjenestetilbud

Antall årsverk i løpet av året i bibliotekstjenesten, til tjenestetilbudet. (Felt 240).

60 stp enheter

60 stp enheter

Årsverk tilsatte

Årsverk tilsatte

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Klasse

Klasse for budsjettforslaget. Siden det er lovlig å registrere data på alle nivå, bruker vi her ordet klasse for både klasse, gruppe og undergruppe. Dette skal gjøre det mulig å skille internregnskapet.

Beløp

Budsjettforslag (beløp), rapportert i antall tusen. Årlig leiebeløp i antall tusen kroner for en bygning det gjeldende rapporteringsår. For bygninger av typen der det ikke betales leie ('I'), registreres ingenting i denne variabelen.