Kapitalregnskapet

Definisjon

Alle institusjonene skal rapportere inn følgende kapitalposter:

  • I. Leieboerinnskudd (konto 628002)
  • II. Ordinære fond (kontogruppe 6402/8102)
  • III. Beholdningen i konsernkontoordningen (kontogruppe 8202)

Inngående balanse pr. 31. desember i forgående år, i de aktuelle kontogruppene fremgår under ovennevnte kontogrupper i vedlegg 3 i Meld. St. 3 (Årlig melding om statsregnskapet med et bevilgningsregnskap og et kapitalregnskap), og må legges inn manuelt i malen (skjema 6). Rapporteringen av posteringene til statens kapitalregnskap skal gjennomføres rettidig, og være korrekt og fullstendig.