Campus-steder

Definisjon

Ny tabell fra oktober 2016: Data omfatter institusjonenes campus-steder, der en campus definerer en geografisk lokasjon der institusjonen tilbyr undervisning. En campus er definert med en kode, det har et navn, og inneholder informasjon om land og kommunetilknytning. Data om campus vil være nyttig i forhold til statistikk over aktivitet på ulike geografiske steder, både for institusjonen selv, departementet og SSB. I tillegg er det et behov i nasjonale statistikker, f.eks. i forhold til fylker og landsdeler.

Campus-koden er lagt inn i data for registrerte studenter og eksamen.

Variablene

Variabel Type
Årstall int
Semester int
Institusjonskode char(4)
Stednavn campus varchar(120)
Organisasjonsnr varchar(9)
Kommunenummer campus char(4)
Landkode campus varchar(3)
Stedkode campus (ny fra 2016) varchar(10)

Forklaring til variablene

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Stednavn campus

Den lokale benevnelsen som brukes for campus-stedet.

Organisasjonsnr

Her rapporteres organisasjonsnummeret som er registrert i Enhetsregisteret. Det skal ikke være mellomrom i organisasjonsnummeret.

Kommunenummer campus

Kommunenummeret til kommunen der campus er lokalisert. Dersom det er et campus som er lokalisert i utlandet, benytt koden: 9899. Hvis ukjent/uspesifisert, benytt koden 9999.

Landkode campus

Landkode for campus-stedet. Det benyttes SSBs 3-sifrede landkode. Norge har verdien 0. Oversikt over øvrige gyldige landkoder finnes på: http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/landkoder.action

Stedkode campus (ny fra 2016)

Det lokale kodesettet som brukes for campus-steder. Dersom ukjent benyttes enheten "UPLASSERT". For nettstudenter, som normalt ikke tilhører et ordinært campus, kan man bruke det campus som administrerer studentene. Eveltueltat det opprettes eget campus, kalt f.eks. Nettstudenter.