Innstegsstillinger

Definisjon

Stortinget har vedtatt en prøveordning med såkalte innstegsstillinger ("tenure tracks") for å stimulere til en mer attraktiv karrierestart for forskningstalenter. Ordningen omfatter fagmiljø som kan gi doktorgrad. Stillingene er på åremål, og dersom de tilsatte fyller gitte krav når åremålet går ut, kan de få fast tilsetting.

Tilsettingen kan enten være postdoktor med mål om fast tilsetting som førsteamanuensis eller professor ut fra kompetanse. Tilsettingen kan også være førsteamanuensis med mål om fast tilsetting som professor. Tilsettingen må ha vært i løpet av det aktuelle kalenderåret.

Regjeringen har fordelt et sett stillinger for det enkelte år. I tillegg kan universiteter og høyskoler fortløpende søke om å få tildelt noen av de resterende stillingene i prøveordningen.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Stillingstype char(4)
Tilsatt totalt int
Tilsatt kvinner int
Sluttet totalt int
Sluttet kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Stillingstype

Gyldige verdier:
1352 (postdoktor)
1011 (førsteamanuensis)

Tilsatt totalt

Totalt antall tilsatt i innstegsstillinger i løpet av rapporteringsåret

Tilsatt kvinner

Totalt antall kvinner tilsatt i innstegsstillinger i løpet av rapporteringsåret

Sluttet totalt

Totalt antall som har sluttet i løpet av rapporteringsåret

Sluttet kvinner

Totalt antall kvinner som har sluttet i løpet av rapporteringsåret