Kostnadssteder til FoU-statistikken

Variablene

Variabel Type
Organisasjonsnr varchar(9)
Årstall int
Kostnadsted varchar(8)
Navn på kostnadssted varchar(250)

Forklaring til variablene

Organisasjonsnr

Her rapporteres organisasjonsnummeret som er registrert i Enhetsregisteret. Det skal ikke være mellomrom i organisasjonsnummeret.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Kostnadsted

Kostnadssted

Navn på kostnadssted

Navn på kostnadssted