Tilsatte

Definisjon

Dette er personer som utdanningsinstitusjonen har arbeidsgiveransvar for og som mottar full eller delvis lønn på tellingstidspunktet 1.10 hvert år. For personer i delvis lønnet permisjon rapporteres stillingsprosenten med utgangspunkt i avlønningsprosent. Personer i 100 prosent ulønnet permisjon rapporteres ikke. Personer som er tilsatt på timebasis (timelærere, hjelpelærere etc.), personer på ventelønn og sivilarbeidere rapporteres ikke. (Denne spesifikasjonen er i overensstemmelse med kriteriene som ble benyttet for det tidligere aggregerte uttaket for tilsatte).

Personer i fødselspermisjon med forlenget permisjon, og dermed redusert lønnsutbetaling, rapporteres med sin faktiske stillingsprosent (dvs ikke i forhold til utlønningsprosent).

Viktig å være oppmerksom på: En person kan i noen tilfelle bli rapportert over flere rekker. Dette inntreffer dersom personen har tilsetninger knyttet til flere organisasjonsenheter (dvs ulike avdelingskoder), er tilsatt i flere stillinger (dvs. ulike stillingskoder), har flere finansieringer (dvs. ulike finansieringskilder). For rapporteringskonsekvenser av dette henvises det til feltene stillingsprosent og finansieringsprosent, som må rapporteres korrekt i forhold til dette.

Endringer i rapporteringen fra 2019:
- Følgende variabler fjernes: Fast månedslønn, Fast månedlig tillegg

Endringer i rapporteringen fra 2017:
- Følgende variabler er fjernet: Permisjon, Lønnstrinn, Uregelmessige tillegg, Overtidsgodtjørelse, Bonus.
- Lønn: Definisjon av feltet er endret fra å være månedslønn til årslønn. Jmf. variabelen Fast årslønn.
- Faste tillegg: Definisjonen av feltet er endret fra fast tillegg per måned til faste tillegg for et år. Jmf. variabelen Faste tillegg.
- Tilsettingsforhold (fast vs. midlertidig): For tilsatte i en fast tilsetting som på rapporteringstidspunktet er i tilsatt i en midlertidig stilling, skal vedkommende rapporteres i sin midlertidige tilsetting. Jmf. variabelen Tilsettingsforhold.

Frist for rapportering: 1. november

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Organisasjonsnr varchar(9)
Årstall int
ID-type bit
ID-nummer varchar(20)
Internasjonal_id_type varchar(30)
Internasjonal_id_utstederland char(2)
Fødselsdato date
Kjønn char(1)
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Stillingskode char(4)
Stillingstype int
Stillingsbeskrivelse varchar(200)
Stillingsprosent decimal(7,4)
Finansieringsprosent decimal(7,4)
Finansieringskilde int
Tilsettingforhold char(1)
Åremålsstilling bit
Utdanningskode (tresifret) char(3)
Utdanningstekst varchar(200)
Utdanningskode, NUS-kode char(6)
STYRK-yrkeskode varchar(25)
Startdato arbeidsforhold date
Fast månedslønn int
Fast månedlig tillegg int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

En person rapporteres over flere rekker dersom personen har tilsetninger i forhold til flere organisasjonsenheter. Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Organisasjonsnr

Her rapporteres organisasjonsnummeret som er registrert i Enhetsregisteret. Det skal ikke være mellomrom i organisasjonsnummeret.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

ID-type

Verdien angir om personen har en norsk eller internasjonal identifikator.
Gyldige verdier:

0: Personen har internasjonal identifikator.
1: Personen har norsk identifikator.

ID-nummer

Identisk rapportering som til EDAG: Personens ID-nummer. Dette kan være:
- Norsk identifikator, gyldige dataverdier: Fødselsnummer eller D-nummer (Folkeregistrets/skatteetatens midlertidige ID-nummer som er nødvendig for å få skattekort, opprette bankkonto m.m. i Norge).
- Internasjonal identifikator, gyldige dataverdier: Passnummer, social security number, tax identification number, value added tax number.

Internasjonal_id_type

For personer med norsk identifikator rapporteres verdien NULL.

For personer med internasjonal identifikator er rapporteringen identisk som til EDAG, med følgende fire gyldige kodeverdier:
- passnummer
- socialSecurityNumber
- taxIdentificationNumber
- valueAddedTaxNumber

Verdien socialSecurityNumber brukes for personer med utenlandsk fødselsnummer.

Internasjonal_id_utstederland

For personer med norsk identifikator rapporteres verdien NULL.

For personer med internasjonal identifikator rapporteres det identisk som til EDAG, dvs landkoden for landet som har utstedt internasjonal ID-nummer, for eksempel verdien PL (Polen).

Fødselsdato

Personens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: YYYY-MM-DD (10 karakterer)

Kjønn

Gyldige verdier: M: Menn. K: Kvinner.

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Stillingskode

Stillingskoden som den tilsatte er tilsatt i. For private høgskoler med stillinger som ikke kan tilpasses lønnsplanheftet i staten må det opprettes særskilte koder (ta kontakt med NSD/DBH).

Instituttledere som er valgt i en periode rapporteres med stillingskoden instituttleder (kode 1475)

En person rapporteres over flere rekker dersom personen har tilsetninger i flere stillingskoder.

Stillingstype

I dette feltet skilles ut tilsatte i alle typer bistillinger fra øvrige tilsatte. Det er to gyldige verdier:
1: Alle tilsatte med unntak av tilsatte i bistillinger.
2: Personen er tilsatt i en bistilling, det vil si en av disse stillingene:
- Professor II
- Førstelektor II
- Førsteamanuensis II
- Amanuensis II
- Høgskoledosent II
- Dosent II
- Forsker II
- Høgskolelærer II
- Universitetslektor II
- Undervisningsdosent II
- Høgskolelektor II

Dvs. at bistillinger med ALLE disse benevnelsene skal rapporteres med verdien 2 i dette feltet. For bistillinger kan den ordinære stillingskoden benyttes.

Stillingsbeskrivelse

Personens faktiske stillingstittel, for eksempel forskningsrådgiver. Data i dette feltet rapporteres bare dersom stillingsbeskrivelsen faktisk finnes i det lokale registeret, dvs at manuell registrering ikke er nødvendig, og feltet kan i så tilfelle stå tomt. Data brukes av NIFU.

Stillingsprosent

Stillingsprosent rapporteres som tidligere: Stillingsprosenten representerer prosentandelen tilsettingsforholdet utgjør av full stilling. For personer i delvis lønnet permisjon rapporteres stillingsprosenten med utgangspunkt i avlønningsprosenten. Rapporteres med verdier i skalaen 0-100.

En person kan, som nevnt i tabellforklaringen, rapporteres over flere rekker. Dette forekommer dersom en person har et tilsettingsforhold til flere organisasjonsenheter, er tilsatt i flere stillingskoder, finansieres over flere finansieringskilder (eller kombinasjoner av dette). I slike tilfeller skal stillingsprosenten for alle rekkene summere seg opp til personens totale stillingsandel. Dette er avgjørende siden dette feltet benyttes for korrekt beregning av antall årsverk ved institusjonen.

F.eks. dersom en person totalt har 100 prosent stillingsandel, fordelt på 40 prosent i stillingskode A og 60 prosent i stillingskode B, rapporteres dette over to rekker med hhv 40 og 60 i stillingsandel, sum 100 (dvs totalt ett årsverk).

Finansieringsprosent

Finansieringsprosent representerer den tilsattes prosentvise finansiering knyttet opp til finansieringskilde, og vil for en person alltid bli eller summere seg til 100.
For tilsatte med to tilsetninger med ulik finansieringskilde, for eksempel med 30 og 50 stillingsandel (80 % totalt), tar beregningen av finansieringsprosent utgangsunkt i den totale stillingsandelen. Finansieringsprosenten bli henholdsvis (30*100/80) = 37.5 og (50*100/80) = 62.5, og rapporteres som to rekker.

Finansieringskilde

Det opereres med fire finansieringskilder, hvorav de tre første er eksterne finansieringskilder:
Kode 1: Finansiert av Norges Forskningsråd
Kode 2: Finansiert av arbeidsmarkedstiltak
Kode 3: Finansiert av andre finansieringskilder
Kode 4: Finansiert over institusjonenes grunnbudsjett/grunnbevilgning

For statlige institusjoner omfatter punkt 4 tilsatte som finansiert via institusjonens årlige grunnbevilgninger over departementets statsbudsjett. For private institusjoner omfatter dette tilsatte som er finansiert over institusjonens grunnfinansiering (tildelinger fra departementet, fra eier, skolepenger etc).

Tilsatte som omfattes av kode 1, 2 og 3 representerer alle eksternt finansiert tilsatte, dvs. som ikke er lønnet over grunnbevilgningene/grunnfinansieringen og som dermed er lønnet av eksterne finansieringskilder, og hvor institusjonen har arbeidsgiveransvaret. Personer som får sin lønn forskottert av utdanningsinstitusjonen, og der utgiftene refunderes av institusjonen som representerer den eksterne finansieringskilden, skal på grunn av utdanningsinstitusjonens arbeidsgiveransvar tas med i rapporteringen.

Dersom en person er finansiert over flere finansieringskilder rapporteres personen som flere rekker.

Tilsettingforhold

Det opereres med to tilsettingsforhold, gyldige verdier:
- F: Personen er tilsatt i fast tilsetningsforhold
- M: Personen er tilsatt i midlertidig stilling i henhold til lovverk: Tjenestemannsloven § 3a,b,c,d,e,f; Universitets- og høgskoleloven § 6-6 og Tjenestemannsloven § 5 b gir adgang til midlertidig tilsetting i bistilling i inntil 20 % av full stilling; Universitets- og høgskoleloven § 6-5 og Tjenestemannslovens forskrift § 6 åpner for midlertidig tilsetting for inntil tre år der det ikke melder seg godt nok kvalifiserte søkere.

For personer som har et fast tilsettingsforhold i bunn,men som er midlertidig tilsatt i en annen stilling, rapporteres i det tilsettingsforholdet vedkommende har på rapporteringstidspunktet, dvs uavhengig av om vedkommende har permisjon e.l. fra en annen stilling ved institusjonen.

Dette kan være personer som er fast tilsatt i faglige stillinger som professor, førsteamanuensis, dosent, høgskolelektor m.f., og som er midlertidig tilsatt som rektor, prodekan, dekan, instituttleder, postdoktor, stipendiat (ikke uttømmende liste). Disse rapporteres som midlertidige i stillingskoden for rektor etc.

Åremålsstilling

Dersom tilsettingsforholdet er i en åremålsstilling, rapporteres tilsettingen som åremål. Øvrige er ikke tilsatt på åremål.

Gyldige verdier:
0: Ikke tilsatt i en åremålsstilling.
1: Tilsatt i en åremålsstilling.

I henhold til Universitetsloven § 6-4. Ansettelse på åremål kan dette omfattes av (ikke uttømmende liste):
a) rektor
b) administrerende direktør
c) prorektor
d) leder for avdeling og grunnenhet (f.eks. instituttleder)
e) - - -
f) postdoktorstillinger
g) stipendiater
h) vitenskapelige assistenter
i) spesialistkandidater
j) undervisnings- og forskerstillinger når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet
k) stilling på innstegsvilkår

Utdanningskode (tresifret)

Dette er en tresifret utdanningskode som brukes av lærestedene/NIFU, og som beskriver den tilsattes utdanning. Private høgskoler som ikke har dette kodesettet i sine systemer rapporterer verdien NULL for alle tilsatte. Institusjoner som har implementert SSBs NUSkoder, og dermed kan rapportere tilsatte på dette kodeverket, rapporterer også verdien NULL i dette feltet.
Link til det kodesettet for den tresiffrede utdanningskoden:

Utdanningstekst

Dette er den tresifrede utdanningskodens tekstlige beskrivelse. Private høgskoler som ikke har dette kodesettet i sine systemer rapporterer en fri tekstbeskrivelse av den tilsattes utdanning. Institusjoner som har implementert SSBs NUS-kodesett rapporterer verdien NULL i dette feltet.

Utdanningskode, NUS-kode

Dette er SSBs standard for utdanningsgruppering; NUS-koden. Verdien angir koden for høyest fullført utdanning. Dersom en tilsatt har fullført flere utdanninger som blir vurdert som likeverdige, velges koden for den utdanningen som er mest relevant for stillingen. Personer med utenlandsk utdanning kodes likt med norsk utdanning av samme type. Dersom det ikke finnes noe tilsvarende norsk utdanning, eller dersom institusjonen ikke har implementert NUS-kodene i sitt system, rapporteres verdien 999999 (uspesifisert) i dette feltet.

NUS-kodesettet: http://www.ssb.no/utdanning/norsk-standard-for-utdanningsgruppering

STYRK-yrkeskode

STYRK yrkeskode er et 7-siffret kodesett for klassifisering av yrker. Hvilken yrkeskode en person registreres med, bestemmes av de konkrete arbeidsoppgavene, ikke type utdanning. I tilfeller der en person er registrert med mer enn en STYRK-kode, rapporteres dette på formatet: xxxxxxx,yyyyyyy (for eksempel; 2310104,1227245).

Informasjon om yrkeskodene (inkludert søkemuligheter): http://www.ssb.no/a/yrke/
Skjermvisning med oversikt over kodesettet: http://www.ssb.no/a/yrke/yrke_oppslag.html

(Styrk-koden rapporteres også til EDAG).

Startdato arbeidsforhold

Identisk rapportering og format som til EDAG. Dato for når arbeidsforholdet formelt trer i kraft ut fra arbeidsavtalen (dato for første lønningsdag). Det tas utgangspunkt i startdato for sist sammenhengende tilsettingsforhold. Format: YYYY-MM-DD (10 karakterer).

Fast månedslønn

For 2018 har noen institusjoner ikke rapportert dette, mens andre har tatt med data i feltet. Bakgrunnen for dette er at fra 2019 vil dette feltet utgå, en informasjon som først ble avklart like før rapporteringsfristen.

Det rapporteres personens avtalte månedslønn
Dette inkluderer det avtalefestede "Akademikertillegget" (AKAD-tillegget). Årslønnen rapporteres i forhold til personens stillingsprosent.

OU fondstrekk ikke være med i årslønnen.

Dersom samme person har flere tilsettingsforhold, og dermed må rapporteres over flere rekker, fordeles årlønnen i forhold til stillingsprosenten, slik at total årslønn tilsvarer summen av tilsettingsfoldene/rekkene.

Rapporteres etter kontantprinsippet. Beløp oppgis i hele kroner. Private høgskoler er ikke pålagt å rapportere årslønn.

Fast månedlig tillegg

For 2018 har noen institusjoner ikke rapportert dette, mens andre har tatt med data i feltet. Bakgrunnen for dette er at fra 2019 vil dette feltet utgå, en informasjon som først ble avklart like før rapporteringsfristen.

Feltet omfatter alle faste tillegg (funksjonstillegg, andre typer tillegg) som kommer i tillegg til den tilsattes faste månedslønn. "Akademikertillegget" skal ikke rapporteres som del av faste tillegg, men som del av fastlønn.