Tilsatte

Definisjon

Dette er personer som utdanningsinstitusjonen har arbeidsgiveransvar for og som mottar full eller delvis lønn på tellingstidspunktet 1.10 hvert år. For personer i delvis lønnet permisjon rapporteres stillingsprosenten med utgangspunkt i avlønningsprosent. Personer i 100 prosent ulønnet permisjon rapporteres ikke. Personer som er tilsatt på timebasis (timelærere, hjelpelærere etc.), personer på ventelønn og sivilarbeidere rapporteres ikke.

Personer i fødselspermisjon/adopsjonspermisjon/foreldrepermisjon med 80% dekningsgrad, rapporteres med sin faktiske stillingsprosent (dvs ikke i forhold til utlønningsprosent). Jmf § 14-9. Stønadsperioden for foreldrepenger i Folketrygdloven

Viktig å være oppmerksom på: En person kan i noen tilfelle bli rapportert over flere rekker. Dette inntreffer dersom personen har tilsetninger knyttet til flere organisasjonsenheter (dvs ulike avdelingskoder), er tilsatt i flere stillinger (dvs. ulike stillingskoder), har flere finansieringer (dvs. ulike finansieringskilder). For rapporteringskonsekvenser av dette henvises det til feltene stillingsprosent og finansieringsprosent, som må rapporteres korrekt i forhold til dette.

Endringer i rapporteringen fra 2019:
- Følgende variabler fjernes: Fast månedslønn, Fast månedlig tillegg


Frist for rapportering: 1. november

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Organisasjonsnr varchar(9)
Årstall int
ID-type bit
ID-nummer varchar(20)
Internasjonal_id_type varchar(30)
Internasjonal_id_utstederland char(2)
Fødselsdato date
Kjønn char(1)
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Stillingskode char(4)
Stillingstype int
Stillingsbeskrivelse varchar(200)
Stillingsprosent decimal(7,4)
Finansieringsprosent decimal(7,4)
Finansieringskilde int
Tilsettingsforhold char(1)
Åremålsstilling bit
Utdanningskode (tresifret) char(3)
Utdanningstekst varchar(200)
Utdanningskode, NUS-kode char(6)
STYRK-yrkeskode varchar(25)
Startdato arbeidsforhold date

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Firesifret kode utarbeidet av NSD for identifikasjon av hver enkel institusjon.

Avdelingskode

En person rapporteres over flere rekker dersom personen har tilsetninger i forhold til flere organisasjonsenheter. Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2; fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene identifiserer enheter på nivå 3; institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Organisasjonsnr

Her rapporteres organisasjonsnummeret som er registrert i Enhetsregisteret. Det skal ikke være mellomrom i organisasjonsnummeret.

Årstall

Årstallet angir hvilket år rapporterte data gjelder for.

ID-type

Verdien angir om personen har en norsk eller internasjonal identifikator.
Gyldige verdier:

0: Personen har internasjonal identifikator.
1: Personen har norsk identifikator.

ID-nummer

Identisk rapportering som til EDAG: Personens ID-nummer. Dette kan være:
- Norsk identifikator, gyldige dataverdier: Fødselsnummer eller D-nummer (Folkeregistrets/skatteetatens midlertidige ID-nummer som er nødvendig for å få skattekort, opprette bankkonto m.m. i Norge).
- Internasjonal identifikator, gyldige dataverdier: Passnummer, social security number, tax identification number, value added tax number.

Internasjonal_id_type

For personer med norsk identifikator rapporteres verdien NULL.

For personer med internasjonal identifikator er rapporteringen identisk som til EDAG, med følgende fire gyldige kodeverdier:
- passnummer
- socialSecurityNumber
- taxIdentificationNumber
- valueAddedTaxNumber

Verdien socialSecurityNumber brukes for personer med utenlandsk fødselsnummer.

Internasjonal_id_utstederland

For personer med norsk identifikator rapporteres verdien NULL.

For personer med internasjonal identifikator rapporteres det identisk som til EDAG, dvs landkoden for landet som har utstedt internasjonal ID-nummer, for eksempel verdien PL (Polen).

Fødselsdato

Personens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: YYYY-MM-DD (10 karakterer)

Kjønn

Gyldige verdier: M: Menn. K: Kvinner.

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Stillingskode

Stillingskoden i lønnsplanen, 1013, 1067 etc. Angir stillingskoden som den tilsatte er tilsatt i.

Se oversikt over alle stillingskodene her. For private høyskoler som har stillinger som ikke kan tilpasses lønnsplanheftet i staten må det opprettes særskilte koder (ta kontakt med NSD).

Instituttledere som er valgt i en periode rapporteres med stillingskoden instituttleder (kode 1475)

En person rapporteres over flere rekker dersom personen har tilsetninger i flere stillingskoder.

Stillingstype

I dette feltet skilles ut tilsatte i alle typer bistillinger fra øvrige tilsatte. Det er to gyldige verdier:
1: Alle tilsatte med unntak av tilsatte i bistillinger.
2: Personen er tilsatt i en bistilling, det vil si en av disse stillingene:
- Professor II
- Førstelektor II
- Førsteamanuensis II
- Amanuensis II
- Høgskoledosent II
- Dosent II
- Forsker II
- Høgskolelærer II
- Universitetslektor II
- Undervisningsdosent II
- Høgskolelektor II

Dvs. at bistillinger med ALLE disse benevnelsene skal rapporteres med verdien 2 i dette feltet. For bistillinger kan den ordinære stillingskoden benyttes.

Stillingsbeskrivelse

Personens faktiske stillingstittel, for eksempel forskningsrådgiver. Data i dette feltet rapporteres bare dersom stillingsbeskrivelsen faktisk finnes i det lokale registeret, dvs at manuell registrering ikke er nødvendig, og feltet kan i så tilfelle stå tomt. Data brukes av NIFU.

Stillingsprosent

Stillingsprosent rapporteres som tidligere: Stillingsprosenten representerer prosentandelen tilsettingsforholdet utgjør av full stilling. For personer i delvis lønnet permisjon rapporteres stillingsprosenten med utgangspunkt i avlønningsprosenten. Rapporteres med verdier i skalaen 0-100.

En person kan, som nevnt i tabellforklaringen, rapporteres over flere rekker. Dette forekommer dersom en person har et tilsettingsforhold til flere organisasjonsenheter, er tilsatt i flere stillingskoder, finansieres over flere finansieringskilder (eller kombinasjoner av dette). I slike tilfeller skal stillingsprosenten for alle rekkene summere seg opp til personens totale stillingsandel. Dette er avgjørende siden dette feltet benyttes for korrekt beregning av antall årsverk ved institusjonen.

F.eks. dersom en person totalt har 100 prosent stillingsandel, fordelt på 40 prosent i stillingskode A og 60 prosent i stillingskode B, rapporteres dette over to rekker med hhv 40 og 60 i stillingsandel, sum 100 (dvs totalt ett årsverk).

Finansieringsprosent

Finansieringsprosent representerer den tilsattes prosentvise finansiering knyttet opp til finansieringskilde, og vil for en person alltid bli eller summere seg til 100.
For tilsatte med to tilsetninger med ulik finansieringskilde, for eksempel med 30 og 50 stillingsandel (80 % totalt), tar beregningen av finansieringsprosent utgangsunkt i den totale stillingsandelen. Finansieringsprosenten bli henholdsvis (30*100/80) = 37.5 og (50*100/80) = 62.5, og rapporteres som to rekker.

Finansieringskilde

Det opereres med fire finansieringskilder, hvorav de tre første er eksterne finansieringskilder (kode og navn):
1: Finansiert av Norges Forskningsråd
2: Finansiert av arbeidsmarkedstiltak
3: Finansiert av andre finansieringskilder
4: Finansiert over institusjonenes grunnbudsjett/grunnbevilgning

For statlige institusjoner omfatter punkt 4 tilsatte som finansiert via institusjonens årlige grunnbevilgninger over departementets statsbudsjett. For private institusjoner omfatter dette tilsatte som er finansiert over institusjonens grunnfinansiering (tildelinger fra departementet, fra eier, skolepenger etc).

Tilsatte som omfattes av kode 1, 2 og 3 representerer alle eksternt finansiert tilsatte, dvs. som ikke er lønnet over grunnbevilgningene/grunnfinansieringen og som dermed er lønnet av eksterne finansieringskilder, og hvor institusjonen har arbeidsgiveransvaret. Personer som får sin lønn forskottert av utdanningsinstitusjonen, og der utgiftene refunderes av institusjonen som representerer den eksterne finansieringskilden, skal på grunn av utdanningsinstitusjonens arbeidsgiveransvar tas med i rapporteringen.

Dersom en person er finansiert over flere finansieringskilder rapporteres personen som flere rekker.

Tilsettingsforhold

Det opereres med to tilsettingsforhold. Gyldige verdier:

- F: Personen er tilsatt i fast tilsettingsforhold
- M: Personen er tilsatt i midlertidig stilling i henhold til Lov om statens ansatte mv.
(I data rapportert for 2001 og tidligere benyttes koden A - Uspesifisert ansettelsestype)

Det henvises til Statsansatteloven, spesielt til § 9.Fast og midlertidig ansettelse, § 10.Åremål for statsansatte, og § 17.Opphør av midlertidig ansettelse og åremål for statsansatte.
Videre Universitets- og høyskoleloven § 6-5 åpner for midlertidig tilsetting for inntil tre år der det ikke melder seg godt nok kvalifiserte søkere. § 6-6 gir adgang til midlertidig tilsetting i bistilling i inntil 20 % av full stilling. Det kan ansettes på åremål i bistilling. Åremålsperiodene kan være fra to til seks år.

Personer som har et fast tilsettingsforhold i bunn, men som er midlertidig tilsatt i en annen stilling, rapporteres i det tilsettingsforholdet vedkommende har på rapporteringstidspunktet, dvs som midlertidig stilling. Dette uavhengig av om vedkommende har permisjon e.l. fra en annen stilling ved institusjonen. Det kan være personer som er fast tilsatt i faglige stillinger som professor, førsteamanuensis, dosent, høgskolelektor mfl., og som er midlertidig tilsatt som rektor, prodekan, dekan, instituttleder, postdoktor, stipendiat mfl. Disse rapporteres som midlertidige i stillingskoden for rektor osv.

Åremålsstilling

Denne variabelen angir om tilsettingsforholdet er en åremålsstilling eller ikke.

Gyldige verdier:
0: Ikke tilsatt på åremål.
1: Tilsatt på åremål.

Universitets- og høyskoleloven (§ 6-4 første ledd) spesifiserer at ansettelse på åremål kan benyttes for:
a) rektor
b) administrerende direktør
c) prorektor
d) leder for avdeling og grunnenhet
e) studentombud
f) postdoktorstillinger
g) stipendiater
h) vitenskapelige assistenter
i) spesialistkandidater
j) undervisnings- og forskerstillinger når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet
k) stilling på innstegsvilkår

Utdanningskode (tresifret)

Dette er en tresifret utdanningskode som brukes av lærestedene/NIFU, og som beskriver den tilsattes utdanning. Private høgskoler som ikke har dette kodesettet i sine systemer rapporterer verdien NULL for alle tilsatte. Institusjoner som har implementert SSBs NUSkoder, og dermed kan rapportere tilsatte på dette kodeverket, rapporterer også verdien NULL i dette feltet.
Link til det kodesettet for den tresiffrede utdanningskoden:

Utdanningstekst

Dette er den tresifrede utdanningskodens tekstlige beskrivelse. Private høgskoler som ikke har dette kodesettet i sine systemer rapporterer en fri tekstbeskrivelse av den tilsattes utdanning. Institusjoner som har implementert SSBs NUS-kodesett rapporterer verdien NULL i dette feltet.

Utdanningskode, NUS-kode

Dette er SSBs standard for utdanningsgruppering; NUS-koden. Verdien angir koden for høyest fullført utdanning. Dersom en tilsatt har fullført flere utdanninger som blir vurdert som likeverdige, velges koden for den utdanningen som er mest relevant for stillingen. Personer med utenlandsk utdanning kodes likt med norsk utdanning av samme type. Dersom det ikke finnes noe tilsvarende norsk utdanning, eller dersom institusjonen ikke har implementert NUS-kodene i sitt system, rapporteres verdien 999999 (uspesifisert) i dette feltet.

NUS-kodesettet: http://www.ssb.no/utdanning/norsk-standard-for-utdanningsgruppering

STYRK-yrkeskode

STYRK yrkeskode er et 7-siffret kodesett for klassifisering av yrker. Hvilken yrkeskode en person registreres med, bestemmes av de konkrete arbeidsoppgavene, ikke type utdanning. I tilfeller der en person er registrert med mer enn en STYRK-kode, rapporteres dette på formatet: xxxxxxx,yyyyyyy (for eksempel; 2310104,1227245).

Informasjon om yrkeskodene (inkludert søkemuligheter): http://www.ssb.no/a/yrke/
Skjermvisning med oversikt over kodesettet: http://www.ssb.no/a/yrke/yrke_oppslag.html

(Styrk-koden rapporteres også til EDAG).

Startdato arbeidsforhold

Identisk rapportering og format som til EDAG. Dato for når arbeidsforholdet formelt trer i kraft ut fra arbeidsavtalen (dato for første lønningsdag). Det tas utgangspunkt i startdato for sist sammenhengende tilsettingsforhold. Format: YYYY-MM-DD (10 karakterer).