Studenter fordelt på alder

Definisjon

Dette er antall studenter fordelt på alder på grunnlag av fødselsdato. Studentenes aldersfordeling rapporteres på det enkelte studieprogram. En student skal telle med kun på ett program, jmf. tabellen REGISTRERTE STUDENTER. Data omfatter alle studentkategoriene.

Bruk av data

Studenter fordelt på alder rapporteres i DBH som en oversikt over antall studenter fordelt på årskull (antall 20-åringer, 21-åringer etc.) og aldersintervaller.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Studieprogramkode char(12)
Alder int
Antall totalt int
Antall kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Dersom data registreres på institusjonsnivå brukes verdien '000000' for avdelingskode. Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

Angir hvilket semester de rapporterte data gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for vårsemesteret, må det stå dataverdien 1 i denne variabelen. 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studieprogramkode

Koden til det studieprogrammet som studenten er registrert på. Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Alder

Alder (20, 21, 22 osv.), definert som årstall minus fødselsår(årskull).

Antall totalt

Antall studenter totalt i aldersgruppen oppgitt under variabelen alder. 

Antall kvinner

Antall kvinnelige studenter i aldersgruppen oppgitt under variabelen alder.