Uteksaminerte grunnskolelærere - fagvalg

Definisjon

Bakgrunnen for tabellen er KDs ønske om å følge opp de nye grunnskolelærerutdanningene ved å kunne få informasjon om de ferdige kandidatenes valg av fag i løpet av studietiden.

Uteksaminerte kandidater på 4-årige GLU-programmer (GLU1-7 og GLU5-10):
Her rapporteres de valgfrie fagene som kandidater på disse utdanningene har gjennomført i løpet av studietiden, dvs. alle fag som ikke er rammeplanfestet (ikke-obligatoriske fag). Rammeplanens obligatoriske fag skal ikke rapporteres. Eksempelvis tilsier rammeplanen at GLU1-7-kandidater skal ha fullført 30 obligatoriske studiepoeng i norsk, disse skal dermed IKKE rapporteres. Det er kun valg av fag i norsk utover dette som rapporteres.

For GLU5-10 er ingen fag rammeplanfestet, utenom Pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Det betyr at GLU5-10-kandidater som har fullført totalt 60 studiepoeng i f.eks. norsk, skal rapporteres som fullført 60 studiepoeng i norsk som fagvalg.

Dersom en kandidat har gjennomført to 30 studiepoengenheter i samme fag, rapporteres dette som en fullført 60 studiepoengenhet, ikke som to 30-studiepoengenheter.

I i kolonnen "Type lærerutdanning" rapporteres enten GLU1-7 eller GLU5-10, avhengig av hvilken utdanning kandidaten har tatt.

Uteksaminerte kandidater på 5-årige GLU-programmer (IMALU1-7 og IMALU5-10):
I kolonnen "Antall fullført GLU masterfordypning per fag" fordeles kandidatene i forhold til det faget som er dominerende i masteroppgaven, ellers PED eller ANNET. Masterkandidatene rapporteres BÅDE med sine fagvalg utenom masterfaget (hhv. kolonnene for fullførte 30 og 60 studiepoengenheter), samt det dominerende faget i masteroppgaven

I kolonnen "Type lærerutdanning" rapporteres enten IMALU1-7 eller IMALU5-10, avhengig av hvilken utdanning kandidaten har tatt.

For alle typer GLU-utdanninger er det kun institusjonen som utsteder vitnemål til kandidaten som rapporterer fagvalgene. Dersom kandidaten har tatt fagvalg ved andre norske utdanningsinstitusjoner, tas disse fagvalgene med i rapporteringen.

Totalt antall uteksaminerte lærere er å finne i en egen DBH-rapport.

Det er lagt ut Excel-mal på DBHs rapporteringskrav-side.


Nytt for rapporteringen for 2019:

Uteksaminerte kandidater på 5-årige GLU-programmer: UNIT har i sitt studieadministrative system (FS) laget et datauttak der det er mulig å få ut valgfag for uteksaminerte grunnskolelærere på masterprogrammene. Institusjoner som har lagt til rette for å kunne ta ut data fra FS kan dermed benytte dette som datagrunnlag. Institusjoner som ikke ønsker eller har mulighet for det, rapporterer manuelt som tidligere.

Uteksaminerte kandidater på 4-årige GLU-programmer: Det er i FS ikke laget noe tilsvarende uttak for disse kandidatene, og opplysningene må dermed legges inn manuelt.

I tilfelle institusjonen benytter FS-rutinen for de 5-årige programmene, må dataene tilpasses i samme fil. Datafilen (Excel- eller CSV-format) leveres via DIMP.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Type lærerutdanning varchar(10)
Type valgfag char(20)
Antall 30-studiepoengenheter int
Antall 60-studiepoengenheter int
Antall fullført GLU masterfordypning per fag int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Firesifret kode utarbeidet av NSD for identifikasjon av hver enkel institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Type lærerutdanning

Gyldige koderverdier/navn:
GLU1-7  Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn
GLU5-10  Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn
IMALU1-7  5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn
IMALU5-10  5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn

Type valgfag

Her skal uteksaminerte kandidater på følgende type valgfag registeres:

Kode: Navn:
DANS - Dans (Ikke aktuell for masterkandidater)
DRAMA - Drama (Ikke aktuell for masterkandidater)
ENGELSK - Engelsk
FRANSK - Fransk
HELSE - Mat og helse
INFORMATIKK - IKT (Ikke aktuell for masterkandidater)
KROPP - Kroppsøving
KUNST - Kunst og håndverk
KVENSK - Kvensk
MAT - Matematikk
MUSIKK - Musikk
NATURFAG - Naturfag
NORSK - Norsk
PED - Generell pedagogikk
RLE - RLE
SAMFUNN - Samfunnsfag
SAMISK - Samisk
SPANSK - Spansk
SPESPED - Spesialpedagogikk
TYSK - Tysk
TEGNSPRÅK - Norsk tegnspråk (ny fra 2018)
ANNET - Annet

Kun koden benyttes i registreringen.

Antall 30-studiepoengenheter

Antall avlagte 30-studiepoengenheter innenfor det enkelte type videreutdanning.

Antall 60-studiepoengenheter

Antall avlagte 60-studiepoengenheter innenfor den enkelte type utdanning. Dersom en kandidat har to 30 studiepoengenheter i for eksempel matematikk, og dette utgjør totalt 60 studiepoeng i matematikk, skal dette registreres som en 60-studiepoengsenhet, ikke som to 30-studiepoengenheter.

Antall fullført GLU masterfordypning per fag

Her fordeles personer som har fullført GLU mastergrad i forhold til de enkelte valgfagene. Dette er det faget kandidaten har tatt masterfordypning i. Registrer dominerende skolefag dersom det passer, ellers pedagogikk.