Uteksaminerte grunnskolelærere - fagvalg i GLU

Definisjon

Endringer for 2017: Fagvalg for barnehagelærerutdanningene er tatt ut av tabellen. Forklaringen er presisert noe, spesielt angående GLU masterkandidater. Det er lagt til en ny kolonne for tekstlig beskrivelse av fagvalg dersom dette er av typen " ANNET".

4-årige GLU-utdanninger:
Det registreres de valgfrie fagene som kandidater på disse utdanningene gjennomført i løpet av studietiden, dvs. alle fag som ikke er rammeplanfestet (ikke-obligatoriske fag). Rammeplanens obligatoriske fag skal ikke registreres. Eksempelvis tilsier rammeplanen at GLU1-7-kandidater skal ha fullført 30 obligatoriske studiepoeng i norsk, disse skal dermed IKKE registreres. Det er kun valg av fag i norsk utover dette som registreres.

For GLU5-10 er ingen fag rammeplanfestet, utenom Pedagogikk og elevkunnskap (PEL). skal rapporteres som fullført 60 studiepoeng i norsk som fagvalg.

Dersom en kandidat har gjennomført to 30 studiepoengsenheter i samme fag, rapporteres dette som en fullført 60 studiepoengsenhet, ikke som to 30-studiepoengsenheter.

I forhold til "gyldige kodeverdier" registreres enten GLU1-7 eller GLU5-10, avhengig av hvilken utdanning kandidaten har tatt.

5-årige masterprogrammer innen GLU-utdanning:
I kolonnen "Antall fullførte masteroppgaver pr fag" fordeles kandidatene i forhold til det faget som er dominerende i masteroppgaven, ellers PED eller ANNET.

Masterkandidatene registreres BÅDE med sine fagvalg utenom masterfaget (hhv. kolonnene for fullførte 30 og 60 studiepoengsenheter), samt det dominerende faget i masteroppgaven (kolonnen Fullførte masteroppgaver per fag).

I forhold til "gyldige kodeverdier" registreres enten IMALU1-7 eller IMALU5-10, avhengig av hvilken utdanning kandidaten har tatt.

For alle typer GLU-utdanninger er det kun institusjonen som utsteder vitnemål til kandidaten som rapporterer fagvalgene. Dersom kandidaten har tatt fagvalg ved andre norske utdanningsinstitusjoner, tas disse fagvalgene med i rapporteringen.

Antall kandidater er å finne i DBH-rapporter.

Bruk av data

KD ønsker å følge opp den nye grunnskolelærerutdanningene ved å kunne få informasjon om de ferdige kandidatenes valg av fag i løpet av studietiden.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
GLU-type varchar(10)
Type valgfag char(20)
Antall 30-studiepoengsenheter int
Antall 60-studiepoengsenheter int
Antall fullført GLU mastergrad int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

GLU-type

Gyldige koderverdier/navn:
GLU1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn
GLU5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn
IMALU1-7 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn
IMALU5-10 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn

Type valgfag

Her skal uteksaminerte kandidater på følgende type valgfag registeres:
Kode: Navn:
DANS - Dans (Ikke aktuell for masterkandidater)
DRAMA - Drama (Ikke aktuell for masterkandidater)
ENGELSK - Engelsk
FRANSK - Fransk
HELSE - Mat og helse
INFORMATIKK - IKT (Ikke aktuell for masterkandidater)
KROPP - Kroppsøving
KUNST - Kunst og håndverk
KVENSK - Kvensk
MAT - Matematikk
MUSIKK - Musikk
NATURFAG - Naturfag
NORSK - Norsk
PED - Generell pedagogikk
RLE - RLE
SAMFUNN - Samfunnsfag
SAMISK - Samisk
SPANSK - Spansk
SPESPED - Spesialpedagogikk
TYSK - Tysk
ANNET - Annet

Kun koden benyttes i registreringen.

Antall 30-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 30-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning.

Antall 60-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 60-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning. Dersom en kandidat har to 30 studiepoengsenheter i for eksempel drama – og dette utgjør totalt 60 studiepoeng i drama, skal dette registreres som 60 studiepoeng - og ikke to 30 studiepoengsenheter.

Antall fullført GLU mastergrad

Her fordeles personer som har fullført GLU mastergradsfag iht. de enkelte valgfagene. Dette er det faget kandidaten har tatt masterfordypning i. Registrer dominerende skolefag dersom det passer, ellers pedagogikk.