DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

Uteksaminerte grunnskolelærere - fagvalg

Definisjon

Bakgrunnen for tabellen er KDs ønske om å følge opp de nye grunnskolelærerutdanningene ved å kunne få informasjon om de ferdige kandidatenes valg av fag i løpet av studietiden.

Uteksaminerte kandidater på 4-årige GLU-programmer (GLU1-7 og GLU5-10):
Her rapporteres de valgfrie fagene som kandidater på disse utdanningene har gjennomført i løpet av studietiden, dvs. alle fag som ikke er rammeplanfestet (ikke-obligatoriske fag). Rammeplanens obligatoriske fag skal ikke rapporteres. Eksempelvis tilsier rammeplanen at GLU1-7-kandidater skal ha fullført 30 obligatoriske studiepoeng i norsk, disse skal dermed IKKE rapporteres. Det er kun valg av fag i norsk utover dette som rapporteres.

For GLU5-10 er ingen fag rammeplanfestet, utenom Pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Det betyr at GLU5-10-kandidater som har fullført totalt 60 studiepoeng i f.eks. norsk, skal rapporteres som fullført 60 studiepoeng i norsk som fagvalg.

Dersom en kandidat har gjennomført to 30 studiepoengenheter i samme fag, rapporteres dette som en fullført 60 studiepoengenhet, ikke som to 30-studiepoengenheter.

I i kolonnen "Type lærerutdanning" rapporteres enten GLU1-7 eller GLU5-10, avhengig av hvilken utdanning kandidaten har tatt.

Uteksaminerte kandidater på 5-årige GLU-programmer (IMALU1-7 og IMALU5-10):
I kolonnen "Antall fullført GLU masterfordypning per fag" fordeles kandidatene i forhold til det faget som er dominerende i masteroppgaven, ellers PED eller ANNET. Masterkandidatene rapporteres BÅDE med sine fagvalg utenom masterfaget (hhv. kolonnene for fullførte 30 og 60 studiepoengenheter), samt det dominerende faget i masteroppgaven

I kolonnen "Type lærerutdanning" rapporteres enten IMALU1-7 eller IMALU5-10, avhengig av hvilken utdanning kandidaten har tatt.

For alle typer GLU-utdanninger er det kun institusjonen som utsteder vitnemål til kandidaten som rapporterer fagvalgene. Dersom kandidaten har tatt fagvalg ved andre norske utdanningsinstitusjoner, tas disse fagvalgene med i rapporteringen.

Totalt antall uteksaminerte lærere er å finne i en egen DBH-rapport.

Det er lagt ut Excel-mal på DBHs rapporteringskrav-side.


Nytt for rapporteringen for 2019:

Uteksaminerte kandidater på 5-årige GLU-programmer: UNIT har i sitt studieadministrative system (FS) laget et datauttak der det er mulig å få ut valgfag for uteksaminerte grunnskolelærere på masterprogrammene. Institusjoner som har lagt til rette for å kunne ta ut data fra FS kan dermed benytte dette som datagrunnlag. Institusjoner som ikke ønsker eller har mulighet for det, rapporterer manuelt som tidligere.

Uteksaminerte kandidater på 4-årige GLU-programmer: Det er i FS ikke laget noe tilsvarende uttak for disse kandidatene, og opplysningene må dermed legges inn manuelt.

I tilfelle institusjonen benytter FS-rutinen for de 5-årige programmene, må dataene tilpasses i samme fil. Datafilen (Excel- eller CSV-format) leveres via DIMP.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Type lærerutdanning varchar(10)
Type valgfag char(20)
Antall 30-studiepoengenheter int
Antall 60-studiepoengenheter int
Antall fullført GLU masterfordypning per fag int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode for identifikasjon av institusjoner.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Type lærerutdanning

Gyldige koderverdier/navn:
GLU1-7  Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn
GLU5-10  Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn
IMALU1-7  5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn
IMALU5-10  5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn

Type valgfag

Her skal uteksaminerte kandidater på følgende type valgfag registeres:

Kode: Navn:
DANS - Dans (Ikke aktuell for masterkandidater)
DRAMA - Drama (Ikke aktuell for masterkandidater)
ENGELSK - Engelsk
FRANSK - Fransk
HELSE - Mat og helse
INFORMATIKK - IKT (Ikke aktuell for masterkandidater)
KROPP - Kroppsøving
KUNST - Kunst og håndverk
KVENSK - Kvensk
MAT - Matematikk
MUSIKK - Musikk
NATURFAG - Naturfag
NORSK - Norsk
PED - Generell pedagogikk
RLE - RLE
SAMFUNN - Samfunnsfag
SAMISK - Samisk
SPANSK - Spansk
SPESPED - Spesialpedagogikk
TYSK - Tysk
TEGNSPRÅK - Norsk tegnspråk (ny fra 2018)
ANNET - Annet

Kun koden benyttes i registreringen.

Antall 30-studiepoengenheter

Antall avlagte 30-studiepoengenheter innenfor det enkelte type videreutdanning.

Antall 60-studiepoengenheter

Antall avlagte 60-studiepoengenheter innenfor den enkelte type utdanning. Dersom en kandidat har to 30 studiepoengenheter i for eksempel matematikk, og dette utgjør totalt 60 studiepoeng i matematikk, skal dette registreres som en 60-studiepoengsenhet, ikke som to 30-studiepoengenheter.

Antall fullført GLU masterfordypning per fag

Her fordeles personer som har fullført GLU mastergrad i forhold til de enkelte valgfagene. Dette er det faget kandidaten har tatt masterfordypning i. Registrer dominerende skolefag dersom det passer, ellers pedagogikk.