Utgifter - regnskap (bruttobudsjetterte institusjoner)

Definisjon

Dette er institusjonenes årlige regnskapstall for utgiftkapitler.
Institusjonene rapporterer data på organisasjonsenheter på nivå 2 (fakultet, avdeling).

Regnskapet omfatter alle kapitler med regnskapsførte utgifter. På hovedkapitlet skal følgende utgiftsposter for det enkelte fakultet/den enkelte avdeling rapporteres, såfremt posten er regnskapsført med utgiftsbeløp:

01.11Stillinger01.21 Maskiner,inventar, utstyr21.11 Lønn og godtgjørelse, ordinært
01.12 Ekstrahjelp01.22 Forbruksmateriell21.12 Lønn og godtgjørelse, oppdrag
01.13 Bistillinger m.m.01.23 Reiseutgifter m.m.21.18 Trygder
01.14 Lærlinger m.m.01.24 Kontortjenester m.m.21.21 Varer og tjenester, ordinært
01.15 Renholdspersonale01.25 Konsulenttjenester21.22 Varer og tjenester, oppdrag
01.17 Styrer, råd og utvalg01.26 Ymse driftsutgifter45.11 Større utstyrskjøp
01.18 Trygder, pensjon01.27 Vedlikehold og drift av maskiner, transportmidler45.12 Større utstyrskjøp, nybygg
01.19 Vikar ved stipend, permisjon01.28 Vedlikehold av bygg og anlegg45.13 Ombygninger, utvidelser, særskilt vedlikehold
01.29.1 Elektrisitet, brensel
01.29.2 Olje
01.29.3 Forbruksmateriell
01.29.4 Leie av lokaler
01.29.5 Festeavgift
01.29.6 Andre driftsutgifter
01.29.7 Renhold ved byrå
01.29.8 Vakthold
01.29.9 Skatter og avgifter


I tillegg kommer spesielle poster for institusjonen, f.eks. 61, 70 m.m., samt poster på felleskapittelet, bl.a.post 30.

Institusjonen foretar selv utregning av beløp under post 01.18 og 21.18 Trygder, pensjon.

Det er viktig at summen av beløpene for alle postene for et bestemt kapittel blir korrekte regnskapstall for institusjonen som helhet.

Når regnskapstallet for en gitt post brytes ned ved at beløpet fordeles på fakultet/avdeling, må summen av beløpene for denne posten tilsvare det totale regnskapstallet for posten for institusjonen som helhet.

Regnskapstallene rapporteres i antall hele tusen, og uten bruk av skilletegn (punktum, komma) for å skille f.eks. antall hele millioner fra antall hundre tusen ('100' = hundre tusen kr., '1000' = en million, '10000' = ti millioner etc.).

Regnskapet kan registreres manuelt i et regneark som oversendes NSD.

Bruk av data

Utgifter - regnskap benyttes for Tabell 8.2.1 og Tabell 8.2.2, kolonnen Regnskap i UFD's budsjettrundskriv. Data benyttes bl.a. til å beregne ulike forholdstall

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Kapittel (utgått!) char(4)
Post char(10)
Beløp int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstall for når regnskapstallene gjelder. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Kapittel (utgått!)

Utgiftskapittel som posten hører inn under. Minimum hovedkapitlet og felleskapitlet. Samtlige kapitler registreres med 4 karakterer; '0281', ikke '281'. 

Post

Utgiftspost. Punktum benyttes som skilletegn mellom hovedpost og underposter. Som notasjon benyttes '01.11', ikke '111' eller lignende. 

Beløp

Avsluttede regnskapstall for utgiftsposten, spesifisert i antall tusen, og uten bruk av skilletegn (komma,punktum) mellom f.eks. antall millioner og hundre tusener. Årlig leiebeløp i antall tusen kroner for en bygning det gjeldende rapporteringsår. For bygninger av typen der det ikke betales leie ('I'), registreres ingenting i denne variabelen.