Emneoppmeldte studenter

Definisjon

Dette er studentenes emneoppmeldinger, samt år/semester for planlagt eksamen. Data rapporteres til DBH en gang i året: 15.10 for inneværende høstsemester. Dataene viser dermed status per 15. oktober.

Bruk av data

Ny rapportering fra høsten 2012 pga samordning med SSB.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Fødselsnummer char(11)
Emnekode char(20)
Årstall eksamen planlagt int
Semester eksamen planlagt int
NUS-kode char(10)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode, utarbeidet ved NSD, for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er viktig at fødselsnummeret er gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist.

For utenlanske studenter uten fødselsnummer genererer FS et "fiktivt" midlertidig fødselsnummer der man kan lese alder og kjønn.

Skandinaviske personer har ikke krav om opprettelse av et norsk fødselsnummer. Det kan dermed benyttes fødselsnummeret fra det aktuelle landet (10 siffer).

For private institusjoner som ikke har et studieadministrativt system: Dersom fødselsnummer ikke er avklart/ukjent, hovedsakelig på grunn av nye studenter fra utlandet, registreres det et midlertidig nummer slik: Fødselsdato (6 siffer) + første bokstav i fornavnet (ett siffer) + institusjonskoden til institusjonen (4 siffer). Tilsammen blir dette 11 siffer.

Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har fornavnet Per Kristian, og institusjonens identifikatorkode er 8227. Nummeret registreres da som: 010185P8227.

Emnekode

Institusjonens lokale kode for emnet.
Ang. fagskoler: Emnekoden skal være unik for emnet. Dersom emnet er rapportert inn tidligere skal samme kode benyttes. For fagskolene kan emnekoden maks inneholde 9 tegn, mellomrom inkludert (krav fra Lånekassen).

Årstall eksamen planlagt

Årstall for når studenten har PLANLAGT å ta eksamen.

Semester eksamen planlagt

Semester/termin for når studenten har PLANLAGT å ta eksamen. NSD’s semesterkoder; 1: vår, 3: høst.

NUS-kode

Dette er koden for Statistisk sentralbyrås klassifikasjonsystem av utdanninger. Systemet administreres og vedlikeholdes av SSB. Institusjonene må henvende seg til SSB for å få korrekt NUS-kode for nye programmer. Programmer som klassifiseres på et overordnet nivå, gis verdiene 9 til slutt. F.eks. 611999 (ikke 611000).