Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere i barnehage

Definisjon

Tabellen omfatter førskolelærere som alt har en grunnutdanning og som nå har fullført videreutdanning i ulike typer fag. Dersom en kandidat har to 30 studiepoengsenheter i for eksempel drama – og dette utgjør totalt 60 studiepoeng i drama, skal dette registreres som 60 studiepoeng - og ikke to 30 studiepoengsenheter. En kandidat kan bli registrert på flere fag. Data gjelder for hele året.

Rapporteringen omfatter alle studenter, uavhengig av deres finansiering, for eksempel gjennom eget budsjett, kommune, Udir, studentbetaling m.m.

Det er lagt ut Excel-mal på DBHs rapporteringskrav-side. Filen overføres via DBH datalevering (DIMP).

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Kode type videreutdanning char(25)
Antall 60-studiepoengsenheter int
Antall 30-studiepoengsenheter int
Antall 15-studiepoengsenheter int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Kode type videreutdanning

Koden for type videreutdanning for færskolelærere i barnehage. Følgende koder benyttes (kodene er lagt inn i regneark-malen), samt navn:

DANS Dans
DRAMA Drama
FYS_FOSTRING Fysisk fostring
FORMING Forming
MAT Matematikk
MUSIKK Musikk
NATURFAG Naturfag med miljølære
NORSK Generelle norskfaglige emner
NORSK_ANDRESPRÅK Norsk som andrespråk (ny fra 2016)
ANDRESPRÅK Andrespråksdidaktikk/-pedagogikk; multikulturell pedagogikk mfl.(ny fra 2016)
PED Generell pedagogikk
RLE RLE
SAMFUNN Samfunnsfag
SAMISK Samisk
SPESPED Spesialpedagogikk
LEDERUTD Lederutdanning for styrere i barnehage
VID_BHP Videreutdanning i barnehage-pedagogikk for arbeid i barnehage
VID_PUB Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage (PUB)
VID_PED_LED Videreutdanning for barnehagelærere: Læringsmiljø og pedagogisk ledelse (ny fra 2016)
VID_SPRÅK Videreutdanning for barnehagelærere: Språk (ny fra 2016)
VID_REALFAG Videreutdanning for barnehagelærere: Realfag (ny fra 2016)
VEILEDNING_BAR Veilederutdanning av nyutdannede barnehagelærere (ny fra 2016)
VEILEDNING_PRAKSIS Veilederutdanning for praksislærere (ny fra 2016)
ANNET Andre videreutdanninger

Antall 60-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 60-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning. Dersom en kandidat har to 30 studiepoengsenheter i for eksempel drama – og dette utgjør totalt 60 studiepoeng i drama, skal dette registreres som 60 studiepoeng - og ikke to 30 studiepoengsenheter.

Antall 30-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 30-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning.

Antall 15-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 15-studiepoengsenheter, eller mindre, innafor den enkelte type videreutdanning. Dvs at her rapporteres de som har fullført på enheter på 15 studiepoeng eller mindre en dette (5, 10 etc).