Avlagte doktorgrader etterrapportering

Definisjon

Denne tabellen omfatter alle personer som har avlagt en doktorgrad (disputert), inkludert dr.philos. Data rapporteres kun av institusjoner som er NOKUT-akkreditert for å tildele doktorgrader.

Presisering august 2011: Da aggregerte tabeller for gjennomstrømning i doktorgradsprogrammer er utgått fra og med høsten 2011, er det svært viktig at institusjonene som rapporterer disse data har korrekte dataverdier for kandidatenes arbeidsgiverinstitusjon. Dette blant annet på grunn av at personer som er ansatt som doktorgradsstipendiater ved en annen institusjon som ikke har rett til å tildele doktorgrad, gis uttelling i finansieringsmodellen tilsvarende 20 % av en avlagt doktorgradskandidat. Institusjonen som rapporterer disse data vil dermed ha konsekvenser for andre institusjoner de har samarbeid med. (DBH vil forøvrig lage egne rapporter for kontroll av disse data)

Det tas utgangspunkt i disputasdato for bestemmelse av i hvilket år/semester en kandidat rapporteres.

Data for vårsemesteret omfatter disputaser i tidsperioden 1. januar - 30. juni. Data for høstsemesteret omfatter disputaser tidsperioden 1. juli - 31. desember.

Rapporteringen gjøres på kandidatkode og studieprogramkode og fordelt på finansieringskilde. I tilfelle en person har flere kilder, benyttes hovedfinansieringskilden i rapporteringen.

Rapporteres to ganger årlig: 15. februar (vårdata) og 15 oktober(høstdata). Året etter.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Institusjonskode, arbeidsgiverinstitusjon decimal(8,0)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Landkode for statsborgerskap varchar(3)
Studieprogramkode char(12)
Kvalifikasjonskode char(20)
Vitenskapsdisiplin char(3)
Finansieringskildekode char(10)
Stipendiatstilling bit
Organisering - grad bit
Fratrekk smallint
Dato for finansiering datetime
Dato for innlevering av oppgaven datetime
Dato for disputas datetime
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Tittelen på avhandlingen varchar(500)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Institusjonskode, arbeidsgiverinstitusjon

Her rapporteres institusjonen der kandidaten har vært tilsatt, som har hatt arbeidsgiveransvaret, og som har utbetalt lønn til kandidaten. Dersom en kandidat i utdanningsperioden har vært tilsatt flere steder, rapporteres institusjonen hvor vedkommende har vært ansatt lengst.

Det benyttes institusjonskoden i USITs institusjonsregister. Det er mulig å søke etter institusjonskoder i dataleveringssystemet: https://dimp.nsd.uib.no.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er viktig at fødselsnummeret er gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist.

For utenlanske studenter uten fødselsnummer genererer FS et "fiktivt" midlertidig fødselsnummer der man kan lese alder og kjønn.

Skandinaviske personer har ikke krav om opprettelse av et norsk fødselsnummer. Det kan dermed benyttes fødselsnummeret fra det aktuelle landet (10 siffer).

For private institusjoner som ikke har et studieadministrativt system: Dersom fødselsnummer ikke er avklart/ukjent, hovedsakelig på grunn av nye studenter fra utlandet, registreres det et midlertidig nummer slik: Fødselsdato (6 siffer) + første bokstav i fornavnet (ett siffer) + institusjonskoden til institusjonen (4 siffer). Tilsammen blir dette 11 siffer.

Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har fornavnet Per Kristian, og institusjonens identifikatorkode er 8227. Nummeret registreres da som: 010185P8227.

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Studentens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)

Landkode for statsborgerskap

Landkode for personens statsborgerskap. Det benyttes SSBs 3-sifrede landkode for statsborgerskap. For norsk statsborgerskap benyttes koden for Norge, som er 0. For ukjent land benyttes koden 990. Oversikt over gyldige landkoder finnes på http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/landkoder.action

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Kvalifikasjonskode

Kvalifikasjonskoden til utdanningen. For ikke-gradgivende utdanninger er det tillatt å bruke studieprogramkoden som kvalifikasjonskode.

Vitenskapsdisiplin

Avhandlingens vitenskapsdisiplin. 3-sifret kode. Dersom avhandlingen er knyttet til flere disipliner rapporteres den med høyest rangering (dvs. tilsvarende datauttaket til NIFU). Dersom vitenskapsdidiplin er ukjent/blank rapporteres verdien -1.

Finansieringskildekode

Kode for hvilken finansieringskilde personene i doktorgradsavtaler finansieres under. Kodene er:
EGEN - Egen budsjettramme
NFR - Norges forskningsråd
ANDRE - Andre eksternfinansierte
Dersom en person har flere kilder rapporteres hovedfinansieringskilden.

Stipendiatstilling

To gyldige dataverdier:
1: Personer som er tilsatt i stipendiatstilling og som er opptatt til organisert doktorgradsutdanning ved institusjonens egne doktorgradsprogrammer. Institusjonen må ha hatt arbeidsgiveransvaret for personen (men ikke nødvendigvis finansieringsansvaret). En person som er blitt tilsatt i en stipendiatstilling, men ikke avlegger graden i løpet av stipendiatperioden, (dvs at vedkommende ikke lengre er tilsatt i en stipendiatstilling når graden avlegges), rapporteres med denne dataverdien.
0: Personer som ikke er tilsatt i stipendiatstilling (dvs alle øvrige ift de som blir gitt verdien 1).

Organisering - grad

Gyldige verdier:
Verdien 0: Avlagte grader som der kandidaten IKKE har vært inne i et organisert doktorgradsutdanning. Dette omfatter normalt dr.philos’er.
Verdien 1: Omfatter avlagte ph.d.-kandidater som har vært i et organisert doktorgradsutdanning i et av institusjonens egne doktorgradsprogrammer.

Fratrekk

Her angis antall dager som har gått med til aktiviteter utenom studiet; arbeidsplikt, permisjoner etc. For kandidater med organisering = 0 (kandidaten som ikke har vært inne i organisert doktorgradsutdanning) gis verdien NULL. Dvs at fratrekk er uaktuelt for disse kandidatene)

Dato for finansiering

Startdato for finansiering. Format YYYY-MM-DD. Benyttes som start-tidspunkt ift. "opptak" i beregning av ”prosent som har avlagt grad”.

Dato for innlevering av oppgaven

Dato for innlevering av avhandling. Format YYYY-MM-DD.

Dato for disputas

Dato for disputas. Format YYYY-MM-DD

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Tittelen på avhandlingen

Avhandlingens tittel.