Personer i doktorgradsprogrammer - etterrapportering

Definisjon

Denne etterrapporteringen på individnivå av personer i doktorgradsprogrammer er nødvendig for å få inn data til og med 2009. Grunnen til dette er at DBH er avhengig av disse data for å beregne gjennomstrømming av de ulike opptakskullene, som er et av KDs virksomhetsmål. Fra 2010 har vi disse data på individnivå, og denne etterrapporteringen vil da utgå.

Vårsemesteret: Nye avtaler/totalt antall avtaler i tidsperioden 1.januar - 30. juni. Høstsemesteret: Nye avtaler/totalt antall avtaler tidsperioden 1.juli - 31.desember.

I oktober 2014 rapporteres data for vår og høst 2008, og siste rapportering for denne tabellen vil dermed være oktober 2015, med data for vår og høst 2009.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Avdelingskode_SSB varchar(20)
Årstall int
Semester int
Studieprogramkode char(12)
Stipendiatstilling bit
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Postnummer char(4)
C/O-adresse varchar(60)
Gateadresse varchar(200)
Poststedadresse varchar(60)
Land-adresse varchar(60)
E-postadresse varchar(100)
Dato for finansiering datetime
Dato for avbrudd date
Utdanningsbakgrunn - institusjon (ny fra 2017) decimal(8,0)
Utdanningsbakgrunn - nuskode (ny fra 2017) char(10)
Vitenskapsdisiplin char(3)
Finansieringskildekode char(10)
Institusjonskode, arbeidsgiverinstitusjon decimal(8,0)
Utdanningsbakgrunn - gradnavn (ny fra 2017) varchar(200)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Avdelingskode_SSB

SSBs egen tallkode for en organisasjonsenhet. Kodesettet ligger inne i de lokale studieadministrative systemene.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Stipendiatstilling

To gyldige dataverdier:
1: Personer som er tilsatt i stipendiatstilling og som er opptatt til organisert doktorgradsutdanning ved institusjonens egne doktorgradsprogrammer. Institusjonen må ha hatt arbeidsgiveransvaret for personen (men ikke nødvendigvis finansieringsansvaret). En person som er blitt tilsatt i en stipendiatstilling, men ikke avlegger graden i løpet av stipendiatperioden, (dvs at vedkommende ikke lengre er tilsatt i en stipendiatstilling når graden avlegges), rapporteres med denne dataverdien.
0: Personer som ikke er tilsatt i stipendiatstilling (dvs alle øvrige ift de som blir gitt verdien 1).

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er viktig at fødselsnummeret er gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist.

For utenlanske studenter uten fødselsnummer genererer FS et "fiktivt" midlertidig fødselsnummer der man kan lese alder og kjønn.

Skandinaviske personer har ikke krav om opprettelse av et norsk fødselsnummer. Det kan dermed benyttes fødselsnummeret fra det aktuelle landet (10 siffer).

For private institusjoner som ikke har et studieadministrativt system: Dersom fødselsnummer ikke er avklart/ukjent, hovedsakelig på grunn av nye studenter fra utlandet, registreres det et midlertidig nummer slik: Fødselsdato (6 siffer) + første bokstav i fornavnet (ett siffer) + institusjonskoden til institusjonen (4 siffer). Tilsammen blir dette 11 siffer.

Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har fornavnet Per Kristian, og institusjonens identifikatorkode er 8227. Nummeret registreres da som: 010185P8227.

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Personens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: YYYY-MM-DD (10 karakterer)

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Postnummer

Postnummeret for bostedsadressen til studenten under studiet. For personer som oppgir dansk postadresse, benyttes postnummeret 8000, og svensk postadresse, koden 9000. Hvis postadressen er ukjent, inkludert øvrige utenlandske adresser, rapporteres verdien 9999 (ukjent postnummer).

C/O-adresse

Eventuell c/o-adresse som studenten har oppgitt som del av sin postadressen det aktuelle rapporteringssemester. Hvis det ikke finnes noen verdi i dette datafeltet legges inn verdien NULL.

Gateadresse

Gate-/vei-adressen til studenten det aktuelle rapporteringssemester, f.eks. 'Storgata 22b', Postnummeret skal IKKE være del av gate-/veiadressen. I tilfeller der det ikke finnes noen verdi i dette datafeltet legges inn verdien NULL.

Poststedadresse

Studentens poststedsadresse, dvs postnummer pluss poststed, f.eks. '5532 Haugesund'. I tilfeller der det ikke finnes noen verdi i dette datafeltet legges inn verdien NULL.

Land-adresse

Navnet på landet som studenten har oppgitt som del av postadressen.

E-postadresse

E-postadressen studenten har fått tildelt av utdanningsinstitusjonen. Dersom institusjonen ikke tildeler e-postadresse rapporteres privat e-postadresse. Dersom studentens e-postadresse er ukjent/ikke spesifisert rapporteres verdien NULL.

Dato for finansiering

Startdato for finansiering. Format YYYY-MM-DD. Benyttes som start-tidspunkt ift. "opptak" i beregning av ”prosent som har avlagt grad”.

Dato for avbrudd

Format yyyy-mm-dd. Dato avbrudd av avtalen for de personer dette gjelder (personen har sluttet). For alle andre personer der avbrudd er uaktuelt rapporteres verdien NULL.

Utdanningsbakgrunn - institusjon (ny fra 2017)

Institusjonskoden for hvor personens utdanningsbakgrunnen er blitt gjennomført som grunnlag for opptak til doktorgradsutdanning. Det benyttes CERESs institusjonsregister. Dersom institusjonen er ukjent settes inn en 8-sifret kode som består av SSB sin landkode for land (3 siffer) etterfulgt av fem nuller. Eksempel: Dersom utdanningsbakgrunn er Danmark og institusjon er ukjent, blir koden 101 (landkoden for Dammark), etterfulgt av 00000 (ukjent institusjon).

Utdanningsbakgrunn - nuskode (ny fra 2017)

Nuskoden for graden som personen har som sin grunnutdanning for opptak til doktorgradsutdanning.

Vitenskapsdisiplin

Avhandlingens vitenskapsdisiplin. 3-sifret kode. Dersom avhandlingen er knyttet til flere disipliner rapporteres den med høyest rangering (dvs. tilsvarende datauttaket til NIFU). Dersom vitenskapsdidiplin er ukjent/blank rapporteres verdien -1.

Finansieringskildekode

Kode for hvilken finansieringskilde personene i doktorgradsavtaler finansieres under. Kodene er:
EGEN - Egen budsjettramme
NFR - Norges forskningsråd
ANDRE - Andre eksternfinansierte
Dersom en person har flere kilder rapporteres hovedfinansieringskilden.

Institusjonskode, arbeidsgiverinstitusjon

Her rapporteres institusjonen der kandidaten har vært tilsatt, som har hatt arbeidsgiveransvaret, og som har utbetalt lønn til kandidaten. Dersom en kandidat i utdanningsperioden har vært tilsatt flere steder, rapporteres institusjonen hvor vedkommende har vært ansatt lengst.

Det benyttes institusjonskoden i USITs institusjonsregister. Det er mulig å søke etter institusjonskoder i dataleveringssystemet: https://dimp.nsd.uib.no.

Utdanningsbakgrunn - gradnavn (ny fra 2017)

Navnet til graden for utdanningen som personen har tatt som grunnlag for opptak til et doktorgradsutdanning (mastergraden etc). Hvis dataverdien er ukjent settes verdien til NULL.