Studieprogram GLU

Definisjon

Det vises til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 07.12.2011 ang Innplassering av videreutdanningsemner tilknyttet grunnskolelærerutdanningene. Departementet ber om at institusjonene melder inn videreutdanningsprogrammer som oppfyller følgende kriterier: 1. Videreutdanning for lærere som tilsvarer et emne eller studieprogram i en av grunnskolelærerutdanningene, eller som bygger på en fullført grunnskolelærerutdanning, eventuelt tidligere allmennlærerutdanning. Førskolelærer- faglærer- og yrkesfaglærerutdanning videreføres i kategori E. Følgelig er videreutdanningsprogrammer knyttet til disse utdanningene ikke omfattet ikke av hevingen og skal ikke meldes inn.

2. Videreutdanningen må omfatte didaktikk og praksis. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at et program tas av lærere for å være omfattet av kategorihevingen.

Departementet understreker at programmer må oppfylle begge kriteriene for å bli hevet til kategori D.

Frist for å rapportere tilbake til DBH settes til 15. januar 2012.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Studieprogramkode char(12)
Kommentar til GLU varchar(max)
Finansieringskategori varchar(6)
Studieprogramnavn varchar(250)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Kommentar til GLU

Her legges inn en kommentar for bakgrunnen for at den aktuelle viderutdanningene baseres på GLU grunnutdanning etter kriteriene fastsatt for rapporteringen

Finansieringskategori

Finansieringskategorien som programmet ligger i per idag.

Studieprogramnavn

Navnet på studieprogrammet.