Ambisjonsnivå universitetsmuseene

Rapporteringen gjelder:

 • Arkeologisk museum, UiS
 • Kulturhistorisk museum, UiO
 • Naturhistorisk museum, UiO
 • Universitetsmuseet i Bergen, UiB
 • Universitetsmuseet i Tromsø, UiT
 • Vitenskapsmuseet, NTNU

I tabellen rapporteres resultat for rapporteringsåret, samt ambisjon neste år for:

 • Prosentandel av magasinarealet som har tilfredsstillende grad av sikring ut fra fastsatte kriterier.
 • Prosentandel av av det totale antallet objekter/samlinger som har tilfredsstillende grad av bevaring ut fra fastsatte kriterier.
 • Antall publikumsbesøk, undervisningsopplegg, omvisninger og utstillinger.

Alle tall rapporteres separat for kulturhistoriske og naturhistoriske samlinger. Unntaket er indikatorene for formidling: UiS, UiB, UiT og NTNU behøver kun å oppgi totaltall her.

Mal for rapportering

Last ned mal for rapportering.

Sikring

I denne delen skal det fylles inn prosentandel av magasinarealet som har tilfredsstillende grad av sikring ut fra fastsatte kriterier. Med magasin menes alle oppbevaringssteder for museenes samlinger. Et magasin kan inneholde flere samlinger.

Indikator Definisjon
Andel av objektene/ samlingene som er tilfredsstillende sikret Det skal foretas en skjønnsmessig vurdering av følgende kriterier knyttet til sikring av magasiner:
 • skallsikring (er for eksempel veggene tette?)
 • tyverisikring (er det for eksempel installert videoovervåkning, alarmsikring med varsling?)
 • brannsikring (er det for eksempel brann-/røykvarslere med automatisk varsling til brannsentral, automatisk brannslukkingsanlegg, lokalt brannslukkingsutstyr?)
 • vannskaderisiko (er det for eksempel rørføringer i oppbevaringsstedet, fare for oversvømmelser/lekkasjer, tåler gjenstandene i magasinet vann fra eventuelt sprinkleranlegg?)
 • rutiner og beredskap (er det for eksempel evakueringsforhold?)
Dette er ikke en uttømmende liste, og universitetsmuseene kan også vurdere magasinarealene etter andre kriterier, men de fastsatte kriteriene i tabellene skal likevel være med i vurderingen.
Totalt magasinareal Netto kvadratmeter gulvareal i magasinarealer.
Brutto museumsareal Brutto kvadratmeter som museet disponerer til hele virksomheten. Fordeles på eide og leide arealer.

I kolonnen «Objekt eller samling» registreres det om vurderingen er gjort for objekter eller for en samling.

Bevaring

I denne delen skal det fylles inn prosentandel av av det totale antallet objekter/samlinger som har tilfredsstillende grad av bevaring ut fra fastsatte kriterier. En samling er et større antall logisk relaterte objekter. Objekter er originale gjenstander, herbarieark, insektspreparat, mineralprøver m.v. Et stort antall beinrester med en logisk relevans vil kunne regnes som ett objekt.

Indikator Definisjon
Andel av objektene/ samlingene som er tilfredsstillende bevart Det skal foretas en skjønnsmessig vurdering av følgende kriterier knyttet til ivaretakelse av objektene/samlingene:
 • luftfuktighet og temperatur (er det aktivt stabilisert når det gjelder samlingens bevaringskrav?)
 • lysforhold (er det tilpasset samlingens bevaringskrav?)
 • aktiv konservering (hvor stor andel av samling er ferdig konservert?)
 • preventiv konservering (hvor stor andel av samling er ferdig pakket/emballert, herunder rutiner og kompetanse?)
Dette er ikke en uttømmende liste, og universitetsmuseene kan også vurdere objektene/samlingene etter andre kriterier, men de fastsatte kriteriene i tabellene skal likevel være med i vurderingen.
Andel digitalisering av objektene/samlingene Registrering i database mht. faglig beskrevet gjenstandspresentasjon.
Andel av objektene/ samlingene som er tilgjengelige på web Andel av databasene, jf. punktet om digitalisering, tilgjengelig over internett.

I kolonnen «Objekt eller samling» registreres det om vurderingen er gjort for objekter eller for en samling.

Formidling

UiO rapporterer her separate tall for Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum. De øvrige universitetsmuseene kan rapportere samlet, altså uten å skille mellom kulturhistoriske og naturhistoriske samlinger.

Følgende indikatorer rapporteres:

Indikator Definisjon
Antall publikumsbesøk
Antall undervisningsopplegg for skoleklasser Undervisningsopplegg omfatter omvisninger og annet tilrettelagt opplegg for skoleklasser. Dette gjelder antall undervisningsopplegg det aktuelle året.
Antall omvisninger totalt
Antall utstillinger totalt (faste og midlertidige) Antall utstillinger totalt. (Ikke bare nyproduserte det aktuelle året).

Eventuelle egne resultatindikatorer kan fylles inn ved behov.