Utgifter - fordeling av bevilgning post 01.29 (t.o.m. 2002)

Definisjon

Dette omfatter institusjonens plan for fordelingen av post 01.29 av den bevilgning institusjonene har fått i.h.t. Budsjett-inst. nr. III (S.III-tall) eller i eget tildelingsbrev. Universitetene skal pga. overgang til nettobudsjettering ikke rapportere data for denne tabellen.
Data rapporteres på følgende poster:
01.29.1 Elektrisitet, brensel
01.29.2 Olje
01.29.3 Forbruksmateriell
01.29.4 Leie av lokaler
01.29.5 Festeavgift
01.29.6 Andre driftsutgifter
01.29.7 Renhold ved byrå
01.29.8 Vakthold
01.29.9 Skatter og avgifter

Fordelingen av post 01.29 gjelder 1 år frem i tid i forhold til regnskapet. F.eks. hvis regnskapet rapporteres for 1999, vil fordelingen av post 01.29 rapporteres for 2000. Data rapporteres for institusjonen som helhet.

Tallene rapporteres i antall hele tusen, og uten bruk av skilletegn (punktum, komma) for å skille f.eks.antall hele millioner fra antall hundre tusener ('100' = hundre tusen kr., '1000' = en million, '10000' = ti millioner etc.).

Fordeling av post 01.29 kan registreres manuelt i et regneark som oversendes NSD.

Bruk av data

Utgifter - fordeling av bevilgning på post 01.29 benyttes i tabell 8.2.2, kolonnen Fordeling i UFD's budsjettrundskriv.

Variablene

Variabel Type
Årstall int
Beløp int
Institusjonskode char(4)
Kapittel (utgått!) char(4)
Post char(10)

Forklaring til variablene

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Beløp

Årlig leiebeløp i antall tusen kroner for en bygning det gjeldende rapporteringsår. For bygninger av typen der det ikke betales leie ('I'), registreres ingenting i denne variabelen.

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Kapittel (utgått!)


Post