Oppdatering av fødselsnummer

Definisjon

I denne tabellen rapporteres endringer av midlertidige (D-nummer/ugyldige nummer etc) til gyldige norske fødselsnummer. Dette gjelder først og fremst utenlandske studenter som er gitt et midlertidige nummer i påvente av et norsk fødselsnummer.

Når datauttekket (fra FS) kjøres for vårsemesteret, tas med alle fødselsnummerendringer fra og med 01.08 foregående år frem til og med datoen uttrekket kjøres. Når datattrekket kjøres for høstsemesteret, tas med alle fødselsnummerendringer fra og med 01.01 samme år frem til og med datoen uttrekket kjøres.

For private institusjoner uten et studieadministrativt system må personer som er gitt et midlertidige fødselsnummer, og som har fått et nytt og gyldig norsk nummer, registreres ift den aktuelle regnearktabellen for dette.

DBH bruker disse dataene til å oppdatere midlertidige fødselsnummer med et gyldig norsk fødselsnummer, noe som er nødvendig for å kunne følge studenten over tid for beregning av gjennomstrømming etc.

Rapporteres to ganger årlig: 15. mars og 15 oktober.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Semester int
Studentens identifikator varchar(30)
Midlertidig fødselsnummer char(11)
Fødselsnummer char(11)
Fødselsdato date
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studentens identifikator

Studentens lokale identifikator. Dersom institusjonen ikke opererer med en egen studentidentifikator settes verdien til NULL.

Midlertidig fødselsnummer

Midlertidig fødselsnummer som genereres av FS/MSTAS eller gis av andre instanser (D-nummer etc). For private institusjoner uten et studieadministrativt system må personer som er gitt et midlertidige fødselsnummeret, og som har fått et nytt og gyldig norsk nummer, registreres i denne tabellen.

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er viktig at fødselsnummeret er gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist.

For utenlanske studenter uten fødselsnummer genererer FS et "fiktivt" midlertidig fødselsnummer der man kan lese alder og kjønn.

Skandinaviske personer har ikke krav om opprettelse av et norsk fødselsnummer. Det kan dermed benyttes fødselsnummeret fra det aktuelle landet (10 siffer).

For private institusjoner som ikke har et studieadministrativt system: Dersom fødselsnummer ikke er avklart/ukjent, hovedsakelig på grunn av nye studenter fra utlandet, registreres det et midlertidig nummer slik: Fødselsdato (6 siffer) + første bokstav i fornavnet (ett siffer) + institusjonskoden til institusjonen (4 siffer). Tilsammen blir dette 11 siffer.

Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har fornavnet Per Kristian, og institusjonens identifikatorkode er 8227. Nummeret registreres da som: 010185P8227.

Fødselsdato

Personens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: YYYY-MM-DD (10 karakterer)

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).