Uteksaminerte PPU-kandidater, fagbakgrunn

Definisjon

Denne tabellen erstatter tidligere manuelt rapporterte tabeller:
- Uteksaminerte PPU-kandidater - fagkrets fra høyere utdanning.
- Uteksaminerte PPU-kandidater - fagbakgrunn fra yrkesfag i videregående opplæring.

Denne nye tabellen omfatter begge disse to rapporteringen, og er på individnivå:
1. Personer som har fullført praktisk-pedagogisk utdanning i løpet av kalenderåret og som har fag fra høyere utdanning. PPU kan tas på grunnlag av eksamen i et eller flere fag (fageksamener), på bachelor-/masternivå, og data fordeles på disse nivåene.

Både kandidater med bakgrunn fra en disiplinær bachelor- eller mastergrad og kandidater med profesjonsbakgrunn (ingeniør, sykepleier, ergoterapeut etc) skal rapporteres på det faget/de fagene han/hun tar fagdidaktikk i. Dersom en ppu-kandidat har bakgrunn fra flere fag, skal med andre ord samme personen rapporteres på alle de respektive fagene.

2. Personer som har fullført praktisk-pedagogisk utdanning i løpet av et kalenderår, og som har en fagbakgrunn fra yrkesfaglig utdanning fra videregående opplæring. En kandidat vil kun bli rapportert med en fagbakgrunn.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Fagbakgrunn til PPU-kandidaten tinyint
Fagkode til PPU-kandidaten varchar(20)
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Studentens identifikator varchar(30)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Fagbakgrunn til PPU-kandidaten

Gyldige verdier:
1: Fagbakgrunn fra et sett enkelfag
2: Fagbakgrunn fra en bachelorgrad
3: Fagbakgrunn fra en mastergrad
4: Fagbakgrunn fra yrkesfag i videregående opplæring

Fagkode til PPU-kandidaten

1. Uteksaminerte PPU-kandidater - fagkrets fra høyere utdanning (dvs personer ned fagbakgrunn med kode 1, 2, og 3) fordeles på et sett fag (kode og navn:)

Realfag:
MAT - Matematikk
FYSIKK - Fysikk
KJEMI - Kjemi
IKT - IKT
SIVING - Sivilingeniør
INGENIØR - Ingeniør
ANDREREAL - Andre realfag

Språkfag:
NORSK - Norsk
ENGELSK - Engelsk
TYSK - Tysk
FRANSK - Fransk
SPANSK - Spansk
ANDRESPRÅK - Andre språkfag

SAMFUNN - Samfunnsfag, historie o.l.

MUSIKK - Musikk, dans og drama

FORM - Formgiving, kunst og håndverk

HELSE - Mat og helse

KROPP - Kroppsøving/idrett

Andre fag:
HELSEFAG - Helsefag
SOSIALFAG - Sosialfag
ANDREFAG - Andre fagområder

Med helsefag menes bakgrunn fra sykepleier-, vernepleier-, fysioterapeut-, og ergoterapeututdanning.
Med sosialfag menes bakgrunn fra barnevernspedagog- og sosionomutdanning.

Dersom en ppu-kandidat har flere typer fagkretser som bakgrunn, rapporteres vedkommende på flere fag.


2: Uteksaminerte PPU-kandidater - fagbakgrunn fra yrkesfag i videregående opplæring (dvs personer ned fagbakgrunn med kode 4) fordeles på følgende fag:
FagkodeNavn på fagbakgrunn
HELSESOSIALHelse- og sosialfag
RESTAURANTRestaurant og matfag
DESIGNDesign og håndverkfag
ELEKTROElektrofag
BYGGBygg- og anleggsteknikk
SERVICEService og samferdsel
NATURNaturbruk
MEDIAMedia- og kommunikasjon
TEKNIKKTeknikk og industriell produksjon
ANDREYRKAnnen yrkesfaglig fagbakgrunn

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er viktig at fødselsnummeret er gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist.

For utenlanske studenter uten fødselsnummer genererer FS et "fiktivt" midlertidig fødselsnummer der man kan lese alder og kjønn.

Skandinaviske personer har ikke krav om opprettelse av et norsk fødselsnummer. Det kan dermed benyttes fødselsnummeret fra det aktuelle landet (10 siffer).

For private institusjoner som ikke har et studieadministrativt system: Dersom fødselsnummer ikke er avklart/ukjent, hovedsakelig på grunn av nye studenter fra utlandet, registreres det et midlertidig nummer slik: Fødselsdato (6 siffer) + første bokstav i fornavnet (ett siffer) + institusjonskoden til institusjonen (4 siffer). Tilsammen blir dette 11 siffer.

Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har fornavnet Per Kristian, og institusjonens identifikatorkode er 8227. Nummeret registreres da som: 010185P8227.

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Studentens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Studentens identifikator

Studentens lokale identifikator. Dersom institusjonen ikke opererer med en egen studentidentifikator settes verdien til NULL.