Gjennomføring iht. avtalt utdanningsplan

Definisjon

Med utgangspunkt i studentenes inngåtte utdanningsplaner rapporteres antall planlagte studiepoeng, dvs. antall studiepoeng som studentene har planlagt å gå opp til eksamen i løpet av et kalenderår, og antall gjennomførte studiepoeng, dvs. antall studiepoeng studentene har bestått i løpet av det samme kalenderåret. Rapporteringen blir på tvers av årskull, dvs. studentenes planlagte/gjennomførte studiepoeng summeres uavhengig av når de startet på studiet. Det rapporterer studieprogramnivå. Data omfatter kun studenter som har inngått utdanningsplan.
Gjentakseksamener, dvs. beståtte eksamener i et emne som en student har bestått et tidligere år/semester, skal ikke telles med i rapporteringen.
Dersom en student tar eksamen tidligere eller senere enn avtalt utdanningsplan tilsier, rapporteres avlagte studiepoeng for det år/semester eksamen tas.

En student som slutter etter at han er registrert, har godtatt studieplan og betalt semesteravgift, men uten å ha tatt studiepoeng, tas med i data for antall planlagte studiepoeng. Hvis vedkommende likevel har tatt noen få studiepoeng, rapporteres dette som gjennomførte studiepoeng.

I data for gjennomførte studiepoeng skal det rapporteres reduserte studiepoeng i emner innenfor studentens utdanningsplanen dersom det er faglig overlapp mellom emner, slik det også gjøres i eksamensrapporteringen fra og med 2004.

Data rapporteres fra det studieadministrative systemet.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Studieprogramkode char(12)
sp_planlagt decimal(18,10)
sp_gjennomfort decimal(18,10)
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstall for når data gjelder. Data for denne tabellen er på årsbasis, dvs. i perioden 01.01 - 31.12. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er viktig at fødselsnummeret er gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist.

For utenlanske studenter uten fødselsnummer genererer FS et "fiktivt" midlertidig fødselsnummer der man kan lese alder og kjønn.

Skandinaviske personer har ikke krav om opprettelse av et norsk fødselsnummer. Det kan dermed benyttes fødselsnummeret fra det aktuelle landet (10 siffer).

For private institusjoner som ikke har et studieadministrativt system: Dersom fødselsnummer ikke er avklart/ukjent, hovedsakelig på grunn av nye studenter fra utlandet, registreres det et midlertidig nummer slik: Fødselsdato (6 siffer) + første bokstav i fornavnet (ett siffer) + institusjonskoden til institusjonen (4 siffer). Tilsammen blir dette 11 siffer.

Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har fornavnet Per Kristian, og institusjonens identifikatorkode er 8227. Nummeret registreres da som: 010185P8227.

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Studentens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

sp_planlagt

Med utgangspunkt i studentenes inngåtte utdanningsplaner rapporteres i denne variabelen antall planlagte studiepoeng, dvs. antall studiepoeng som studentene har planlagt å gå opp til eksamen i løpet av et kalenderår. Rapporteringen omfatter kun studenter som har inngått studieplaner.

sp_gjennomfort

Med utgangspunkt i studentenes inngåtte utdanningsplaner rapporteres i denne variabelen antall gjennomførte studiepoeng, dvs. antall studiepoeng studentene har bestått i løpet av et kalenderår. Data omfatter kun studenter som har inngått utdanningsplan.

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).