Avlagte doktorgrader

Definisjon

Dette omfatter personer som har avlagt en doktorgrad, inkludert dr.philos. Data rapporteres kun av institusjoner som er NOKUT-akkreditert for å tildele doktorgrad.

Doktorgrader avlagt under cotutelle-avtaler hvor disputas foregår ved norsk institusjon skal også rapporteres, og gir uttelling i finansieringssystemet. Dersom disputasen er avlagt ved en utenlandsk institusjon skal dette ikke rapporteres.

Om samarbeidsdoktorgrader: Institusjonene som rapporterer avlagte doktorgrader må har korrekte dataverdier for kandidatenes arbeidsgiverinstitusjon. Dette på grunn av at dersom kandidaten har hatt et tilsettingsforhold ved en annen norsk utdanningsinstitusjon som ikke har rett til å tildele doktorgrad, får institusjonen uttelling i finansieringsmodellen.

Retningslinjene rundt samarbeidsdoktorgrader:
- Samarbeidsdoktorgrader gir uttelling (20 %) til den UH-institusjonen som har hatt en stipendiat ansatt over lengst tidsrom i stipendiatperioden.
- Gradsgivende institusjon mottar 100 % uttelling, og kan ikke også motta uttelling som samarbeidsinstitusjon for den samme graden.
- Dersom en stipendiat har vært ansatt ved flere institusjoner gis samarbeidsuttelling til den institusjonen som har hatt personen ansatt over lengst tid i forbindelse med arbeidet med doktorgraden.
- Dersom hovedarbeidsgiver i perioden kandidaten arbeidet med doktorgraden er en aktør utenfor UH-sektoren (ikke universitet eller høyskole), gis det uttelling for samarbeidsdoktorgraden til institusjon selv om kandidaten har vært ansatt i en kortere periode.

Det tas utgangspunkt i disputasdato for bestemmelse av i hvilket år/semester en kandidat rapporteres.

Data for vårsemesteret omfatter disputaser i tidsperioden 1. januar - 30. juni.
Data for høstsemesteret omfatter disputaser tidsperioden 1. juli - 31. desember.

Rapporteres to ganger årlig. For vårsemesteret: 15. oktober. For høstsemesteret: 15 februar (etterfølgende år).

Endringer i rapportering høsten 2017: Fra og med høsten 2017 vil data til Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) bli oversendt direkte fra DBH, slik at institusjonene ikke lengre trenger å rapportere studentdata direkte til NIFU. Dette gjelder Avlagte doktorgrader og Oppnådde kvalifikasjoner. Dette krever en samordning av dataspesifikasjonene, slik at datafelt som DBH ikke får må tas med i spesifikasjonen. Ulikhetene gjelder kun Avlagte doktorgrader, noe som medfører at følgende 4 felt om utdanningsbakgrunn må tas med i dataene til DBH for denne tabellen: Årstall for gjennomført grunnutdanning; Institusjon for gjennomført grunnutdanning; NUS-kode til kandidatens grunnutdanning; Gradnavn for kandidatens grunnutdanning.

Utover dette er følgende felt tatt ut av spesifikasjonen: Fratrekk (antall dager som har gått med til aktiviteter utenom studiet).

Avrunding

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018.

For å unngå at enkeltindivider kan bli identifisert, er det blitt foretatt avrunding på enkelte tall i rapportene som inneholder individdata.

Vi har basert avrunding på følgende prinsipper:

  • Alle tall er avrundet til nærmeste 5.
  • Kravene over gjelder antall personer og heltidsekvivalenter.
  • Økonomi og arealdata er ikke avrundet.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Institusjonskode, arbeidsgiverinstitusjon decimal(8,0)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Landkode for statsborgerskap varchar(3)
Studieprogramkode char(12)
Kvalifikasjonskode char(20)
Vitenskapsdisiplin char(3)
Finansieringskildekode char(10)
Stipendiatstilling bit
Organisering - grad bit
Dato for finansiering datetime
Dato for innlevering av oppgaven datetime
Dato for disputas datetime
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Tittelen på avhandlingen varchar(500)
Utdanningsbakgrunn - årstall (ny fra 2017) int
Utdanningsbakgrunn - institusjon (ny fra 2017) decimal(8,0)
Utdanningsbakgrunn - nuskode (ny fra 2017) char(10)
Utdanningsbakgrunn - gradnavn (ny fra 2017) varchar(200)
Studentens identifikator varchar(30)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Institusjonskode, arbeidsgiverinstitusjon

Her rapporteres institusjonen der kandidaten har vært tilsatt, som har hatt arbeidsgiveransvaret, og som har utbetalt lønn til kandidaten. Dersom en kandidat i utdanningsperioden har vært tilsatt flere steder, rapporteres institusjonen hvor vedkommende har vært ansatt lengst.

Det benyttes institusjonskoden i USITs institusjonsregister. Det er mulig å søke etter institusjonskoder i dataleveringssystemet: https://dimp.nsd.uib.no.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er viktig at fødselsnummeret er gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist.

For utenlanske studenter uten fødselsnummer genererer FS et "fiktivt" midlertidig fødselsnummer der man kan lese alder og kjønn.

Skandinaviske personer har ikke krav om opprettelse av et norsk fødselsnummer. Det kan dermed benyttes fødselsnummeret fra det aktuelle landet (10 siffer).

For private institusjoner som ikke har et studieadministrativt system: Dersom fødselsnummer ikke er avklart/ukjent, hovedsakelig på grunn av nye studenter fra utlandet, registreres det et midlertidig nummer slik: Fødselsdato (6 siffer) + første bokstav i fornavnet (ett siffer) + institusjonskoden til institusjonen (4 siffer). Tilsammen blir dette 11 siffer.

Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har fornavnet Per Kristian, og institusjonens identifikatorkode er 8227. Nummeret registreres da som: 010185P8227.

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Studentens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)

Landkode for statsborgerskap

Landkode for personens statsborgerskap. Det benyttes SSBs 3-sifrede landkode for statsborgerskap. For norsk statsborgerskap benyttes koden for Norge, som er 0. For ukjent land benyttes koden 990. Oversikt over gyldige landkoder finnes på http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/landkoder.action

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Kvalifikasjonskode

Kvalifikasjonskoden til utdanningen. For ikke-gradgivende utdanninger er det tillatt å bruke studieprogramkoden som kvalifikasjonskode.

Vitenskapsdisiplin

Avhandlingens vitenskapsdisiplin. 3-sifret kode. Dersom avhandlingen er knyttet til flere disipliner rapporteres den med høyest rangering (dvs. tilsvarende datauttaket til NIFU). Dersom vitenskapsdidiplin er ukjent/blank rapporteres verdien -1.

Finansieringskildekode

Kode for hvilken finansieringskilde personene i doktorgradsavtaler finansieres under. Kodene er:
EGEN - Egen budsjettramme
NFR - Norges forskningsråd
ANDRE - Andre eksternfinansierte
Dersom en person har flere kilder rapporteres hovedfinansieringskilden.

Stipendiatstilling

To gyldige dataverdier:
1: Personer som er tilsatt i stipendiatstilling og som er opptatt til organisert doktorgradsutdanning ved institusjonens egne doktorgradsprogrammer. Institusjonen må ha hatt arbeidsgiveransvaret for personen (men ikke nødvendigvis finansieringsansvaret). En person som er blitt tilsatt i en stipendiatstilling, men ikke avlegger graden i løpet av stipendiatperioden, (dvs at vedkommende ikke lengre er tilsatt i en stipendiatstilling når graden avlegges), rapporteres med denne dataverdien.
0: Personer som ikke er tilsatt i stipendiatstilling (dvs alle øvrige ift de som blir gitt verdien 1).

Organisering - grad

Gyldige verdier:
Verdien 0: Avlagte grader som der kandidaten IKKE har vært inne i et organisert doktorgradsutdanning. Dette omfatter normalt dr.philos’er.
Verdien 1: Omfatter avlagte ph.d.-kandidater som har vært i et organisert doktorgradsutdanning i et av institusjonens egne doktorgradsprogrammer.

Dato for finansiering

Startdato for finansiering. Format YYYY-MM-DD. Benyttes som start-tidspunkt ift. "opptak" i beregning av ”prosent som har avlagt grad”.

Dato for innlevering av oppgaven

Dato for innlevering av avhandling. Format YYYY-MM-DD.

Dato for disputas

Dato for disputas. Format YYYY-MM-DD

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Tittelen på avhandlingen

Avhandlingens tittel.

Utdanningsbakgrunn - årstall (ny fra 2017)

Årstallet for når personen gjennomførte sin grunnutdannng for opptak til doktorgradsutdanning.

Utdanningsbakgrunn - institusjon (ny fra 2017)

Institusjonskoden for hvor personens utdanningsbakgrunnen er blitt gjennomført som grunnlag for opptak til doktorgradsutdanning. Det benyttes CERESs institusjonsregister. Dersom institusjonen er ukjent settes inn en 8-sifret kode som består av SSB sin landkode for land (3 siffer) etterfulgt av fem nuller. Eksempel: Dersom utdanningsbakgrunn er Danmark og institusjon er ukjent, blir koden 101 (landkoden for Dammark), etterfulgt av 00000 (ukjent institusjon).

Utdanningsbakgrunn - nuskode (ny fra 2017)

Nuskoden for graden som personen har som sin grunnutdanning for opptak til doktorgradsutdanning.

Utdanningsbakgrunn - gradnavn (ny fra 2017)

Navnet til graden for utdanningen som personen har tatt som grunnlag for opptak til et doktorgradsutdanning (mastergraden etc). Hvis dataverdien er ukjent settes verdien til NULL.

Studentens identifikator

Studentens lokale identifikator. Dersom institusjonen ikke opererer med en egen studentidentifikator settes verdien til NULL.