Oppnådde kvalifikasjoner

Definisjon

Tabellen omfatter:
1. Personer som har fullført en gradgivende og/eller vitnemålsgivende utdanning. For oversikt over godkjente gradsbenevnelser, jmf:
"Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler". Institusjonene må ha gode rutiner for å registrere og rapportere oppnådde bachelorgrader.

2. Personer som har fullført et studieprogram som ikke er vitnemålsgivende/gradgivende, som årsenheter, halvårsenheter etc.

De utdanningene under punkt 1 som i tabellen "Kvalifikasjoner" er markert som grad-og/eller vitnemålsgivende går inn rapporten "Ferdige kandidater".
Utdanninger som inngår både under punkt 1 og 2 går inn i rapporten "Fullførte studieprogrammer".

For at en institusjon skal kunne tildele en grad eller utstede vitnemål for fullført utdanning, må minst 60 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved institusjonen. Ved godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad eller som del av en grad eller yrkesutdanning, må en student i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad. Institusjonene kan selv fastsette krav om inntil 90 nye studiepoeng for bestemte utdanninger. Institusjonene fastsetter selv hvilke utdanninger dette gjelder.

Et unntak til dette kravet er fellesgrader. Jmf. lovverket angående dette:
"Forskrift om godskriving av høyere utdanning".

Data for vårsemesteret: Omfatter oppnådde kvalifikasjoner med enten oppnådd gradsdato eller vitnemålsdato i perioden 01.02-31.08.
Data for høstsemesteret: Omfatter oppnådde kvalifikasjoner med enten oppnådd gradsdato eller vitnemålsdato i perioden 01.09-31.01.

DBH-rapporten, med 2015 som eksempel: For vårsemesteret: Tar med oppnådde kvalifikasjoner med oppnådd grad i perioden 01.09. 2014 - 31.08. 2015. For høstsemesteret:01.02. 2015 - 31.01. 2016. Er dato for oppnådd kvalifikasjon tidligere semestre enn periodene ovenfor, tas de ikke med i rapportene for ferdige kandidater/fullførte studieprogrammer.

Finansieringsmodellen: Fra 2015 tas kandidater med i bevilgningsgrunnlaget. Uttaket her er slik, med 2015 som eksempel: Tar med oppnådde kvalifikasjoner (som er merket til å gi uttelling) som er innrapportert med oppnådd grad-dato i kalenderåret 2015. I tillegg er tatt med oppnådde kvalifikasjoner som er innrapportert i 2015, og som har oppnådd grad-dato i 2014 (dvs "etterrapporterte" kandidater).

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Avdelingskode_SSB varchar(20)
Årstall int
Semester int
Kvalifikasjonskode char(20)
Studieprogramkode char(12)
Studieretningkode varchar(20)
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Dato for utskrevet vitnemål date
Dato for oppnådd kvalifikasjon date
Studiepoeng internt (ny fra 2016) decimal(5,2)
Studiepoeng eksternt (ny fra 2016) decimal(5,2)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Avdelingskode_SSB

SSBs egen tallkode for en organisasjonsenhet. Kodesettet ligger inne i de lokale studieadministrative systemene.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Kvalifikasjonskode

Kvalifikasjonskoden til utdanningen. For ikke-gradgivende utdanninger er det tillatt å bruke studieprogramkoden som kvalifikasjonskode.

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Studieretningkode

Lokal kode for studieretning. I studieretningstabellen er verdien obligatorisk. I tabellen registrerte studenter er det tillatt at verdien for studieretningskode ikke er spesifisert, og i de tilfellene rapporteres verdien NULL.

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er viktig at fødselsnummeret er gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist.

For utenlanske studenter uten fødselsnummer genererer FS et "fiktivt" midlertidig fødselsnummer der man kan lese alder og kjønn.

Skandinaviske personer har ikke krav om opprettelse av et norsk fødselsnummer. Det kan dermed benyttes fødselsnummeret fra det aktuelle landet (10 siffer).

For private institusjoner som ikke har et studieadministrativt system: Dersom fødselsnummer ikke er avklart/ukjent, hovedsakelig på grunn av nye studenter fra utlandet, registreres det et midlertidig nummer slik: Fødselsdato (6 siffer) + første bokstav i fornavnet (ett siffer) + institusjonskoden til institusjonen (4 siffer). Tilsammen blir dette 11 siffer.

Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har fornavnet Per Kristian, og institusjonens identifikatorkode er 8227. Nummeret registreres da som: 010185P8227.

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Personens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: YYYY-MM-DD (10 karakterer)

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Dato for utskrevet vitnemål

Dato for utskrevet vitnemål for vitnemålsgivende utdanninger. Øvrige utdanninger gis verdien NULL. Format yyyy-mm-dd.

Dato for oppnådd kvalifikasjon

Dato for oppnådd kvalifikasjon/grad. Skal normalt være et obligatorisk felt. Eventuelle utdanninger der dette ikke er spesifisert gis verdien NULL. Format yyyy-mm-dd.

Studiepoeng internt (ny fra 2016)

Nytt felt fra 2016: Totalt antall studiepoeng fra emner bestått i en tidligere oppnådd kvalifikasjon internt ved rapporteringsinstitusjonen. Dersom det ikke inngår internt beståtte studiepoeng fra en tidligere oppnådd kvalifikasjon, rapporteres verdien 0.

Studiepoeng eksternt (ny fra 2016)

Nytt felt fra 2016: Totalt antall studiepoeng innpasset fra emner bestått ved en ekstern utdanningsinstitusjon, fra en norsk eller utenlandsk institusjon. Dersom det ikke inngår eksternt beståtte studiepoeng fra en tidligere oppnådd kvalifikasjon, rapporteres verdien 0.