Eksamen

Definisjon

Dette er studenter som har gått opp til eksamen institusjonens emneportefølje, også de som har trekt seg før eksamen. Det skal være samsvar mellom studentenes karakterutskrift og studiepoenguttelling, dvs. at det studenten får på sin karakterutskrift også representerer det som institusjonen får godskrevet som studiepoengproduksjon.

Det må tas tas hensyn til eventuell faglig overlapping for emner som tidligere er bestått slik at det kun er studentens netto tilvekst av nye studiepoeng som rapporteres. Institusjonen skal med andre ord få uttelling for de avlagte studiepoeng som studenten får uttelling for, der eventuell studiepoengreduksjon er tatt hensyn til. Jmf. også forklaringen av variabelene Karakter og Studiepoeng nedenfor.

Studieprogramkoden som rapporteres i denne tabellen indikerer hvilket studieprogram eksamenskandidaten er aktiv/har studierett på ved eksamenstidspunktet. Samme emne kan et gitt semester tas av studenter som er aktive på ulike studieprogrammer.

Studiepoeng som institusjonens utvekslingstudenter tar i utlandet skal ikke rapporteres.

For eksamener på studieprogram som er organisert i et samarbeid med annen utdanningsinstitusjon, er det den institusjonen hvor eksamen tas som skal rapportere eksamensdata.

Om egenfinansiering/ekstern finansiering
Egenfinansieringsprosenten som er rapportert på studieprogrammene fordeler student- og kandidatdata på hhv. egenfinansiert og eksternt finansiert andel. Studiepoengproduksjon fordeles etter følgende prinsipper:
1. Som hovedprinsipp tilordnes all studiepoengproduksjon i et gitt emne det studieprogrammet som representerer emnets primærtilhørighet, dvs. studieprogrammet i emnedata/emnetabellen.
2. For fordeling av egenfinansiert/eksternt finansiert produksjon benyttes finansieringsprosenten som er tilordnet studieprogrammet der studenten har sin studierett/er aktiv, dvs programmet som er rapportert i eksamensdata/eksamenstabellen.

Eksempel: I eksamensdata fremkommer at en student er rapportert (dvs. har studierett på) program A, som har 0 prosent egenfinansiering. Vedkommende tar eksamen i et emne x, som i emnedata er tilordnet programmet B, som er 100 egenfinansiert. Denne produksjonen blir koblet til program B (prinsipp 1), men vil bli 100 eksternt finansiert (prinsipp 2).

På bakgrunn av prinsipp 2 skulle det ikke være nødvendig å splitte opp samme emne på flere programmer i de tilfellene der emnet kan tas både av studenter som har studierett på et egenfinansiert program og i et eksternt finansiert program, i den hensikt å få en rett fordeling mellom egenfinansiert/eksternt finansiert produksjon.

Om studentkategorier:
  • Registrert student - med studie- og eksamensrett (kode = 'S'): Studenter som har gyldig studie- og undervisnings- og eksamensrett, og som på grunnlag av opptak eller iht. et regelverk har fått tilbud om studieplass på minst ett studieprogram innen høyere utdanning. Studenten har adgang til å delta i all undervisning og veiledning tilknyttet studieplaner innen det studieprogram studenten har fått sin studierett.
  • Registrert student - personer uten studierett men med eksamensrett ("privatister") (kode = 'P'):Studenten har kun eksamensrett, dvs som i henhold til relevant lovverk er git adgang til å fremstille seg til eksamen og få denne evaluert.
Eksamensproduksjon for personer uten studierett tas ikke med i departementets finansieringsmodell.

Registrert student - på vgs. nivå: Studenten er registrert på studieprogram på videregående skoles nivå, og har følgelig ikke studie- eller eksamensrett for studieprogrammer innen høyere utdanning.

Studentkategoriene innen programmer som tilhører høyere utdanning, relatert til kriterier, oppsatt i tabellform:
Kriterier: Studentkategorier:
Studenter (S) Personer uten studierett (P)
Har studie- og undervisningsrett JA NEI
Har eksamensrett JA JA

Om omregning til beståtte 60-studiepoengsenheter
I DBH omregnes studiepoengproduksjonen til beståtte 60-studiepoengsenheter, dvs. årsekvivalenter eller "studentårsverk".

1. Beregningsmåte for "nye" avlagte 60-studiepoengsenheter: (bestått - bestått gjentak) x studiepoeng / 60.
2. Beregningsmåte for "totalt" antall avlagte 60-studiepoengsenheter: bestått x studiepoeng / 60.
3. Beregningsmåte for "gjentak": bestått gjentak x studiepoeng / 60.

I alle tre tilfellene blir produktet for et bestemt emne et antall beståtte 60-studiepoengsenheter pr. valgte tidsenhet (et semester eller et år). Aggregert opp til f.eks. et studieprogram, får man antall beståtte 60-studiepoengsenheter for samtlige eksamensemner som tilhører studieprogrammet. Den første beregningsmåten gir oversikt over studiepoengproduksjon for studenter som består et emne for første gang, dvs. at gjentaket er trukket fra. Vi får en nettoproduksjon av "nye" studiepoeng. I departementets finansieringsmodell brukes dette som datagrunnlag. Den andre beregningsmåten gir som resultat den totale studiepoengproduksjonen, dvs. at gjentaket er inkludert. Den siste beregningen viser studiepoengproduksjonen for studenter som består eksamen, men som har bestått samme eksamen et tidligere semester ("gjentaket"), gjerne for å forbedre karakter. Jmf. definisjonen av variablene bestått og bestått gjentak.

Beregning av strykprosent
Beregningen gjøres slik: antall stryk * 100 / (antall bestått + antall stryk). Eksempel: På emne A er det i 2005 20 bestått og 5 stryk. Strykprosent: 5 * 100 / 25 = 20 %. For institusjonen som helhet summeres antall bestått og antall stryk for alle emnene.

Rapporteres to ganger årlig: 15. februar (høstdata) og 15 oktober (vårdata).

Bruk av data

Eksamensdata benyttes for fordeling av studiepoengproduksjon i departementets finansieringskategorier A - F. Personer uten studierett, "bestått gjentak" og eksamener i emner som er koblet til doktorgradsprogrammer inngår ikke i dette datagrunnlaget.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Avdelingskode_SSB varchar(20)
Årstall int
Semester int
Studentkategori char(1)
Studieprogramkode char(12)
Emnekode char(20)
Studiepoeng float
Studierett bit
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Karakter char(1)
Gjentak av resultat bit
Årstall eksamen int
Semester eksamen int
Identifikator, eksamensavvikling varchar(50)
Tidskode varchar(20)
Stedkode campus (ny fra 2016) varchar(10)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Avdelingskode_SSB

SSBs egen tallkode for en organisasjonsenhet. Kodesettet ligger inne i de lokale studieadministrative systemene.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studentkategori

Det opereres det med to studentkategorier, som hver gis en bestemt kode. Kategoriene er:

  • Studenter (kode = S)
  • Personer uten studierett (kode = P)
Følgende kriterier benyttes som grunnlag for å definere studentkategoriene:

1. Har studie- og undervisningsrett. Med har studie- og undervisningsrett menes at personer på grunnlag av opptak eller iht. et regelverk har fått tilbud om studieplass, og dermed fått gyldig studierett, på minst ett studieprogram ved institusjonen. Personen gis adgang til å delta i all undervisning, herunder veiledning, laboratorieøvelser og evaluering av oppgaver, tilknyttet studieplaner innen det studieprogram studenten har fått sin studierett.

2. Har eksamensrett. Med har eksamensrett menes at personer på grunnlag av studie- og undervisningsrett, samt gjeldende lovverk, gis adgang til å fremstille seg til eksamen.

En person regnes som student (S) dersom vedkommende har minst en gyldig studierett ved institusjonen. Har en person fått studierett til et studieprogram på et fakultet, men melder seg opp til eksamen i et emne på et annet fakultet som vedkommende ikke har studierett på (m.a.o. som "intern privatist"), skal personen rapporteres som student (S) på det studieprogram/fakultet vedkommende har fått sin studierett. Eksempel: En person har fått gyldig studierett til et studieprogram på mat.nat.-fakultetet, men studerer jus uten gyldig studierett på juridisk fakultet. Vedkommende skal rapporteres som "student" ved mat.nat-fakultetet. En person uten studierett (P) har ikke studie- og undervisningsrett ved noe program ved institusjonen, og har dermed ingen gyldige studieretter, men har rett til å fremstille seg til eksamen iht. lovverk.

Studentkategoriene i tabellform:
Kriterier: Studentkategorier:
Studenter (S) Personer uten studierett (P)
Har studie- og undervisningsrett JA NEI
Har eksamensrett JA JA

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Emnekode

Institusjonens lokale kode for emnet.
Ang. fagskoler: Emnekoden skal være unik for emnet. Dersom emnet er rapportert inn tidligere skal samme kode benyttes. For fagskolene kan emnekoden maks inneholde 9 tegn, mellomrom inkludert (krav fra Lånekassen).

Studiepoeng

Emnets reduserte studiepoeng. En student kan ta eksamen i et emne som faglig sett overlapper med andre emner studenten allerede har bestått. Eksempel: Emnet MA100 har 15 studiepoeng, emne MA001 har 15 studiepoeng. Mellom disse er det faglig overlapp på 10 studiepoeng. Studenter som består MA100 får da enten 5 studiepoeng eller 15 studiepoeng, avhengig av om det faglig overlappende emnet MA001 er tatt tidligere eller ikke. I eksamenstabellen må det da rapporteres slik: - MA100 - 15 studiepoeng - n antall beståtte personer - MA100 - 5 studiepoeng - n antall beståtte personer Med andre ord, samme emne rapporteres flere ganger, avhengig av hvor mange studiepoeng den enkelte student tar dersom det er en faglig overlapping mellom emnene. Det tas altså hensyn til "studiepoengreduksjoner" i rapportering av eksamensdata.

Studierett

Variabelen angir om studenten har studierett eller ikke for emnet. Verdier:
0: Har ikke studierett.
1: Har studierett.
Dette rapporteres som det er gjort tidligere til ssb.

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er viktig at fødselsnummeret er gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist.

For utenlanske studenter uten fødselsnummer genererer FS et "fiktivt" midlertidig fødselsnummer der man kan lese alder og kjønn.

Skandinaviske personer har ikke krav om opprettelse av et norsk fødselsnummer. Det kan dermed benyttes fødselsnummeret fra det aktuelle landet (10 siffer).

For private institusjoner som ikke har et studieadministrativt system: Dersom fødselsnummer ikke er avklart/ukjent, hovedsakelig på grunn av nye studenter fra utlandet, registreres det et midlertidig nummer slik: Fødselsdato (6 siffer) + første bokstav i fornavnet (ett siffer) + institusjonskoden til institusjonen (4 siffer). Tilsammen blir dette 11 siffer.

Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har fornavnet Per Kristian, og institusjonens identifikatorkode er 8227. Nummeret registreres da som: 010185P8227.

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Personens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: YYYY-MM-DD (10 karakterer)

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Karakter

Rapporteres til DBH med disse verdiene:
- Karakterer i skalaen A-F
- Karakterer i skalaen Bestått/Ikke bestått, der Bestått er konvertert til karakteren G og Ikke bestått er konvertert til karakteren H.
- T: Studenter som møter opp til eksamen men leverer blank oppgavebesvarelse/forlater eksamensbesvarelse uten å levere.
- X: Ulike varianter av ikke møtt opp til eksamen, ikke trukket seg før frister eller tilsvarende. Dette tilsvarer karakteren A – Annet i SSBs resultat-spesifikasjon.

Gjentak av resultat

Verdier:
0: Eksamen som er ikke bestått tidligere.
1: Gjentak av tidligere bestått resultat (gjentak trekkes fra antall bestått i beregningen av nye studiepoeng, som inngår til Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell.

Årstall eksamen

Årstall for gjennomført eksamen

Semester eksamen

Semester for gjennomført eksamen

Identifikator, eksamensavvikling

Datafelt for identifikasjon av unik eksamensavvikling.Nytt felt pga at samme eksamen kan tas mer enn en gang samme semester av en student (f.eks kontinuasjons-eksamener)

Tidskode

Angir tid for avvikling av eksamen. Data brukes av SSB

Stedkode campus (ny fra 2016)

Nytt felt fra høsten 2015. Angir studentens geografiske studiested. Det lokale kodesettet som brukes for campus-steder. Dersom ukjent benyttes enheten "UPLASSERT". For nettstudenter, som normalt ikke tilhører et ordinært campus, kan man bruke det campus som administrerer studentene. Eveltueltat det opprettes eget campus, kalt f.eks. Nettstudenter.