Kvalifikasjoner

Definisjon

En kvalifikasjon omfatter alle utdanninger som fører frem til en kvalifikasjon i form av et vitnemål, en grad, eller bare en karakterutskrift på (et sett) eksamensemner.

Kvalifikasjoner bestemmes og opprettes av institusjonene selv. Det skilles på kvalifikasjoner som ikke gir vitnemål eller grad, og kvalifikasjoner som gir et vitnemål eller grad. Et utskrevet vitnemål medfører ikke nødvendigvis en oppnådd grad, men en oppnådd grad medfører at det utskrives et vitnemål.

Rapportering: 15. mars, 15. oktober, 15 februar.

Bruk av data

Data i denne tabellen danner grunnlagsdata for oppnådde kvalifikasjoner. Benyttes for å gi en oversikt over hvilke kvalifikasjoner som institusjonen tildeler. Videre benyttes navnet på kvalifikasjonen i rapporter og uttak for uteksaminerte/ferdige kandidater.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Avdelingskode_SSB varchar(20)
Årstall int
Semester int
Vitnemålsgivende/ikke-vitnemålsgivende bit
Kvalifikasjonskode char(20)
Kvalifikasjonsnavn varchar(150)
Studiumkode char(12)
Nivåkode char(10)
SSBs NUS-kode char(10)
Kvalifikasjonens normeringskode char(10)
Kvalifikasjonens normerte studiepoeng decimal(5,2)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Firesifret kode utarbeidet av NSD for identifikasjon av hver enkel institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2; fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene identifiserer enheter på nivå 3; institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Avdelingskode_SSB

SSBs egen tallkode for en organisasjonsenhet. Kodesettet ligger inne i de lokale studieadministrative systemene.

Årstall

Årstallet angir hvilket år rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Vitnemålsgivende/ikke-vitnemålsgivende

To mulige verdier:
0. Ikke-vitnemålsgivende utdanning: Utdanninger som ikke er gradgivende eller vitnemålsgivende, som årsenheter, halvårsenheter etc. I de fleste tilfeller vil ikke-gradgivende utdanninger heller ikke være vitnemålsgivende.

1: Vitnemålsgivende utdanning: Utdanninger som institusjonen har definert som gradgivende og/eller vitnemålsgivende. For gradgivende utdanninger vises til godkjente grader gitt av departementet på grunnlag av forskrift av 16.12 2005 om grader og yrkesutdanninger (jmf. http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1574). Gradgivende utdanninger vil også være vitnemålsgivende. I tillegg skal praktisk-pedagogisk utdanning oppfattes og rapporteres som en vitnemålsgivende utdanning.

Kvalifikasjonskode

Kvalifikasjonskoden til utdanningen. For ikke-gradgivende utdanninger er det tillatt å bruke studieprogramkoden som kvalifikasjonskode. Se tabellen Kvalifikasjoner.

Kvalifikasjonsnavn

Kvalifikasjonsnavn til utdanningen

Studiumkode

Koden til studiet som studieprogrammet/kvalifikasjonen relateres til. Se tabellen Studium.

Dersom studiumkode ikke kan spesifiseres/er ukjent/blank skal denne rapporteres med verdien ANNET.

Nivåkode

Fra og med 2008 er nivåspesifikasjonen endret og gjort mer detaljert på for kandidatbenevnelsene, og er mer i samsvar med kvalitetsreformen:

Kandidatbenevnelser på lavere nivå (nivåkode og beskrivelse):
 • B3 - Bachelorkandidat, normert studietid 3 år. 180 studiepoeng.
 • B4 - Bachelorkandidat, normert studietid 4 år. 240 studiepoeng.
 • HK - Høgskolekandidat, normert studietid 2 år. 120 studiepoeng.
 • YU - Kandidatbenevnelser for hhv.allmennlærerutdanning og faglærerutdanning med normert studietid 4 år (240 studiepoeng).
 • LN - Lavere nivå. Omfatter eventuelle kandidatbenevnelser på utdanninger mer enn 60 og mindre enn 120 studiepoeng som ikke inngår i nivåkategoriene B3, B4, HK og YU.
 • AR - Årsenheter; utdanninger på 60 studiepoeng, f.eks. årsenhet i engelsk etc.
Kandidatbenevnelser på høyere nivå:
 • M2 - Master, normert studietid 2 år. 120 studiepoeng. Iht. § 3 i forskrift om krav til mastergrad.
 • ME - Master, erfaringsbasert, 1 ½ – 2 år. 90-120 studiepoeng. Iht. § 5 i forskrift om krav til mastergrad.
 • MX - Master, normert studietid 1 – 1 ½ år. 60-90 studiepoeng. Iht. § 7 i forskrift om krav til mastergrad.
 • HN - Andre kandidatbenevnelser - høyere nivå. Omfatter:
  • Hovedfag/magistergrader (er i stor grad utfaset).
  • 2-årige videreutdanning (120 studiepoeng) innen helsefag (f.eks. jordmor).
Integrerte mastergrads-/profesjonskandidater:
 • M5 - Master, normert studietid 5 år. 300 studiepoeng. Iht. § 4 i forskrift om krav til mastergrad.
 • PR - Profesjonsstudium. Omfatter profesjonsstudier på mer enn 240 studiepoeng for hele studietiden; teologi, medisin, psykologi, veterinær etc. (5-7 år).
Forskerutdanning:
 • FU - Forskerutdanning. Doktorgrader.
Videregående skoles nivå:
 • VS - Programmer på videregående skoles nivå, forkurs etc.

SSBs NUS-kode

SSBs NUS-kode for kvalifikasjonen. Dette er koden i Statistisk sentralbyrås klassifiseringssystem for utdanning. Systemet administreres og vedlikeholdes av SSB. Institusjonene må henvende seg til SSB for å få tildelt korrekt NUS-kode for nye programmer. Programmer som klassifiseres på overordnet nivå får verdien 9 til slutt, f.eks. 611999 (ikke 611000).

Kvalifikasjonens normeringskode

Kodesett for klassifisering av kvalifikasjoner. Angir type grad (der det passer) med normert studietid. Følgende normeringskoder for kvalifikasjoner er gyldige:

HOY20 - Høyskolekandidat 2-årig, 120 studiepoeng
BACH30 - Bachelor 3-årig, 180 studiepoeng
BACH40 - Bachelor 4-årig, 240 studiepoeng
YRK40 - Yrkesutdanning 4-årig, 240 studiepoeng
MAST10 - Master 1-årig, 60 studiepoeng
MAST15 - Master 1,5-årig, 90 studiepoeng
MAST20 - Master 2-årig, 120 studiepoeng
MAST50 - Master 5-årig, 300 studiepoeng
MAST55 - Master 5,5-årig, 330 studiepoeng
PROF60 - Profesjonsstudium 6-årig, 360 studiepoeng
PROF55 - Profesjonsstudium 5,5-årig, 330 studiepoeng
MBA10 - Master of Business Administration, 60 studiepoeng
MBA15 - Master of Business Administration, 90 studiepoeng
MIB10 -Master of International Business, 60 studiepoeng
MIB15 - Master of International Business, 90 studiepoeng
PPU10 - Praktisk pedagogisk utdanning, 60 studiepoeng
VISY15 - Videreutdanning sykepleie 1,5-årig, 90 studiepoeng (mastergrad i sykepleie, 90 studiepoeng, legges på koden MAST15)
VISY20 - Videreutdanning sykepleie 2-årig, 120 studiepoeng (mastergrad i sykepleie, 120 studiepoeng, legges på koden MAST20)
VISY10 - Videreutdanning sykepleie 1-årig, 60 studiepoeng
PHD30 - Philosophiae doctor (ph.d.)
DRPHILOS - Doctor philosophiae (dr.philos.)
IKKEGODKJ - Kvalifikasjon som ikke er godkjent grad, eller gir uttelling på kandidatindikatoren i finansieringssystemet.

Merk at PPU og enkelte videreutdanninger i sykepleie (helsesykepleie, jordmor, anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie) gir uttelling på kandidatindikatoren. Disse markeres henholdsvis med kodene PPU10 / VISY10 / VISY15 / VISY20. Dersom videreutdanningen i sykepleie gir mastergrad, skal MAST10 /MAST15 / MAST20 brukes.

Videreutdanninger i sykepleie som ikke er helsesykepleie, jordmor, anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie gir ikke uttelling på kandidatindikatoren. Disse skal registreres med koden IKKEGODKJ.

Ph.d. og dr.philos har egen resultatindikator i finansieringssystemet. Disse gradene gir ikke uttelling på kandidatindikatoren.

Kodesettet eies og vedlikeholdes av Lånekassen, og kan lastes ned her.

Kvalifikasjonens normerte studiepoeng

Kvalifikasjonens normerte antall studiepoeng.