Organisasjonsenheter

Definisjon

Dette er organisasjonsenheter som benyttes av SSB. Kodesettet skal være konsistent med SSBs Foretak-og bedriftsregister. Dersom institusjonen har virksomheter/avdelinger på ulike adresser med et visst antall ansatte skal det rapporteres på virksomhetens/avdelingens organisasjonsnummer slik at stedstilknytningen blir korrekt. Rapporteres to ganger årlig: 15. mars (vårdata) og 15 oktober (høstdata).

Bruk av data

For SSB er korrekt bruk av organisasjonsnummer for å få riktig kobling til kommunetilhørighet.

Variablene

Variabel Type
Årstall int
Semester int
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Avdelingskode_SSB varchar(20)
Organisasjonsnr varchar(9)
Avdelingsnavn varchar(150)

Forklaring til variablene

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Avdelingskode_SSB

SSBs egen tallkode for en organisasjonsenhet. Kodesettet ligger inne i de lokale studieadministrative systemene.

Organisasjonsnr

Her rapporteres organisasjonsnummeret som er registrert i Enhetsregisteret. Det skal ikke være mellomrom i organisasjonsnummeret.

Avdelingsnavn

Navnet på avdelingen.