Regnskap (nettobudsjetterte institusjoner)

Definisjon

Dette er institusjonenes årlige regnskapstall for både inntekter og utgifter, rapportert på klasser/grupper/undergrupper.
Nedenfor følger en oversikt over klasser/grupper/undergrupper:
  • Klasse 1 Eiendeler
  • Klasse 2 Gjeld og egenkapital
  • Klasse 3 Driftsinntekter
  • Klasse 4 Investeringer og vedlikehold
  • Klasse 5 Kostnader for arbeidskraft
  • Klasse 6 Andre driftskostnader
  • Klasse 7 Andre driftskostnader
  • Klasse 8 Finansinntekter og -kostnader, ekstraord. inntekter og kostnader
  • Klasse 9 Interne transaksjoner

Full oversikt over klasser og grupper: Word-dokument HTML-dokument

Eksempel på struktur av klasser:
Klasse:3 Driftsinntekter
Gruppe:34 - Offentlige tilskudd/refusjoner. Inntekter fra departementer
Undergrupper:341 - Inntekter fra UFD eget kapittel
342 - Inntekter fra UFD kap 281
343 - Inntekter fra UFD andre UFD-kapitler
344 - Inntekter fra andre departementer

Regnskapstallene rapporteres i antall hele tusen, og uten bruk av skilletegn (punktum, komma) for å skille f.eks. antall hele millioner fra antall hundre tusen ('100' = hundre tusen kr., '1000' = en million, '10000' = ti millioner etc.).

Bruk av data

Regnskapsdata benyttes i budsjettrapporter som Tabell 8.2.4a Regnskap 2001 bevilgning fra UFD 2002 og budsjettforslag for 2003 for universitetene, samt i ordinære dbh-rapporter.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Klasse char(10)
Finansiering int
Beløp float

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Klasse

Siden det er lovlig å registrere data på alle nivå, bruker vi her ordet klasse for både klasse, gruppe og undergruppe. Dette skal gjøre det mulig å skille internregnskapet.

Finansiering


Beløp

Avsluttede regnskapstall for klassen, spesifisert i antall tusen, og uten bruk av skilletegn (komma,punktum) mellom f.eks. antall millioner og hundre tusener. Inntekter rapporteres med negativt fortegn (-) og utgifter rapporteres som positive tall.