Rapportering studentsamskipnader

Studentsamskipnadene sender inn årsrapport når det gjelder økonomisk drift samt nøkkeltall knyttet til studentboliger, studentbarnehager, semesteravgift, antall ansatte og antall medlemmer. Rapportene danner grunnlaget for departementets årlige rapportering til Riksrevisjonen og departementets tilsyn med studentsamskipnadene.

Variablene

Variabel Type
Årstall int
Periode int
Referanse varchar(50)
lopenr smallint
kolonneid smallint
Beløp decimal(18,5)
Beløp i fjor decimal(18,10)
NUS-tekst nvarchar(510)

Forklaring til variablene

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Periode

Hvilken periode dataene gjelder for.
VerdiBeskrivelse
41. tertial
52. tertial
6Årsoppgjøret, foreløpig
7Årsoppgjøret, endelig
10Styrebehandlet årsregnskap

Referanse


lopenr


kolonneid


Beløp

Beløp

Beløp i fjor


NUS-tekst