Registrerte studenter

Definisjon

Tabellen omfatter samtlige registrerte studenter ved institusjonen. Opptatte studenter og førstegangsregistrerte studenter, som vil være en delmengde av totalt antall registrerte studenter, er inkludert i denne tabellen som to egne datafelt. Studenter uten studierett ved institusjonen ("privatister") skal ikke regnes som opptatt eller førstegangsregistrert student.Tabellen gir dermed informasjon om både totalt antall studenter, opptatte studenter og førstegangsregistrerte studenter. Med førstegangsregistrert student menes studenter som ikke tidligere har vært registrert som student ved institusjonen.

Uttakskriterier for registrerte studenter:
1. Studenten må ha registrert seg og betalt semesteravgift ved tidspunkt for datauttak. Ingen personer i doktorgradsprogrammer skal rapportereres, inkludert de som semesterregistrerer seg som student.

2. Dersom studenten har en utdanningsplan, skal denne være bekreftet. Iht. Universitets- og høgskoleloven § 4-2 skal studenter som tar 60 studiepoeng eller mer ha en godkjent utdanningsplan.(Jmf UH-loven § 4-2).

Dersom kriteriene ovenfor for en gitt student tilfredsstilles for mer enn ett program, og at studenten dermed er aktiv på flere programmer, skal studenten rapporteres på de aktuelle programmene. I slike tilfeller settes det i variabelen "Hovedprogram" en dataverdi som tilsier hvilket program studenten skal telle unikt som student. Jmf. forklaringen av variabelen Hovedprogram nedenfor.

Rapporteres to ganger årlig: 15. mars (vårdata) og 15 oktober (høstdata).

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Avdelingskode_SSB varchar(20)
Årstall int
Semester int
Studentkategori char(1)
Studieprogramkode char(12)
Studieprogramkode_SSB char(12)
Hovedprogram bit
Studentens identifikator varchar(30)
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Startdato datetime
Postnummer char(4)
Landkode for statsborgerskap varchar(3)
Studiekompetansegrunnlag varchar(10)
Studieprogresjon decimal(18,2)
Klassetrinn tinyint
Studieretningkode varchar(20)
Utdanningsbakgrunn - landkode varchar(3)
Utdanningsplan bit
Landkode utvekslingsinstitusjon varchar(3)
Utvekslingsinstitusjon int
Inn- eller utreisende bit
Utvekslingsavtale varchar(30)
Permisjonopplysning bit
Opptatt student tinyint
Førstegangsregistrert student tinyint
Kommunenummer char(4)
Stedkode campus (ny fra 2016) varchar(10)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode, utarbeidet ved NSD, for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Avdelingskode_SSB

SSBs egen tallkode for en organisasjonsenhet. Kodesettet ligger inne i de lokale studieadministrative systemene.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studentkategori

Det opereres det med to studentkategorier, som hver gis en bestemt kode. Kategoriene er:

  • Studenter (kode = S)
  • Personer uten studierett (kode = P)
Følgende kriterier benyttes som grunnlag for å definere studentkategoriene:

1. Har studie- og undervisningsrett. Med har studie- og undervisningsrett menes at personer på grunnlag av opptak eller iht. et regelverk har fått tilbud om studieplass, og dermed fått gyldig studierett, på minst ett studieprogram ved institusjonen. Personen gis adgang til å delta i all undervisning, herunder veiledning, laboratorieøvelser og evaluering av oppgaver, tilknyttet studieplaner innen det studieprogram studenten har fått sin studierett.

2. Har eksamensrett. Med har eksamensrett menes at personer på grunnlag av studie- og undervisningsrett, samt gjeldende lovverk, gis adgang til å fremstille seg til eksamen.

En person regnes som student (S) dersom vedkommende har minst en gyldig studierett ved institusjonen. Har en person fått studierett til et studieprogram på et fakultet, men melder seg opp til eksamen i et emne på et annet fakultet som vedkommende ikke har studierett på (m.a.o. som "intern privatist"), skal personen rapporteres som student (S) på det studieprogram/fakultet vedkommende har fått sin studierett. Eksempel: En person har fått gyldig studierett til et studieprogram på mat.nat.-fakultetet, men studerer jus uten gyldig studierett på juridisk fakultet. Vedkommende skal rapporteres som "student" ved mat.nat-fakultetet. En person uten studierett (P) har ikke studie- og undervisningsrett ved noe program ved institusjonen, og har dermed ingen gyldige studieretter, men har rett til å fremstille seg til eksamen iht. lovverk.

Studentkategoriene i tabellform:
Kriterier: Studentkategorier:
Studenter (S) Personer uten studierett (P)
Har studie- og undervisningsrett JA NEI
Har eksamensrett JA JA

Studieprogramkode

Institusjonens lokale studieprogramkode. Ang. "emnestudenter": Institusjoner som gir tilbud til studenter kun på ett eller flere emner, og som dermed ikke har fått studierett på noe studieprogram, der gis studenten ordinær studie- og undervisningsrett på sine respektive emner. Studenten vil i denne variabelen bli rapportert på det studieprogrammet som emnet er tilknyttet. Dersom flere emner: Studenten rapporteres på studieprogrammet der studenten har flest studiepoeng. Likt antall studiepoeng: Plasseres på programmet på høyest nivå. Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Studieprogramkode_SSB

Tilordning av studieprogram rapporteres som tidligere til SSB. Ang. "emnestudenter": Studenter som gis tilbud kun på enkeltemner, og som dermed ikke har studierett på noe program, rapporteres ikke på programmet, men på enheten (f.eks. et emneprogram) studenten har fått opptak. Dersom denne verdien er ukjent/blank rapporteres verdien NULL.

Hovedprogram

Her spesifiseres hvilket program som skal defineres som studentens primærprogram, og der vedkommende skal telle som unik student i DBH-rapporter (og i DBHs dataeksport til SSB).

Gyldige dataverdier:
Dataverdi 1: Representerer studentens primærprogram. I de tilfelle en student er registrert på mer enn ett program, settes hovedprogram = 1 ut fra disse kriteriene i prioritert rekkefølge:
1. Studieprogrammet der studenten IKKE har permisjon velges.
2. Studieprogrammet der studenten IKKE er en person uten studierett (”privatist”) velges.
3. Studenten plasseres i.h.t. studieprogrammets studienivå. Disse kriteriene er satt opp nedenfor.
4. Ved nivå-likhet: Studenten plasseres i.h.t. sist tildelte studierett.

I de aller fleste tilfelle er det kriterie 3 og 4 som vil slå inn. For studenter som kun er aktiv på ett program, vil dataverdien alltid bli 1.

Dataverdi 0: For studenter som er registrert på mer enn ett program vil denne dataverdien gies for alle andre programmer enn det som er gitt verdien 1.

Nærmere angående kriterie 3: Studentens plassering i.h.t. studienivå gitt at studenten er registrert på mer enn ett program som ligger på ulike undernivåer. I slike tilfeller plasseres studenten på hovedprogram = 1 ut i fra programmets studienivå og utdanningens lengde. Med det som grunnlag angir rekkefølgen nedenfor prioriteten for tilordning av hovedprogram:

A. Hovednivå: Lavere nivå. Undernivåer:
1. YU - Yrkesutdanning, normert studietid 4 år. Omfatter allmennlærerutdanning og faglærerutdanning med normert studietid 4 år. 240 studiepoeng.
2. B4 - Bachelor, normert studietid 4 år, 240 studiepoeng.
3. B3 - Bachelor, normert studietid 3 år, 180 studiepoeng.
4. HK - Høyskolekandidat, normert studietid 2 år. 120 studiepoeng. Gir rett til tittelen høgskolekandidat.
5. AR - Årsstudium (60-studiepoengs-enheter). Programmer på 60 studiepoeng, f.eks. PPU og årsenheter.
6. LN - Lavere nivå. Omfatter: Programmer på mindre enn 60 studiepoeng på lavere nivå. Programmer over 60 og mindre enn 120 studiepoeng som ikke inngår i nivåkategoriene B3, B4, HK og YU ovenfor, f.eks. ulike videreutdanninger innen helsefag på 90 studiepoeng (anestesi/operasjon/intensiv, barnepleie etc.). Eventuelt andre studiepoengsgivende programmer på lavere nivå som ikke passer i kategoriene ovenfor.

B. Hovednivå: Høyere nivå/integrerte mastergrader/profesjonsutdanninger. Undernivåer:
1.PR - Profesjonsstudium. Omfatter profesjonsstudier på mer enn 240 studiepoeng for hele studietiden; teologi, medisin, psykologi, veterinær etc. (5-7 år).
2. M5 - Master, normert studietid 5 år. 300 studiepoeng. Iht. § 4 i forskrift om krav til mastergrad.
3. M2 - Master, normert studietid 2 år. 120 studiepoeng. Iht. § 3 i forskrift om krav til mastergrad.
4. ME - Master, erfaringsbasert, 1 ½ – 2 år. 90-120 studiepoeng. Iht. § 5 i forskrift om krav til mastergrad.
5. MX - Master, normert studietid 1 – 1 ½ år. 60-90 studiepoeng. Iht. § 7 i forskrift om krav til mastergrad.
6 HN - Høyere nivå. Omfatter Hovedfag-/magistergradsprogrammer (er i stor grad utfaset). 2-årige videreutdanning er innen helsefag (f.eks. jordmor).

C. Hovednivå: Annet. Undernivåer:
1. VS - Videregående skoles nivå. Programmer på videregående skoles nivå, forkurs etc
2. AN - Andre programmer. Programmer innen høyere utdanning som ikke passer inn noe sted ift nivåene ovenfor. Bør unngå å få programmer/studenter i denne kategorien.

- Dersom studenten er registrert på programmer på hovednivå A (lavere nivå) og B (høyere nivå): Programmet på B (høyere nivå) velges.
- Dersom studenten er registrert på programmer på A (lavere nivå) og C (Annet): Programmet på A (lavere nivå) velges.
- Dersom studenten er registrert på programmer på B (høyere nivå) og C (Annet): Programmet på B (høyere nivå) velges.

Dersom studenten er registrert på flere programmer på samme undernivå, f.eks B3, så velges det programmet der studieretten ble gitt sist (dvs kriterie 4).

Studentens identifikator

Studentens lokale identifikator. Dersom institusjonen ikke opererer med en egen studentidentifikator settes verdien til NULL.

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er viktig at fødselsnummeret er gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist.

For utenlanske studenter uten fødselsnummer genererer FS et "fiktivt" midlertidig fødselsnummer der man kan lese alder og kjønn.

Skandinaviske personer har ikke krav om opprettelse av et norsk fødselsnummer. Det kan dermed benyttes fødselsnummeret fra det aktuelle landet (10 siffer).

For private institusjoner som ikke har et studieadministrativt system: Dersom fødselsnummer ikke er avklart/ukjent, hovedsakelig på grunn av nye studenter fra utlandet, registreres det et midlertidig nummer slik: Fødselsdato (6 siffer) + første bokstav i fornavnet (ett siffer) + institusjonskoden til institusjonen (4 siffer). Tilsammen blir dette 11 siffer.

Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har fornavnet Per Kristian, og institusjonens identifikatorkode er 8227. Nummeret registreres da som: 010185P8227.

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Personens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: YYYY-MM-DD (10 karakterer)

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Startdato

Dette er dato for tildelt studierett på det aktuelle programmet studenten rapporteres på. Format YYYY-MM-DD.Dersom verdien er ukjent/blank skal det rapporteres med verdien NULL.

Postnummer

Postnummeret for bostedsadressen til studenten under studiet. For personer som oppgir dansk postadresse, benyttes postnummeret 8000, og svensk postadresse, koden 9000. Hvis postadressen er ukjent, inkludert øvrige utenlandske adresser, rapporteres verdien 9999 (ukjent postnummer).

Landkode for statsborgerskap

Landkode for personens statsborgerskap.
Det benyttes SSBs 3-sifrede landkode for statsborgerskap. Norge har koden 0. For ukjent land benyttes koden 990. For oversikt over gyldige landkoder, jmf: http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/landkoder.action

Studiekompetansegrunnlag

Gyldige verdier for studiekompetansegrunnlag:
GSK: Generell studiekompetanse
REA: Realkompetansegrunnlag
YRK: Yrkesfaglig kompetansegrunnlag ("Y-vei")
ANN: Annet kompetansegrunnlag

Studieprogresjon

Prosentsats for studentens studieprogresjon basert på oppmeldte studiepoeng. Dette er en beregnet størrelse implementert i studieadministrative systemet. Det tas utgangspunkt i studentenes samlede emneoppmeldinger, uavhengig av om studenten har en utdanningplan eller ikke. Det beregnes en prosentandel. Eksempelvis vil en student som har meldt seg opp på emner som summerer seg til 30 studiepoeng ett semester ha 100 % ”progresjon”. En student som har meldt seg opp til 20 studiepoeng vil ha 66.6 % progresjon (20 av normert 30). Dersom emner går over flere semestre, som 60 sp. over to semestre; 60 / 2 semestre = 30 = 100 %. Eller 40 sp. over 2 semestre; 40 / 2 = 20 = 66.6 %. Eller 30 sp. over 2 semestre: 30 / 2 = 15 = 50 %.

Klassetrinn

Studentens klassetrinn i utdanningsforløpet. Dette gjøres på samme måte som det er blitt gjort i data til SSB tidligere.
Gyldige verdier:
1, 2, 3, ... max 8)

Studieretningkode

Lokal kode for studieretning. I studieretningstabellen er verdien obligatorisk. I tabellen registrerte studenter er det tillatt at verdien for studieretningskode ikke er spesifisert, og i de tilfellene rapporteres verdien NULL.

Utdanningsbakgrunn - landkode

Det benyttes SSBs 3-sifrede tallkode for land for de studentene som har sin utdanningsbakgrunn fra et annet land enn Norge. Informasjonen hentes fra persontekst/spesiell søknad (opptaket). Samordna opptak administrerer dette. Dersom ukjent/blank verdi skal rapporteres verdien 0 (dvs landkoden for Norge). For oversikt over gyldige landkoder, jmf: http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/landkoder.action

Utdanningsplan

Gyldige verdier:
0=Studenten har ikke utdanningsplan
1=Studenten har utdanningsplan

Landkode utvekslingsinstitusjon

Det benyttes SSBs 3-sifrede tallkode.
For innreisede studenter fra utlandet benyttes landkoden til landet hvor den utenlandske utvekslingsinstinstitusjonen studentene kommer fra er lokalisert.
For utreisende studenter fra Norge benyttes landkoden til landet der den utenlandske utvekslingsinstitusjonen ligger og der studenten reiser til. Hvis landkoden er ukjent gis verdien 990.
For oversikt over gyldige landkoder, se: http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/landkoder.action.

Utvekslingsinstitusjon

Dersom studenten IKKE er en utvekslingsstudent skal det tilordnes verdien NULL. For utvekslingsstudenter benyttes institusjonskoden i USITs institusjonsregister. Dersom denne institusjonen er ukjent settes inn en 8-sifret tallkode som består av SSB sin landkode for land (de tre første sifrene) etterfulgt fem nuller. Eksempel: Hvis utdanningsbakgrunn er Danmark, men institusjonskoden er ukjent, blir koden 101 (landkoden for Dammark), etterfulgt av 00000 (ukjent institusjon); dvs 10100000. Det er mulig å søke etter institusjonskoder i dataleveringssystemet DBH-dimp.

Inn- eller utreisende

Dataverdien angir om en student er en innreisende eller utreisende utvekslingsstudent. Gyldige verdier:

NULL: Denne verdien tilordnes samtlige studenter som IKKE en utvekslingstudenter
0: Studenten er en innreisende utvekslingstudent som har opphold ved institusjonen.
1: Studenten er en utreisende utvekslingstudent som har opphold ved en utenlandsk institusjon.

Utvekslingsavtale

Det benyttes koder for ulike utvekslingsavtaler. Gyldige koder er angitt her: http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/avtalekoder.action.

Permisjonopplysning

Gyldige verdier:
0: Ikke i permisjon. Alle personer som har registrert seg og betalt semesteravgift ved tidspunktet for uttak av data. Dette vil være den samme studentmengden som er blitt rapportert tidligere.
1: I permisjon. Dette er personer som på tellingstidspunktet har fått innvilget permisjon, og som IKKE har registrert seg og betalt semesteravgift dette semesteret.
Studenter i permisjon har ikke vært innrapportert til DBH tidligere, dvs at det innebærer en utvidelse av mengden personer som tas med i datauttaket. Disse studentene vil IKKE telle med i DBHs tall for registrerte studenter, slik at datagrunnlaget her vil bli det samme som tidligere. Disse dataene er tenkt benyttet i forbindelse med frafallsstatistikk.

Opptatt student

Angir om studenten er en opptatt førstesmester-student eller ikke det aktuelle rapporterings-semesteret.
Gyldige verdier:
0: Registrert student er IKKE opptatt i rapporteringssemesteret.
1: Studenten ER opptatt førstesemesterstudent i rapporteringssemesteret.

Opptatte studenter er en delmengde av registrerte studenter. Studenter uten studierett ved institusjonen ("privatister") skal ikke regnes som opptatt.

Førstegangsregistrert student

Angir om studenten er registrert ved institusjonen for aller første gang.
Gyldige verdier:
0: Studenten er IKKE førstegangsregistrert det aktuelle semesteret.
1: Studenten ER førstegangsregistrert i det aktuelle semesteret.

Førstegangsregistrerte studenter er en delmengde av registrerte studenter. Dette datafeltet er lagt inn i tabellen for å kunne erstatte tabellen for opptatte og nye studenter.

Kommunenummer

Søkers folkeregistrerte kommune. For studenter med norsk statsborgerskap der kommunenummeret er ukjent, benyttes kode 9999. For utenlandske søkere gis kommunenummer 9899.

Stedkode campus (ny fra 2016)

Nytt felt fra høsten 2015. Angir studentens geografiske studiested. Det lokale kodesettet som brukes for campus-steder. Dersom ukjent benyttes enheten "UPLASSERT". For nettstudenter, som normalt ikke tilhører et ordinært campus, kan man bruke det campus som administrerer studentene. Eveltueltat det opprettes eget campus, kalt f.eks. Nettstudenter.