Standardiserte nøkkeltall

Data for denne tabellen hentes fra oppgjørspakken. Kolonnene angir referanser til tabeller og kolonner i årsoppgjørspakken.