Fellesgrader

Definisjon

En fellesgrad er et samarbeid mellom universiteter eller høyskoler og andre norske eller utenlandske utdanningsinstitusjoner om felles studietilbud som fører frem til en felles grad der de samarbeidende institusjonene fremstår som vitnemålsutstedere. Studietilbud kan godkjennes enten av NOKUT eller av institusjonen selv etter de fullmakter den har. De institusjoner som ikke har fullmakter til å opprette studier på bestemte nivåer (bachelor, master, ph.d.), må søke NOKUT om akkreditering. Dette gjelder også dersom det skal opprettes en fellesgrad. Alle igansatte fellesgrader skal rapporteres til DBH, både de som er opprettet av institusjonene selv og de som er akkreditert av NOKUT. Videre kan NOKUT også akkreditere moduler i en fellesgrad, og disse skal rapporteres som (del av en) fellesgrad. Rapporteringen omfatter også eventuelle samarbeid innen forskerutdanningen (ph.d.-programmer). Et studietilbud har NOKUT-godkjenning når det foreligger et positivt vedtak fra NOKUT på søknad fra institusjonen.

Kun igansatte fellesgrader rapporteres. Dvs at dersom institusjonen har søkt og fått godkjent en fellesgrad, men studiet ikke blir igangsatt, eksempelvis på grunn av for få studenter, skal denne IKKE rapporteres til DBH.

Det vises forøvrig til kapittel 4 Kunnskapsdepartementets Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1. februar 2010 nr. 96: http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20100201-0096.html.

Kapittel 4 Fellesgrader lyder slik:
§ 4-1. Institusjonenes adgang til å gi grader og yrkesutdanninger i samarbeid med andre institusjoner.
(1) Universiteter og høyskoler kan gi grader og yrkesutdanninger i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner (fellesgrader).
(2) For studier som skal inngå i grunnlaget for fellesgrad og som den enkelte institusjon ikke selv har myndighet til å etablere, gjelder akkrediteringsbestemmelsene etter denne forskrift § 3-1 så langt de passer. NOKUT kan i slike tilfeller akkreditere også deler av et studium. Fellesgradssamarbeid mellom norske institusjoner forutsetter at institusjonene samlet sett oppfyller de standarder og kriterier for akkreditering av studier som fastsettes av NOKUT.

§ 4-2. Krav til fellesgrader - institusjonenes ansvar.
(1) Universiteter og høyskoler som gir fellesgrader skal inngå avtale med samarbeidende institusjoner, som regulerer ansvarsforholdet mellom partene, herunder gradstildeling og vitnemålsutforming.
(2) Institusjonen skal påse at samarbeidsinstitusjonene er akkreditert eller offentlig godkjent for å kunne gi høyere utdanning i henhold til gjeldende systemer i det aktuelle land, og at de aktuelle studiene er akkreditert som høyere utdanning på fellesgradens nivå.
(3) Studenter som tas opp på studier som skal inngå i grunnlaget for fellesgrad mellom norske og utenlandske institusjoner, skal sikres studieopphold av et visst omfang ved de samarbeidende institusjoner.
(4) Dersom samarbeid om fellesgrad opphører, skal institusjonen inngå avtale med en annen institusjon som kan ta det faglige ansvaret for at studentene skal kunne gjennomføre studiet og avlegge eksamen, eller iverksette andre tiltak som gjør det mulig for studentene å fullføre studiet. Slike tiltak skal godkjennes av NOKUT i tilfeller der NOKUT har akkreditert de aktuelle studiene ved institusjonen, jf. § 4-1 annet ledd.
(5) Universiteter og høyskoler skal rapportere til NOKUT om hvilke fellesgrader institusjonen gir.

§ 4-3. Utfyllende bestemmelser. NOKUT kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om fellesgrader.


Institusjonenes rapportering til NOKUT vil utgå, da NOKUT da NOKUT vil bruke DBH som kilde for informasjon om fellesgrader. Jmf. brev fra NOKUT til institusjonene, datert 04.10.2010.

Rapporteres to ganger årlig: 15. mars (vårdata) og 15 oktober (høstdata).

Bruk av data

Skal dekke Kunnskapsdepartementets to styringsparametere:
- Studietilbud i samarbeid med andre norske institusjoner innen høyere utdanning i Norge (Fellesgrader/(Joint degrees)
- Studietilbud i samarbeid med utenlandske institusjoner (Fellesgrader/Joint degrees).

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Studieprogramkode char(12)
Landkode char(3)
Samarbeidsinstitusjon decimal(8,0)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Landkode

Landkode som består av 2 bokstavkarakterer; NO etc

Samarbeidsinstitusjon

Her benyttes USITs institusjonsregister. For samarbeid med utenlandske institusjoner er dette en 8-sifret kode som består av SSB sin landkode for land (3 første siffer), etterfulgt av fem tall. Det er mulig å søke etter institusjonskoder i dataleveringssystemet DBH-dimp.