Registrerte studenter - individdata

Definisjon

Dette er en datafil på individnivå som omfatter samtlige studenter ved institusjonen. Studentene må ha registrert seg og betalt semesteravgift for rapporteringssemesteret. Når en student har en utdanningsplan, skal denne være bekreftet før studenten er å betrakte som registrert student. Personer i doktorgradsprogrammer regnes ikke som "student", og omfattes dermed ikke av rapporteringen.

Personer i doktorgradsprogrammer som semesterregistrerer seg som student skal ikke rapporteres som studentdata i denne tabellen. Disse blir rapportert i doktorgrads-data.

En student kan rapporteres som som aktiv studierett på mer enn ett program, men det markeres i variabelen Hovedprogram hvilket program vedkommende skal telle som sitt primære program. Jmf forklaring av variabel Hovedprogram nedenfor.

For registrerte studenter på studieprogram som er organisert i et samarbeid med annen utdanningsinstitusjon, er det institusjonen hvor studenten er registrert som skal også rapportere studentene.
Det opereres det med 2 studentkategorier, som hver gis en bestemt kode. Kategoriene er:

  • Studenter (kode = 'S')
  • Personer uten studierett (kode = 'P')
Følgende kriterier benyttes som grunnlag for å definere studentkategoriene:

1. Har studie- og undervisningsrett. Med har studie- og undervisningsrett menes at personer på grunnlag av opptak eller iht. et regelverk har fått tilbud om studieplass, og dermed fått gyldig studierett, på minst ett studieprogram som inngår i høyere utdanning ved institusjonen. Personen gis adgang til å delta i all undervisning, herunder veiledning, laboratorieøvelser og evaluering av oppgaver, tilknyttet studieplaner innen det studieprogram studenten har fått sin studierett.

2. Har eksamensrett. Med har eksamensrett menes at personer på grunnlag av studie- og undervisningsrett, samt Lov om universitet og høgskoler § 40 eller Voksenopplæringslovens § 3, gis adgang til å fremstille seg til en eller flere bestemte eksamener.

Presisering: En person regnes som "Student" (S) dersom vedkommende har minst en gyldig studierett ved institusjonen. Har en student fått studierett til et studieprogram på et fakultet, men melder seg opp til eksamen i et studieprogram på et annet fakultet som vedkommende ikke har studierett på (”interne privatist”), skal personen rapporteres som "student" (S) ved det studieprogram/fakultet vedkommende har fått sin studierett. Eksempel: En person som har fått gyldig studierett til et studieprogram på mat-nat-fakultetet, men studerer jus uten gyldig studierett på juridisk fakultet, skal rapporteres som "Student" ved mat.nat-fakultetet. En "Person uten studierett" (P) har ikke studie- og undervisningsrett ved noe program ved institusjonen, og har dermed ingen gyldige studieretter, men har rett til å fremstille seg til eksamen iht. lovverk.

Studentkategoriene innen programmer som tilhører høyere utdanning, relatert til kriterier, oppsatt i tabellform:
Kriterier: Studentkategorier:
Studenter (S) Personer uten studierett (P)
Har studie- og undervisningsrett JA NEI
Har eksamensrett JA JA


Tellingstidspunktet er 1.mars for vårsemesteret og 1.oktober for høstsemesteret.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Studentkategori char(1)
Studieprogramkode char(12)
Fødselsnummer char(11)
Fødselsdato date
Landkode char(2)
Hovedprogram bit

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode, utarbeidet ved NSD, for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studentkategori

Det opereres det med to studentkategorier, som hver gis en bestemt kode. Kategoriene er:

  • Studenter (kode = S)
  • Personer uten studierett (kode = P)
Følgende kriterier benyttes som grunnlag for å definere studentkategoriene:

1. Har studie- og undervisningsrett. Med har studie- og undervisningsrett menes at personer på grunnlag av opptak eller iht. et regelverk har fått tilbud om studieplass, og dermed fått gyldig studierett, på minst ett studieprogram ved institusjonen. Personen gis adgang til å delta i all undervisning, herunder veiledning, laboratorieøvelser og evaluering av oppgaver, tilknyttet studieplaner innen det studieprogram studenten har fått sin studierett.

2. Har eksamensrett. Med har eksamensrett menes at personer på grunnlag av studie- og undervisningsrett, samt gjeldende lovverk, gis adgang til å fremstille seg til eksamen.

En person regnes som student (S) dersom vedkommende har minst en gyldig studierett ved institusjonen. Har en person fått studierett til et studieprogram på et fakultet, men melder seg opp til eksamen i et emne på et annet fakultet som vedkommende ikke har studierett på (m.a.o. som "intern privatist"), skal personen rapporteres som student (S) på det studieprogram/fakultet vedkommende har fått sin studierett. Eksempel: En person har fått gyldig studierett til et studieprogram på mat.nat.-fakultetet, men studerer jus uten gyldig studierett på juridisk fakultet. Vedkommende skal rapporteres som "student" ved mat.nat-fakultetet. En person uten studierett (P) har ikke studie- og undervisningsrett ved noe program ved institusjonen, og har dermed ingen gyldige studieretter, men har rett til å fremstille seg til eksamen iht. lovverk.

Studentkategoriene i tabellform:
Kriterier: Studentkategorier:
Studenter (S) Personer uten studierett (P)
Har studie- og undervisningsrett JA NEI
Har eksamensrett JA JA

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er viktig at fødselsnummeret er gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist.

For utenlanske studenter uten fødselsnummer genererer FS et "fiktivt" midlertidig fødselsnummer der man kan lese alder og kjønn.

Skandinaviske personer har ikke krav om opprettelse av et norsk fødselsnummer. Det kan dermed benyttes fødselsnummeret fra det aktuelle landet (10 siffer).

For private institusjoner som ikke har et studieadministrativt system: Dersom fødselsnummer ikke er avklart/ukjent, hovedsakelig på grunn av nye studenter fra utlandet, registreres det et midlertidig nummer slik: Fødselsdato (6 siffer) + første bokstav i fornavnet (ett siffer) + institusjonskoden til institusjonen (4 siffer). Tilsammen blir dette 11 siffer.

Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har fornavnet Per Kristian, og institusjonens identifikatorkode er 8227. Nummeret registreres da som: 010185P8227.

Fødselsdato

Personens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: YYYY-MM-DD (10 karakterer)

Landkode

Det benyttes to-sifret bokstavkode.

Hovedprogram

Her spesifiseres hvilket program som skal defineres som studentens primærprogram, og der vedkommende skal telle som unik student i DBH-rapporter (og i DBHs dataeksport til SSB).

Gyldige dataverdier:
Dataverdi 1: Representerer studentens primærprogram. I de tilfelle en student er registrert på mer enn ett program, settes hovedprogram = 1 ut fra disse kriteriene i prioritert rekkefølge:
1. Studieprogrammet der studenten IKKE har permisjon velges.
2. Studieprogrammet der studenten IKKE er en person uten studierett (”privatist”) velges.
3. Studenten plasseres i.h.t. studieprogrammets studienivå. Disse kriteriene er satt opp nedenfor.
4. Ved nivå-likhet: Studenten plasseres i.h.t. sist tildelte studierett.

I de aller fleste tilfelle er det kriterie 3 og 4 som vil slå inn. For studenter som kun er aktiv på ett program, vil dataverdien alltid bli 1.

Dataverdi 0: For studenter som er registrert på mer enn ett program vil denne dataverdien gies for alle andre programmer enn det som er gitt verdien 1.

Nærmere angående kriterie 3: Studentens plassering i.h.t. studienivå gitt at studenten er registrert på mer enn ett program som ligger på ulike undernivåer. I slike tilfeller plasseres studenten på hovedprogram = 1 ut i fra programmets studienivå og utdanningens lengde. Med det som grunnlag angir rekkefølgen nedenfor prioriteten for tilordning av hovedprogram:

A. Hovednivå: Lavere nivå. Undernivåer:
1. YU - Yrkesutdanning, normert studietid 4 år. Omfatter allmennlærerutdanning og faglærerutdanning med normert studietid 4 år. 240 studiepoeng.
2. B4 - Bachelor, normert studietid 4 år, 240 studiepoeng.
3. B3 - Bachelor, normert studietid 3 år, 180 studiepoeng.
4. HK - Høyskolekandidat, normert studietid 2 år. 120 studiepoeng. Gir rett til tittelen høgskolekandidat.
5. AR - Årsstudium (60-studiepoengs-enheter). Programmer på 60 studiepoeng, f.eks. PPU og årsenheter.
6. LN - Lavere nivå. Omfatter: Programmer på mindre enn 60 studiepoeng på lavere nivå. Programmer over 60 og mindre enn 120 studiepoeng som ikke inngår i nivåkategoriene B3, B4, HK og YU ovenfor, f.eks. ulike videreutdanninger innen helsefag på 90 studiepoeng (anestesi/operasjon/intensiv, barnepleie etc.). Eventuelt andre studiepoengsgivende programmer på lavere nivå som ikke passer i kategoriene ovenfor.

B. Hovednivå: Høyere nivå/integrerte mastergrader/profesjonsutdanninger. Undernivåer:
1.PR - Profesjonsstudium. Omfatter profesjonsstudier på mer enn 240 studiepoeng for hele studietiden; teologi, medisin, psykologi, veterinær etc. (5-7 år).
2. M5 - Master, normert studietid 5 år. 300 studiepoeng. Iht. § 4 i forskrift om krav til mastergrad.
3. M2 - Master, normert studietid 2 år. 120 studiepoeng. Iht. § 3 i forskrift om krav til mastergrad.
4. ME - Master, erfaringsbasert, 1 ½ – 2 år. 90-120 studiepoeng. Iht. § 5 i forskrift om krav til mastergrad.
5. MX - Master, normert studietid 1 – 1 ½ år. 60-90 studiepoeng. Iht. § 7 i forskrift om krav til mastergrad.
6 HN - Høyere nivå. Omfatter Hovedfag-/magistergradsprogrammer (er i stor grad utfaset). 2-årige videreutdanning er innen helsefag (f.eks. jordmor).

C. Hovednivå: Annet. Undernivåer:
1. VS - Videregående skoles nivå. Programmer på videregående skoles nivå, forkurs etc
2. AN - Andre programmer. Programmer innen høyere utdanning som ikke passer inn noe sted ift nivåene ovenfor. Bør unngå å få programmer/studenter i denne kategorien.

- Dersom studenten er registrert på programmer på hovednivå A (lavere nivå) og B (høyere nivå): Programmet på B (høyere nivå) velges.
- Dersom studenten er registrert på programmer på A (lavere nivå) og C (Annet): Programmet på A (lavere nivå) velges.
- Dersom studenten er registrert på programmer på B (høyere nivå) og C (Annet): Programmet på B (høyere nivå) velges.

Dersom studenten er registrert på flere programmer på samme undernivå, f.eks B3, så velges det programmet der studieretten ble gitt sist (dvs kriterie 4).