Regnskapsoppsett for høyskolen

Denne tabellen er ny fra Kunnskapsdepartementet fra og med endelig årsoppgjør 2009. Tabellen består av 4 faneark; resultatregnskap, balanse - eiendeler, balanse - gjeld og kapital, og kontantstrøm. Samtlige faneark må fylles ut. Tallene må samsvare med pdf-fila for årsregnskapet for høgskolen (som også har med styrets årsberetning og revisors beretning).
Tallene rapporteres i hele tusen, og det brukes normalt ikke minus-fortegn på inntekter. Det er kun denne malen som skal brukes for denne rapporteringen. Teksten (i kolonne A) og summene er låst for redigering.