Styresammensetning og styregodtgjørelse

Her skal oppgis navn, stilling og styregodtgjørelse for høyskolestyrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer. Det skal også angis hvem styrets medlemmer er oppnevnt av.

Departementet viser til lov om universiteter og høyskoler § 8-1 vedrørende institusjonenes styre.

Dokumentet skal være underrskrevet av rektor, leder for høyskolens styre og høyskolens revisor.