Studie- og eksamensavgifter

Definisjon

Denne tabellen utgikk i 2013!

I denne tabellen oppgis studieavgift pr. student (personer) for rapporteringsåret for alle utdanningstilbud. Pivate høyskoler som har særskilte eksamensgebyrer eller krever studenter på visse studier for spesielle avgifter som ikke er inkludert i den ordinære studieavgiften, må oppgi størrelsen på slike gebyr eller avgifter.

Alle beløpene angis pr. semester, og for studenter med normal progresjon for vedkommende heltids- eller deltidsstudium.

Kontingent til studentsamskipnad/-velferd regnes ikke som en del av studieavgiften.

Alle beløp registreres i hele kroner.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Utdanningstilbud (navn på studium) varchar(100)
Studieavgift pr. student våren int
Studieavgift pr. student høsten int
Eksamensavgift pr. student våren int
Eksamensavgift pr. student høsten int
Andre avgifter pr.student våren int
Andre avgifter pr.student høsten int
Sum avgifter pr. student våren int
Sum avgifter pr. student høsten int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Utdanningstilbud (navn på studium)

Utdanningstilbudets/studieprogrammets navn.

Studieavgift pr. student våren

Studieavgift per student, vårsemesteret.

Studieavgift pr. student høsten

Studieavgift per student, høstsemesteret.

Eksamensavgift pr. student våren

Eksamensavgift per student, vårsemesteret.

Eksamensavgift pr. student høsten

Eksamensavgift per student, høstsemesteret.

Andre avgifter pr.student våren

Andre avgifter per student, vårsemesteret.

Andre avgifter pr.student høsten

Andre avgifter per student, høstsemesteret.

Sum avgifter pr. student våren

Sum avgifter per student, vårsemesteret.

Sum avgifter pr. student høsten

Sum avgifter per student, høstsemesteret.