Konsernregnskap (2007-13)

Definisjon

Dokumentrapportering. Rapportert i perioden 2007-13.

Denne rapporteringen omfatter kun de institusjoner som i henhold til aksjeloven må sette opp konsernregskap. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. Malene tar utgangspunkt i regnskapslovens krav, men er på vesentlige punkter tilpasset sektorens behov og særtrekk.

Ved utarbeidelse av resultat-, balanseregnskap og noter basert på denne malene er det viktig å være oppmerksom på kravene i som skal gis i regnskapet, men dekker de vanligste postene i regnskap innfor sektoren. Dette betyr at enheter med spesielle forhold knyttet til sin drift, må gjøre de justeringer de finner nødvendig i regnskapsoppstillingene og inkludere ytterligere noter. Regnskapslinjer og noter som viser saldo lik null fjernes ved utarbeidelse av endelig regnskap, forutsetningen er at både årets regnskap og sammenligningstallene viser saldo lik null. Kravet til informasjon i regnskapet må avstemmesmot kravene i årsberetningen for sektoren.

Det er forutsatt at kostnader og negative tall angis i parantes, f.eks: Andre driftskostnader: (123456). Alle tall skal oppgis i tusen kroner

Regnskapslinjer som utgjør 5% av totale eiendeler/gjeld og egenkapital, skal som et minimum spesifiseres i note.