Ledelseskommentarer

Krav til ledelseskommentarer - Statlige utdanningsinstitusjoner

Krav til ledelseskommentarer f.o.m årsregnskap 2016 - Private utdanningsinstitusjoner

Krav til ledelseskommentarer - Statlige utdanningsinstitusjoner

Ledelseskommentarer til skal inneholde følgende elementer:

 • En kortfattet beskrivelse av institusjonens formål
 • En bekreftelse på at regnskapet gir et dekkende bilde og er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement og med opplysning om eventuelle avvik
 • En vurdering av institusjonens drift i perioden
 • Omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap
 • Omtale av utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet
 • Omtale av gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder
 • Opplysning om at institusjonens revisor er Riksrevisjonen

Ledelseskommentarene til regnskapet skal begrenses til forhold som er av vesentlig betydning for å kunne vurdere institusjonens regnskapsavlegg og økonomiske stilling, og være undertegnet av styrets medlemmer, om ikke annet er fastsatt fra departementets side

Krav til ledelseskommentarer - Private utdanningsinstitusjoner - Oppdatert 13.02.2017

Ledelseskommentarene skal inneholde følgende elementer:

 • En kortfattet beskrivelse av høyskolens organisasjonsform
 • En kortfattet beskrivelse av høyskolens formål
 • En bekreftelse på at regnskapet er avlagt i henhold til regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk, og presentert i samsvar med de oppstillingsplaner og særskilte krav til regnskapsopplysninger som Kunnskapsdepartementet har fastsatt, med opplysning om eventuelle avvik
 • En bekreftelse på at regnskapet gir et dekkende og rettvisende bilde av høyskolens økonomiske stilling, med opplysning om eventuelle særlige forhold
 • Omtale av vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere årsregnskap
 • Omtale av vesentlige avvik mellom resultatbudsjett og resultatregnskap for 2016
 • Omtale av gjennomførte investeringer i regnskapsperioden og planlagte investeringer i senere perioder
 • En vurdering av høyskolens drift i regnskapsperioden, herunder en omtale av utviklingen i inntekter og sentrale kostnader
 • Omtale av hvordan eventuelt overskudd er disponert
 • opplysning om hvem som er høyskolens revisor

Ledelseskommentarene skal være underskrevet av rektor/daglig leder.

Til toppen