Oppgjørspakke økonomi

Oppstilling og presentasjon av årsregnskapene i universitets- og høyskolesektoren er beskrevet i ulike rundskriv (som R-8/2008 av 14.11 2008 og R-82007 av 7.12 2007, det henvises til Finansdepartementets hjemmeside) og i brev til institusjonene.

Årsregnskapet skal stilles opp i henhold til de prinsipper som er fastsatt i de statlige regnskapsstandardene og presenteres i samsvar med de gjeldende oppstillingsplaner. Det skal minst gis tilleggsopplysninger i samsvar med forslaget til noter i rapporteringspakken. Det presiseres spesielt at avsnittet Ikke inntektsført bevilgning i note 15 ved årsavslutningen bare skal brukes når det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i påfølgende termin fra bevilgende myndighets side.

Som faglig støtte for virksomhetene anbefaler departementet veilederen som Statens senter for økonomistyring i staten har utgitt i november 2008. Veilederen gir en grunnleggende og praktisk fremstilling av en periode.


DBH har på sidene for KDs rapporteringskrav, under headingen Relevante dokumenter, lagt ut brev som KD har sendt institusjonene som angår økonomirapporteringen (Brev vedrørende regnskap og delårsrapporteringen), der frister, retningslinjer, oppstillinger etc er beskrevet.

Det understrekes at de malene som KD har spesifisert må følges. Dette gjelder spesielt resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og note 1, 15 og 21.