Mottatte forretningsideer

Tabellen omfatter antall forretningsideer mottatt av kommersialiseringsenhet, registrerte patentsøknader, inngåtte lisensieringskontrakter og nye foretak etablert av kommersialiseringsenhet (KE) eller teknologioverføringskontor (TTO). Inkluderer PCT-innleveringer.

Med mottatte forretningsideer menes konkrete ideer som i løpet av året er blitt registrert ved institusjonen. Det antas at ideen har et betydelig kommersielt potensial, men endelig vurdering av kommersielt potensial er ikke gjort.

Rapporteringen skal fordeles etter om ideen kommer fra egen eller andre institusjoners aktivitet og om kommersialiseringen foregår ved egen eller samarbeidende kommersialiseringsenhet.

Merk: Studentbedrifter skal ikke inkorporeres i disse tallene. Forretningsideer mottatt fra studenter skal heller ikke rapporteres.

Mal for rapportering: Lastes ned her.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Type int
Aktivitet int
Antall totalt int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Type

Her angis en av følgende:
- Mottatte forretningsideer
- Patentsøknader
- Inngåtte lisensieringskontrakter
- Nye foretak etablert

Fra og med 2010 rapporteres antall patentsøknader. Før 2010 ble det kun rapportert registrerte patenter.

Aktivitet

Her angis en av følgende:
- Fra aktivitet ved egen institusjon til egen kommersialiseringsenhet
- Fra aktivitet ved egen institusjon til samarbeidende kommersialiseringsenhet
- Fra aktivitet ved andre institusjoner til egen kommersialiseringsenhet

Egen kommersialiseringsenhet er enten intern enhet ved institusjonen eller den kommersialiseringsenhet som UH-institusjonen har eierskap og rammeavtale med. Bergen Teknologioverføring, NTNU-TTO og Invent2 er eksempel på slike enheter.

Samarbeidende kommersialiseringsenhet er ekstern kommersialiseringsenhet som det samarbeides med, uten at institusjonen har eierskap og rammeavtale. For eksempel samarbeid mellom NMBU og Kjeller Innovasjon.

Aktivitet ved andre institusjoner til egen kommersialiseringsenhet er de aktiviteter som for eksempel Bergen Teknologioverføring, NTNU-TTO og Invent2 gjør for andre institusjoner.

Merk: For hver type kommersialisering summeres tallene for alle tre aktiviteter til en samlet totalsum for institusjonen. Dette betyr at forretningsideene etc. må fordeles på de tre aktivitetene.

Antall totalt

Omfang av kommersialisering i de ulike kategoriene for gitt årstall.