EU-finansierte prosjekter

Tabellen omfatter de tiltak/prosjekter ved institusjonen som finansieres av EU. Prosjekter som er EU-finansiert, størrelsen på finansieringen og navnet på prosjektene skal rapporteres. Det skal skilles mellom prosjekter som finansieres via EUs rammeprogran for forskning og andre EU-finansierte prosjekter. Institusjoner som har koordinatorrolle i EU-finansierte prosjekter skal opplyse om dette. Det vises elleres til det aktuelle avsnitt i note 1 i standard årsoppgjørspakke.