Skikkethetsvurdering

Institusjonene skal rapportere saker behandlet etter universitets- og høyskoleloven § 4-10 med tilhørende forskrift fastsatt 10. oktober 2006. Bare de tvilsmeldinger som behandles av institusjonsansvarlig i tråd med forskriftens § 7 skal oppgis. Det vil si at tvilsmeldinger som institusjonsansvarlig henlegger fordi de er åpenbart ugrunnet ikke skal tas med. Etter § 9 i forskriften skal styret/ institusjonens klagenemd fatte vedtak om ikke-skikkethet og vedtak om en eventuell utestenging i to separate vedtak. I tredje kolonne skal det oppgis hvor mange saker som ender med at styret vedtar at en student ikke er skikket, uten at det fattes vedtak om utestenging, og i fjerde kolonne hvor mange saker som ender med at styret/ klagenemden fatter vedtak både om ikke- skikkethet og utestenging. En enkelt sak skal bare rapporteres i en av de to siste kolonnene.

Dokumentrapportering, nå utgått. Videreføres her.