Kurs og undervisning i entrepenørskap

Definisjon

Tabellen omfatter studietilbud med betydelig entreprenørskapselement i studieprogrammet. Bakgrunnen er at departementet vil kartlegge utdanningstilbud som eksisterer innenfor innovasjon og entreprenørskap ved universiteter og høyskoler. Tabellen skal inneholde studietilbud hvor studentene gjennom ett eller flere emner får kunnskap om fasene i entreprenørskapsprosessen (Med begrepet entreprenørskapsprosess menes en dynamisk og sosial prosess der individ, alene eller i samarbeid, identifiserer økonomiske muligheter og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng.Jmf. note 1).

Undervisningen må ha et minsteomfang på 10 studiepoeng og gi studentene kompetanse til å kunne initiere en virksomhetsetablering eller et entreprenørielt prosjekt.

Disiplinære støttefag/fordypninger (eks fordypning i markedsføring, kommunikasjon, arbeidsrett, strategisk ledelse og lignende) skal ikke tas med dersom disse ikke utgjør en del av en slik helhetlig entreprenørskapsprofil på studietilbudet. Rapporteringen skal inneholde studieprogram (med tilknyttede emner), studiepoeng, avlagte studiepoeng (både egen- og eksternfinansierte).

Note 1) Definisjonen av entreprenørskap er hentet fra St. meld. Nr 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge, og ligger til grunn fordepartementenes handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen 2009-2014.

Tabellen er nå utgått. Data er registrert for perioden 2008-2014.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Emnenavn varchar(250)
Studieprogramnavn varchar(250)
Antall studiepoeng decimal(18,2)
Antall studiepoeng (eksternfinansiert) decimal(18,2)
Antall studiepoeng (egenfinansiert) decimal(18,2)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Emnenavn

Navnet på emnet.

Studieprogramnavn

Navnet på studieprogrammet.

Antall studiepoeng

Antall studiepoeng 

Antall studiepoeng (eksternfinansiert)

Avlagte studiepoeng (eksternfinansiert) 

Antall studiepoeng (egenfinansiert)

Avlagte studiepoeng (egenfinansiert)