Sykefravær

Tabellen omfatter sykefravær. Det skal rapporteres på egenmeldt og legemeldt sykefravær i det foregående år fordelt på menn og kvinner, og etter stillingskategori. Fraværet skal videre oppgis i sykefraværsdagsverk og i prosent av avtalte dagsverk.

Med drifts- og teknisk personale/andre menes støttestillinger for undervisning, forskning og formidling (ST), dvs bibliotekstillinger, ingeniører, tekniske stillinger), drifts og vedlikeholdsstillinger (DR) , dvs renhold, andre driftsstillinger), samt "andre" stillinger (AN).

For en oversikt over hvilke stillinger som inngår i de ulike kategorier, jmf også: http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/stillingskoder.action

Tabellen er nå utgått. Data er registrert for perioden 2007-2012.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Stillingskategori varchar(10)
Meldt varchar(10)
Sykefraværsdagsverk menn decimal(18,2)
Sykefraværsdagsverk kvinner decimal(18,2)
Sykefraværsprosent menn decimal(18,2)
Sykefraværsprosent kvinner decimal(18,2)
Kommentar varchar(max)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Stillingskategori

Omfatter disse tre kategoriene:
Administrativt personale
Drifts- og teknisk personale/andre tilsatte
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

jmf beskrivelse av tabellen.

Meldt

To typer sykefravær:
Egenmeldt
Legemeldt

Sykefraværsdagsverk menn

Sykefraværet for menn, oppgitt i antall sykefraværsdagsverk.

Sykefraværsdagsverk kvinner

Sykefraværet for kvinner, oppgitt i antall sykefraværsdagsverk.

Sykefraværsprosent menn

Sykefraværet for menn, oppgitt i prosent av avtalte dagsverk.

Sykefraværsprosent kvinner

Sykefraværet for kvinner, oppgitt i prosent av avtalte dagsverk.

Kommentar

Kommentar