Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning - tidsforbruk (individdata)

Definisjon

Tabellen skal gi en oversikt over tidsforbruket for personer som har disputert og er tatt opp på organisert forskerutdanning, og omfatter alle som tas opp til organisert doktorgradsutdanning ved institusjonens egne doktorgradsprogrammer. Med andre ord, det er KUN personer som har disputert som skal rapporteres i denne tabellen, for beregning av tidsforbruk. Tabellen skal kun rapporteres av institusjoner som er akkreditert for til å tilby doktorgradsutdanning.
Vår: Disputerte i tiden 01.01-30.06
Høst: Disputerte i tiden 01.07-31.12

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Landkode for statsborgerskap varchar(3)
Studieprogramkode char(12)
Kvalifikasjonskode char(20)
Studiumkode char(12)
Vitenskapsdisiplin char(3)
Finansieringskilde char(10)
Stipendiatstilling bit
Fratrekk smallint
Dato for finansiering datetime
Dato for innlevering av oppgaven datetime
Dato for disputas datetime
Navnet på kandidaten varchar(200)
Tittelen på avhandlingen varchar(500)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

Semesteret data gjelder for. Vår: Disputerte i tiden 01.01-30.06. Høst: Disputerte i tiden 01.07-31.12 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er viktig at fødselsnummeret er gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist.

For utenlanske studenter uten fødselsnummer genererer FS et "fiktivt" midlertidig fødselsnummer der man kan lese alder og kjønn.

Skandinaviske personer har ikke krav om opprettelse av et norsk fødselsnummer. Det kan dermed benyttes fødselsnummeret fra det aktuelle landet (10 siffer).

For private institusjoner som ikke har et studieadministrativt system: Dersom fødselsnummer ikke er avklart/ukjent, hovedsakelig på grunn av nye studenter fra utlandet, registreres det et midlertidig nummer slik: Fødselsdato (6 siffer) + første bokstav i fornavnet (ett siffer) + institusjonskoden til institusjonen (4 siffer). Tilsammen blir dette 11 siffer.

Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har fornavnet Per Kristian, og institusjonens identifikatorkode er 8227. Nummeret registreres da som: 010185P8227.

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Studentens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)

Landkode for statsborgerskap

Landkode for personens statsborgerskap. Det benyttes SSBs 3-sifrede landkode for statsborgerskap. For norsk statsborgerskap benyttes koden for Norge, som er 0. For ukjent land benyttes koden 990. Oversikt over gyldige landkoder finnes på http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/landkoder.action

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Kvalifikasjonskode

Den lokale koden for kvalifikasjonen som benyttes i det studieadministrative systemet.

Studiumkode

Koden til studiet som studieprogrammet/kvalifikasjonen relateres til. Se tabellen Studium.

Dersom studiumkode ikke kan spesifiseres/er ukjent/blank skal denne rapporteres med verdien ANNET.

Vitenskapsdisiplin

Avhandlingens vitenskapsdisiplin. 3-sifret kode. Dersom avhandlingen er knyttet til flere disipliner rapporteres den med høyest rangering (dvs. tilsvarende datauttaket til NIFU). Dersom vitenskapsdidiplin er ukjent/blank rapporteres verdien -1.

Finansieringskilde

Kode for hvilken finansieringskilde tilsatte med doktorgradsavtaler finansieres under. Kodene er:
Kode: Navn:
EGEN - Egen budsjettramme
NFR - Norsk forskningsråd
ANDRE - Andre eksternfinansierte
I tilfelle en person har flere kilder, benyttes hovedfinansieringskilden i rapporteringen.

Stipendiatstilling

To gyldige dataverdier:
1: Personer som er tilsatt i stipendiatstilling og som er opptatt til organisert doktorgradsutdanning ved institusjonens egne doktorgradsprogrammer. Institusjonen må ha hatt arbeidsgiveransvaret for personen (men ikke nødvendigvis finansieringsansvaret). En person som er blitt tilsatt i en stipendiatstilling, men ikke avlegger graden i løpet av stipendiatperioden, (dvs at vedkommende ikke lengre er tilsatt i en stipendiatstilling når graden avlegges), rapporteres med denne dataverdien.
0: Personer som ikke er tilsatt i stipendiatstilling (dvs alle øvrige ift de som blir gitt verdien 1).

Fratrekk

Her angis antall dager som har gått med til aktiviteter utenom studiet; arbeidsplikt, permisjoner etc. For kandidater med organisering = 0 (kandidaten som ikke har vært inne i organisert doktorgradsutdanning) gis verdien NULL. Dvs at fratrekk er uaktuelt for disse kandidatene)

Dato for finansiering

Startdato for finansiering. Format YYYY-MM-DD. Benyttes som start-tidspunkt ift. "opptak" i beregning av ”prosent som har avlagt grad”.

Dato for innlevering av oppgaven

Dato for innlevering av avhandling. Format YYYY-MM-DD.

Dato for disputas

Dato for disputas. Format YYYY-MM-DD

Navnet på kandidaten

Kandidatens navn.

Tittelen på avhandlingen

Avhandlingens tittel.